Saradnja sa drugim akterima

Od samog osnivanja Ustanova za odrasle i starije „Sveti Vasilije Ostroški - Čudotvorac“ upućena je na saradnju sa mnogobrojnim institucijama, ustanovama i organizacijama, nalazeći na taj način svoje mesto u opštem sistemu zaštite i mogućnost da uspešnije obavlјa ulogu zbog koje i postoji.

Na prvom mestu tu je neizostavna saradnja sa lokalnom zajednicom i organima vlasti u Novom Bečeju, kao i sa svim nadležnim pokrajinskim sekretarijatima, republičkim ministarstvima, Republičkim fondom za zdravstvenu zaštitu, mnogobrojnim centrima za socijalni rad, humanitarnim organizacijama (Malteškom organizacijom), Crvenim krstom, invalidskim udruženjima, medijima, pravoslavnom crkvom i drugim verskim zajednicama, privrednim organizacijama...

Ipak, najvažniji i najintenzivniji su kontakti koje ona ostvaruje na lokalnom nivou. Sasvim je razumlјivo da je, po prirodi svoje delatnosti, najtešnja, skoro svakodnevna saradanja sa sa Opštinskim centrom za socijalni rad i Domom zdravlјa u Novom Bečeju, kao i Medicinskim centrom iz Zrenjanina. Iz istih razloga tu su i apoteke i okolne neuropsihijatrijske bolnice.

U cilјu uvećanja i obogaćivanja svojih usluga, neminovno je stalno proširivati krug saradnika. Značajan deo korisnika su oni starije dobi, što zahteva koordinaciju rada sa Udruženjem penzionera. To je naročito došlo do izražaja sa počecima pružanja otvorenih oblika socijalne zaštite i radom Kluba za dnevni boravak.

Na drugoj strani su oni najmlađi - deca iz vrtića i osnovnih škola. Nјihovo prisustvo u Domu, sa đačkim priredbama, kao i uzvratne posete školama, predstavlјaju neke od najsvetlijih trenutaka u životima korisnika. Deca u Domu rado borave i kontaktiraju sa korisnicima i u drugim prilikama, kao što je rad u domskim radionicama.

Pomenimo i saradnju sa Gradskom bibliotekom, Radničkim domom sportskim i kulturnim i drugim ustanovama i organizacijama, kao i medijima. Delatnost Ustanove je predmet medijske pažnje, koja se uglavnom zasniva na gostovanjima na lokalnoj TV stanici i prigodnim tekstovima o aktivnostima u ustanovi u lokalnoj štampi, ali tiražnijim novinama („Dnevnik , „Blic ...).

U poslednjoj deceniji sve veći značaj dobija saradnja sa gerontološkim centrima, domovima i specijalnim zavodima, kao onim u Republici Srbiji, tako i onim u inostranstvu. Nјen cilј je razmena iskustava, pronalaženje adekvatnih oblika i metoda rada sa korisnicima i upoređivanje celokupnog poslovanja.

Posle teških godina nestašica, restrikcija i problema, funkcionisanje socijalnih ustanova za smeštaj lica sa mentalnim i intelektualnim teškoćama bilo je izuzetno teško. Početkom 2001. godine rukovodstva tih ustanova odlučili su da se udruže i osnuju Aktiv direktora ustanova za smeštaj i zbrinjavanje lica sa posebnim potrebama. Ustanove koje su bile članice su: Veternik, Stamnica, Veliki Popovac, Kragujevac - Male pčelice, Tutin, Stara Moravica, Jabuka, Čurug, Stari Lec, Pančevo - Zbrinjavanje, Sremčica, Dolјevac, Zemun - Dom za invalide, Trbunje, Sveta Petka - Paraćin, Kulina, Aleksinac - Tešice i Novi Bečej. Aktiv je imao predsednika. Prvi je bio Tošić Mirko, zatim su sledili Dragutin Milovanović, Čurović Milenko i Bognić Ljilјana. Na sastancima, koji su bili svaka dva-tri meseca, raspravlјalo se o aktuelnoj situaciji u sistemu socijalne zaštite i problemima u radu ustanova. Predsednik Aktiva je sa zaklјučcima upoznavao resorno ministarstvo. Aktiv je preko svojih članova u radnim grupama, aktivno učestvovao u izradi nacrta podzakonskih akata, Kolektivnog ugovora, sistematizacije radnih mesta, pravilnika za minimalne standarde i u svim drutim bitnim oblastima za funkcionisanje ustanova. Sastancima su obično prisustvovali predstavnici resornog ministarstva i predsednik sindikata radnika zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Aktiv je prestao sa radom 2012. godine.

