Izbor kumančana u viša partijska i skojevska rukovodstva

U pripremama za Petu zemalјsku konferenciju održavane su pokrajinske, okružne, sreske i mesne partijske konferencije. Na širem sastanku, verovatno sreskoj partijskoj konferenciji održanoj pri kraju leta 1940. godine, izabran je novi Sreski komitet za Novi Bečej. Imao je 5 članova. Za organizacionog sekretara izabran je Mita Trifunjagić, član MK KPJ u Kumanu. Nešto kasnije održana je okružna partijska konferencija u Zrenjaninu u vinogradu Žarka Turinskog, na kojoj je Ivan Vioglavin, član Mesnog komiteta KPJ iz Kumana, izabran za delegata za Šestu pokrajinsku konferenciju za Vojvodinu.

Na Šestoj pokrajinskoj konferenciji KPJ za Vojvodinu održanoj u Kameničkim vinogradima kod Novog Sada, u referatima i diskusiji, izneta je društveno-politička situacija u Vojvodini i data ocena rada Partije i Skoja za period od 1937—1940. godine. Konferencija je izabrala novi PK KPJ za Vojvodinu. Za člana Biroa PK KPJ za Vojvodinu izabran je Ivan Vioglavin, polјoprivredni radnik iz Kumana.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci