Udruženјe za obrazovanјe mladih ljudi

Posle Obznane vlasti su zabranile rad SKOJ-a, revolucionarne omladinske organizacije radničke klase, u kojoj se okuplјao znatan deo selјačke omladine. Ali i pored čestih provala i hapšenja, SKOJ je u Kumanu obnovlјen 1923. godine i sve do diktature 1929, godine imao je svoju ilegalnu organizaciju.

Ljuba Petrović, član KPJ od 1924. godineDrugo snažno uporište u kome su komunisti delovali bilo je Udruženje za obrazovanje mladih lјudi (u selu poznato pod popularnim imenom Prosveta). Udruženje je osnovano u proleće 1924. godine sa zadatkom da služi samoobrazovanju mladeži. Rad je bio legalan na osnovu odobrenih pravila.

Sastanci su održavani u Osnovnoj školi, u zgradi današnje pošte. Tu su omladinci dolazili svake večeri i nedelјom pre podne. Na sastancima su diskutovali o kulturno-prosvetnim, političkim i ekonomskim pitanjima.

Na skupštini je izabran Upravni odbor. Prvi predsednik je bio Stevan Baračkov, a posle njega Steva Stanisavlјev, potpredsednik je bio Sava Milankov (Živanov), a kasnije Vita Trifunjagić. Članarina od 2 dinara mesečno služila je za nabavlјanje literature. Zahvalјujući velikoj aktivnosti komunista i skojevaca, među kojima su tada bili: Jovan Veselinov, Steva Petrović, Slavko Strajnić-Bađa, Slavko Miškov, Maksa Kovačev, Sava Strajnić, Milorad Odžić, Zoran Strajnić, kroz rad ovog legalnog udruženja došlo je do jačanja radničkog pokreta. Udruženje je imalo Čitaonicu sa pozajmnom bibliotekom. Glavni zadatak komunista bio je da preko Čitaonice doturaju čitaocima dela koja su bila zabranjena, ilegalnu štampu i drugi partijski materijal. Knjige su nabavlјene novcem od članarine, dobrovolјnih priloga, prihoda sa priredbi i sportskih utakmica.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci