Arhiva sećanja: Prikazi istorije Novog Bečeja kroz anegdote, fotografije i neispričane priče

Udahnite život u zaboravljene priče Novog Bečeja kroz našu bogatu kolekciju članaka posvećenih ličnostima i događajima iz prošlosti. Putujte kroz vekove, istražujući šarenu paletu istorijskih trenutaka koji su oblikovali naš grad. Ovde se susreću sećanja i stvarnost, oživljavajući stare ulice, priče i događaje kroz zanimljive anegdote, neispričane legende i retke fotografije. Doživite Novi Bečej iz novog ugla, kroz oči prošlosti koja je oblikovala našu sadašnjost, dok se trudimo da sačuvamo duh i nasleđe koje čini naš grad jedinstvenim.

Epidemija kolere u Turskom (Novom) Bečeju 1872/1873. godine

Zahvaljujući notaru Ištvanu Peteu (Pethe István), koji se koristio izvanredno lepim rukopisom i jasnim rečenicama, bilo mi je umnogome olakšano iščitavanje, a tako i razumevanje svakog njegovog zapisnika. Čitajući zapisnik sa sastanka Opštinskog veća za 1872. i 1873. godinu {kada su se kao poslanici pojavile nama već poznate ličnosti: Ištvan Ištvanfi, Jovan Maletić, Đerđ Lukseder (Luxeder Győrgy), dr Aladar Tausig (Tauszig Aladár), Gedeon Rohonci (Rohonczy Gedeon), Aladar Rohonci (Aladár Rohonczy), Lazar Zaharević, grof Josef Betlen (Bethlen József), Đula Urban (Urbán Gyula)}, pružila mi se prilika da se upoznam sa događajima aktuelnim i bitnim za našu varoš za taj period. Diskusije i polemike su se uglavnom vodile oko odvođenja unutrašnjih voda, gradnje i popravke škole u Šušanju, kupovine nove parcele za proširenje katoličkog groblja, nabavke sredstava za gradnju nove škole srpskoj deci, donošenja odluka o pokriću gradnje državnog puta za Bašaid, popravke državnog puta za Kumane, rešavanja problema visoke vode bare Venecije i urušavanja mostića za Vranjevo itd.

zapisnik 25.08.1872Ipak, pripreme i preduzimanje mera za zaštitu od nadolazeće epidemije kolere bili su prioritet. Prvi slučajevi kolere na teritoriji Mađarske, kojoj je i Vojvodina pripadala, pojavili su se krajem jula i početkom avgusta 1872. godine, a preneta je iz Rusije preko Galicije. Iz severnih delova brzo se prenosila ka sredini i južnim krajevima države. Povoljna okolnost je bilo to što su nadolazeća jesen i zima, zbog niskih temperatura, uticale na slabije razmnožavanje bakterije kolere, tako da je bilo vremena da se izvrše sve neophodne mere pripreme za drugi talas, koji se očekivao početkom leta sledeće godine. Služeći se iskustvima iz prethodne epidemije kolere, iz 1831. godine, protiv ove epidemije primenjivane su odredbe donesene na državnom nivou od strane Ministarstva unutrašnjih poslova od septembra 1871. godine. No, i pored svega navedenog, drugi talas, koji je počeo aprila, a trajao do kraja decembra 1873. godine, odneo je mnogo više duša po celoj državi, nego prethodni, od prošle godine.

Lekari naše varoši su uz pomoć opštinskih čelnika prionuli na zaštitu i spasavanje stanovništva. Kako su tekle pripreme i koje odluke su donete, saznajemo iz originalnog zapisnika od 25. i 26. avgusta 1872. godine. 

Zapisnik

sastavljen u Turskom Bečeju 25. avgusta 1872. god. u opštinskoj sali za sastanke

Prisustvovali su:

Zapisnik 26.08.1872.Zastupnik opštinskog sudije kao predsedavajući, poslanik Ištvan Ištvanfi: od strane opštinskog veća notar Ištvan Pete (Pethe István), zakletnik (esküt = eškit) Ištvan Čanji (Csányi István) i Ferenc Halas (Halász Ferencz), a od strane poslanika: Dr Aladar Tausig (Tauszig Aladár), Josef Rozenberg, Ede Kugler, grof Josef Betlen (Bethlen József), Dimitrije Papić (Papics Demeter),  Andraš Mravić (Mravits András), Mihajlo Popović, Petar Molnar (Molnár Péter), Janoš Zedi Mlađi (Ződi János), Janoš Melar (Mellár János), Maćaš Pap (Pap Mátyás), Joca Mirosavljević, Josef Sokola (Szokola József), Antal Čanji (Csányi Antal), Ileš Zedi (Ződi Illés), Mihalj Čanji (Csányi Mihály), Gašpar Čanji (Csányi Gáspár), Josef Zedi (Ződi József), Janoš Tot (Tóth János), Laslo Menešagi (Menessági László), Toša Kiselički, Dime Jovčić.

Posle overe zapisnika sa prethodnog sastanka, predsednik je dao reč gospodinu dr Ištvanu Lednickom, opštinskom lekaru, koji je predao temeljni izveštaj o nastupajućoj epidemiji kolere, da se pročita prisutnima. Pošto su poslanici upoznati sa činjenicama, gospodin doktor Lednicki je ponovo ustao i predložio da ovo opštinsko predstavničko telo osnuje epidemiološki štab sa sledećim zadatkom: da budno i sa interesovanjem prati ponašanje stanovništva, da preduzima sve neophodne mere kako bi se ono zaštitilo od zaraze, sa posebnim akcentom na proveru valjanosti prehrambenih proizvoda, a posebno alkohola iz privatnih destilerija, koji se bez lekarske dozvole ne sme stavljati u promet. Panduri treba da su u stalnoj pripravnosti radi sprovođenja ovih mera.

Odluka

Sudija turskobečejske varoši doneo je zapovest da se pod predsedavajućim Šandorom Dekerom (Dekker Sándor) osnuje epidemiološki štab, čiji sastav su sačinjavali:  

Ištvan Pete – notar, dr Ištvan Lednicki – opštinski lekar, dr Aladar Tausig, dr Antal Kapić (Kapics Antal), Dimitrije Papić, Josef Karnas (Karnász József), Mihajlo Popović i Josef Rosenberg. Mandat predložene gospode je odmah potvrđen, uz uputstvo da nad ovom epidemijom budno i sa velikom pažnjom stražare, kao i da primenjuju sve neophodne preventivne mere. Za to im stoji na raspolaganju sva opštinska administracija. Posle ovih ovlašćenja epidemiološki štab donosi najrigoroznija uputstva.

1.

Da se zabrani tov svinja na veliko kod dosadašnjih uzgajivača Ferenca Kiša, Šandora Kiša, Maletićevih, kao i kod ostalih kod kojih se to ustanovi. Po pribavljanju tih informacija vlast je dužna da u roku od 3 dana izmesti svinje iz varoši. Po kućama gde se tovi 1-2 svinje za sopstvene potrebe sprovešće se najrigoroznija kontrola kako bi se ispoštovala potrebna higijena. 

2.

Skupština će biti principijelnog stava da se rogata stoka ne sme u varoši klati, samo van nje, na mestu koje će odrediti epidemiološki štab. Povodom toga, pozivaju se klaničari da na tom mestu izgrade klanicu – ukoliko su sposobni, iz sopstvenih sredstava ili uz pomoć opštinske kase. Ako nisu uopšte u mogućnosti čak ni učestvovati u izgradnji, tada će opština sama iz svojih sredstava izgraditi klanicu, a troškove gradnje će nadoknaditi od klaničara, koji će morati plaćati korišćenje objekta. (Za klanje svakog pojedinačnog grla stoke će se odrediti kvota, koja će ići u opštinsku kasu). Klanje sitne stoke, kao što su ovce, svinje, telad itd., moći će se, kao i do sada, u varoši vršiti, ali uz najveće higijenske mere. Krv, creva prikupljati u jedan lonac i tu sadržinu u večernjim satima baciti na obeleženom mestu u Tisu. Svim klaničarima u klanici i u varoši skreće se pažnja da će platiti kaznu ukoliko se ne pridržavaju naredbe o najvećoj higijenskoj zaštiti: za prvu opomenu 5 forinti, a za drugu opomenu 10 forinti. Prikupljena sredstva od kazni će se slivati u fond za siromašna lica. I na kraju, epidemiološki štab se opunomoćuje za određivanje mesta klanice.

Zapisnik

sastavljen u Turskom Bečeju 26. avgusta 1872. god. u opštinskoj sali za sastanke

Prisustvovali su:

pod predsedavajućim potpredsednikom, gospodinom Dimitrijem Papićem: dr Antal Kapić (Antal Kapits), Mihajlo Popović, dr Ištvan Lednicki (Lednitzky István) i Ištvan Pete sa članovima epidemiološkog štaba. 

Zamenik predsednika pročitao je zdravstvene odredbe koje je poslao podžupan, od 3. jula, pod brojem 4500. O tim odredbama članovi epidemiološkog štaba treba po tačkama da prodiskutuju kako bi znali preduzeti odgovarajuće mere u vezi sa sprovođenjem prevencije i zaštite od ove pošasti. Posle konsultacija i usaglašavanja donete su konačne odluke.

Odluka

1.

