Predizborna aktivnost za parlamentarne i opštinske izbore 1927.

Povodom parlamentarnih izbora partijska organizacija je i pored progona i hapšenja, održala 2. avgusta 1927. godine politički zbor u Kumanu. Na zboru su govorili Nikola Kovačević iz Beograda i Zdravko Granić iz Melenaca. Kovačević je govorio protiv ustava, Narodne skupštine, Zakona o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi. Kritikovao je sve buržoaske partije i spolјnu politiku u odnosu na Albaniju i tražio uspostavlјanje veza sa Sovjetskim savezom.

Zbor je bio masovno posećen i ostao je u sećanju mnogih Kumančana. Voja Stančić-Laskov priča da je Nikola Kovačević, govoreći o ratu, rekao između ostalog: »Mi nećemo rat ali, ako nam ga nametnu, mi ćemo rat ratu. Ako se buržoazija bori topovima, i mi ćemo istom merom«.

Lazar Brančić, član KPJ od 1927. godineZbor je održao i Sima Marković, nosilac liste Nezavisnih radnika, odnosno Republikanskog saveza radnika i selјaka za izborni okrug Velika Kikinda — Zrenjanin. Zbor je održan u dvorištu kafane Ilije Sekulića, ali ga je prikraju rasturila žandarmerija.

Nekoliko dana kasnije, 14. avgusta, je održao zbor i u Melencima, o čemu je sačuvan izveštaj Žandarmerijske stanice i zahtev da bi dr Simi Markoviću i njegovim jednomišlјenicima trebalo zabraniti da drže zborove u srezu, a posebno u Kumanu i Melencima jer su ta sela poznata vlastima kao »komunističko gnezdo«. U izveštaju je zaklјučeno da dr Sima Marković »otvoreno vodi komunističku borbu i poziva narod na energični otpor protiv vlasti«.

Markovića su uhapsili 4. septembra prilikom zbora u Elemiru, ali je uspeo da pobegne.

Povodom izbora komunisti su rasturali proglas Izvršnog odbora Republikanskog saveza radnika i selјaka: »Radnici i selјaci, zanatlije i sitni sopstvenici, za koga ćete glasati 11. septembra?

Pre nego što se odlučite zapitajte se: da li su oni za koje ste do sad glasali opravdali vaše poverenje?... Vaš položaj će biti još gori ako budete glasali za radikale i demokrate, jer su partije koje štite samo interese krupnih kapitalista, veleposednika, bankara, industrijalaca, i bogataša itd. ... Ne treba da glasate ni za takozvanu socijalističku partiju, jer ta partija nema ničeg zajedničkog ni sa radničkom klasom ni sa socijalizmom. Vođstvo socijalističke partije bilo je za svo vreme najtežih progona radničke slake u sramnoj službi vladajuće buržoazije.

Radnici i selјaci, zanatlije i sitni sopstvenici, vaši životni interesi zahtevaju da glasate za listu Republikanskog saveza radnika i selјaka čiji je nosilac poznati borac za prava radnog naroda drug Sima Marković, profesor iz Beograda.«

Ministarstvo unutrašnjih dela izdalo je raspis područnim organima da budno prate rad i propagandu komunista:

»KPJ, zabranjena zakonom o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi, podstaknuta i pomognuta i sa strane, pokazuje naročito aktivnost povodom predstojećih izbora i gleda na svaki način da ubaci koga od svojih istaknutijih lјudi u Narodnu skupštinu, razume se pod drugom firmom. Tako formiraju nove organizacije pod raznim imenima »Republikanski savez radnika i selјaka«, »Nezavisni sindikat«, »Nezavisni radnici« itd. pa onda za pomaganje toga pokreta i novih grupacija pokreću i listove, pokušavaju kandidaciju« itd.

Sve te mere nisu sprečile komuniste u Kumanu da koriste predizborne zborove kao javnu tribinu da pred narodom raskrinkaju reakcionarnu politiku nenarodnih režima, da ukažu na težak socijalni položaj radnika i selјaka, na korupciju, plјačku i ostale oblike eksploatacije naroda od strane vladajuće klase. Zato su zborovi bili masovno posećivani i zato su ih vlasti rasturale.

Iz podataka statističke službe pri Narodnoj skupštini o rezultatima izbora za narodne poslanike, vidi se da je u Kumanu bilo 1684 birača i da je glasalo svega 970, ili 57 odsto. Dr Sima Marković, kandidat sa liste Nezavisnih radnika, odnosno Republikanskog saveza radnika i selјaka, dobio je 323 glasa, kandidat Zemlјoradničke stranke inž. Dimitrije Vujić 277, a kandidat režimske, Radikalne stranke dr Momčilo Ninčić samo 205 glasova.

Interesantne su okolnosti pod kojima su sprovedeni izbori. Narednik policije Svetozar Stojanov-Punga izručio je po naređenju sreskog načelnika punu kapu kuglica u radikalsku kutiju još pre početka glasanja, samo da bi na izborima dobili većinu.

Od avgusta 1927. godine počele su pripreme za opštinske izbore u Kumanu. Za te izbore se pripremala i mesna organizacija KPJ sa cilјem da u opštinsku upravu budu izabrani i njeni članovi koji još nisu bili kompromitovani kod lokalnih vlasti. Izabrano js ukuppo 40 odbornika, od kojih su 17 bili članovi partije Nezavisnih radnika i za koje su glasala 344 birača. Za predsednika je izabran Blagoje Stančić, učesnik oktobarske revolucije, za potpredsednike Laza Brančić i Žarko Milankov, a za odbornike Steva Radišić, Kariton Buletin i Svetozar Ćurčić. Odmah posle izbora, sreski načelnik je poništio sve mandate odbornika izabranih na listi Nezavisnih radnika i seljaka sa obrazloženjem da su komunisti. Takvih je slučajeva bilo i u drugim mestima u Vojvodini. Kumančani su, kao i ostali, podneli žalbu Državnom savetu u Beogradu, koji je osnažio njihov izbor sa obrazloženjem da odbornici ne pripadaju Komunističkoj partiji. Međutim, u toj situaciji režim nije mogao dozvoliti da komunisti preuzmu opštinsku vlast. Zato je pozitivna odluka Državnog saveta bila formalnost. Opštinsku upravu uzurpirali su radikali i postavili za predsednika Đuru Radina.

Sadržaj

O gradu