Dr Ištvanu Lednickom je poverena kontrola mesa za konzumiranje što se u varoši koristi na dnevnom nivou od klanja pernatih životinja, tovljenika i teladi. Po pregledu stoke, dozvoljava ili zabranjuje klanje, a tek posle toga sledi temeljna kontrola mesa. Pored pregleda stoke, dužan je sa velikom pažnjom da osmotri čistoću prostorija po klanicama i daje eventualne primedbe. Ko se ne bude pridržavao uputstva, biće sproveden uz prisustvo pandura do sudije i snosiće zakonske posledice. Takođe, budno treba da prati prodavnice, radi ispravnosti brašna i hleba, a još veću pažnju na spomenute artikle da obrati na nedeljnim vašarima, kako pokvareno i na vlažnom mestu skladišteno brašno nikako ne bi došlo na nedeljne pijace i u prodavnice. Nadalje, obratiće pažnju na prodavce hleba i ostalih peciva, da se testo izmesi od dobrog i čistog brašna, te da se dovoljno ispeče. Plesnav i buđav hleb biće konfiskovan. I na kraju, pri obavljanju gorenavedenih poslova, dotični gospodin doktor će pored sebe imati jednog zakletnika i opštinskog slugu na raspolaganju. 

2.

Sve mlečne proizvode, mleko, puter, sir, dobro treba proanalizirati i utvrditi u čemu se drže i gde se skladište, kako bi se nepokvareni mogli koristiti. Takođe, treba pripaziti da se uginule ribe, pokvaren krompir, nezrelo voće itd. ne dopremaju do prodaje. Za ovo se zadužuje gospodin dr Aladar Tausig (Tauszig Aladár).

3.

Za nadgledanje tretmana raznih napitaka, a posebno alkoholnih pića, zadužuje se gospodin dr Antal Kapić. On će se brinuti i preduzimati odgovarajuće mere, ako je potrebno, prilikom pravljenja vina i pečenja rakije. Bdeće i sa velikom pažnjom će pratiti proizvodnju sirćeta. Vršiće kontrolu pijaće vode iz dvorišnih bunara, a vlasnike će upućivati da ih održavaju što je čistije moguće. Korisnicima tiske vode posebno obratiti pažnju na to da zahvataju vodu na mestima koja ne sadrže đubre, crkotine i druge nečistoće. S posebnom pažnjom se usmeriti na mesta za vodonoše.

Za preduzimanje i sprovođenje ovih mera dotični gospodin doktor će, kao što je određeno u tački jedan, pored sebe imati jednog zakletnika i opštinskog slugu na raspolaganju. 

4.

Osobi zaduženoj za nadgledanje travnjaka i pašnjaka naređuje se da postojeće crkotine po ulicama odmah pokupi, i u za to određeno mesto, van naselja, duboko u zemlju zakopa. O ovome opštinsko nadleštvo treba da se uveri.

5.

Pored skele, gde se vodonoše snabdevaju tiskom vodom, nalazi se plovno kupalište od drveta, sa koga razne prljavštine upadajući u vodu dospevaju upravo do mesta za nasipanje vode. Po preporuci opštinskog sudije traži se premeštanje kupališta na donji tok reke, a na njegovom prethodnom mestu izgraditi drvenu platformu za vodonoše. 

Dalje, opštinski sudija neka preduzme odgovarajuće korake da se momentalno zatvore odvodi onih klozeta kojima se fekalije putem kanala ulivaju u Tisu.

Posebnu pažnju obratiti na održavanje čistoće ulica i kuća i redovno obavljati njihovu dezinfekciju.

6.

Dalje, odmah se određuje naručivanje kantara (oko 56 kg) takozvane karbolne kiseline (fenola), s tim da se do prispeća koristi sulfatna kiselina za dezinfekciju.

7.

U svakoj ulici treba postaviti dve pogodne osobe koje bi mogle prepoznati bolesnike od kolere, kako bi ih odmah predali u gradsku kuću i prijavili radi preduzimanja daljih akcija.

8.

Daje se do znanja da se osobe koje sumnjaju da su obolele od kolere, a ne nađu odmah lekara, momentalno prijave u Gradsku kuću. Svi medicinski preparati će se pri kupovini naplaćivati od svakog, samo će se krajnje siromašnim osobama davati bez naplate.

9.

Doneta je odluka da se klanica postavi sa leve strane Kumanačkog druma.

Po završetku i isteku vremena zapisnik se zaključuje i overava potpisom:

Notara, Ištvan Pete

Overača: Dimitrije Papić – predsednik, dr Ištvan Lednicki – epidemiološki lekar, Mihajlo Popović, dr Antal Kapić

Izvod iz zapisnika poslanika Opštinskog veća turskobečejske varoši za godine 1872. i 1873.

(Községképviselő testületi Jegyzőkönyve Tbecse mező Városának az 1872 és 1873-ik években)

 

Tekst preveo i pripremio Karolj Andre

Related Articles