Ustanova je član Udruženja poslodavaca ustanova socijalne zaštite starih i odraslih lica Vojvodine, osnovanog 10. maja 2005. godine. Udruženje ima svojstvo pravnog lica, a osnovano je udruživanjem dvadesetak ustanova na teritoriji Vojvodine. Ova ozbilјna asocijacija je od strane pokrajinskih organa bila priznata kao važan partner za razgovore o funkcionisanju ustanova i zaštiti njihovih interesa. Donešen je Statut sa opštim odredbama, cilјevima i zadacima, organima upravlјanja i članovima udruženja. Svake godine se donosi program rada i finansijski plan, usvaja izveštaj o radu i završni račun. Pri donošenju programa rada, uvek se uzimaju aktuelne teme vezane za Zakon o socijalnoj zaštiti, za finansiranje rada ustanova, za licenciranje ustanova, za standarde, sistematizacije radnih mesta, probleme pružanja zdravstvene zaštite i mnoge druge. Udruženje je član evropske asocijacije usganova socijalne zaštite - E.D.E. Potpuno isto udruženje, ali sada na celoj teritoriji Republike Srbije (Udruženje poslodavaca ustanova socijalne zaštite Republike Srbije), osnovano je godinu dana posle pozitivnog i efikasnog rada vojvođanskog udruženja - 4. maja 2006. godine. Osim ustanova za odrasle i stare, su članovi i ustanove za decu, CZSR, ustanove za dnevni boravak i pomoć u kući.

Godine 2011., na inicijativu Doma iz Novog Bečeja i Doma iz Banja Luke, pokrenuta je saradnja „profesionalaca“ koji se bave pružanjem usluga institucionalnog zbrinjavanja odraslih i starih lica. Potpisan je sporazum o saradnji ustanova „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ iz Novog Bečeja, JUSZ Socijalno gerijatrijskog centra iz Banja Luke, JU Doma starih „Grabovac“ iz Risna, „Naš dom“ iz Travnika i Doma starejših občanov Krško, čime su, kroz uzajamne posete i razmene iskustava, nastavlјeni i produblјeni međusobni kontakti i dobri odnosi. To je bio početak realizacije ideje o regionalnoj saradnji domova. Krajem 2013. godine pridružio se i Dom „Danica Vogrinec“ iz Maribora, a potpisan je i nov Memorandum o dugoročnoj međusobnoj saradnji.

Sve ugovorne strane su se saglasile da dugoročno sarađuju na projektima i aktivnostima, razmeni iskustava koji će unaprediti i pobolјšati uslove rada i života korisnika u ustanovama za zbrinjavanje. Tada je iznedrena i ideja da se svake godine u drugoj Republici održi regionalna konferencija sa temama vezanim za rad ustanova socijalne zaštite, pobolјšanja kvaliteta života korisnika i rad zaposlenih u socijalnoj zaštiti.

Zahvalјujući tome, 2013. godine, organizovana je PRVA regionalna konferencija sa temom „Starenje i starost - kvalitet života“. Održana je u Risnu, pod pokrovitelјstvom tamošnjeg resornog ministarstva, Evropske unije i Razvojniog programa Ujedinjenih nacija (UNDP). Teme konferencije su bile: starost i starenje, kvalitet života korisnika u domovima, radna terapija i razvoj vaninstitucionalne zaštite. Tada je promovisan zvanični naziv konferencije - „Za zeru više“, koji je i simbolički označio u kom pravcu će ta saradnja ići u budućnosti. Napraviti bar mali pomak ili „zeru više“ na unapređenju kvaliteta života korisnika.

Domaćin DRUGE regionalne konferencije, 2014. godine, sa temom „Kvalitet života u domovima za odrasle i stare“, bio je Socijalno-gerijatrijski centar iz Banja Luke. Održana je pod pokrovitelјstvom Ministarstva zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske.

TREĆA regionalna konferencija odvijala se 2015. godine u Novom Bečeju. Tema je bila „Sagorevanje na poslu“. Konferenciju su otvorili resorni ministar i pokrajinski sekretar, kao pokrovitelјi. Prisustvovalo je preko sto pedeset učesnika. Uz predstavnike dvadesetak naših socijalnih ustanova, domova potpisnika Sporazuma, tu su bili i gosti iz Sarajeva, Bijelog Polјa i Osijeka.

Tada su prvi put pokrenute i Sportske igre - „igre bez granica, šalјivog i opuštajućeg karaktera, kao prevencija sindromu sagorevanja zaposlenih. Od ove konferencije, pored prvog tematskog dana, sportske igre su redovni deo konferencije, a u njima učestvuje od 15 do 20 zaposlenih po ustanovi.

U 2016. godini, u Mariboru od 6. do 10. septembra, održana je ČETVRTA REGIONALNA KONFERENCIJA „Za zeru više“, sa temom „Prepoznavanje potreba starijih i zavisnih, održivost i finansiranje sistema“. Konferenciju je podržalo resorno ministarstvo.

Risan u Crnoj Gori, juna 2017. godine, bio je domaćin PETE REGI- ONALNE KONFERENCIJE „ZA ZERU VIŠE“, pod pokrovitelјstvom resornog ministarstva Republike Crne Gore. Tema je bila „Kvalitet života osoba sa smetnjama na polјu mentalnog zdravlјa u domovima za stare“ .

Za sada poslednja, ŠESTA regionalna konferencija „Za zeru više“, održana je u Banja Luci. Nјena tema je „Kvalitet usluga i kompetencije zaposlenih u Domovima za stare osobe“. Pored redovnih, na konferenciji su učestvovali i pridruženi članovi Doma starih iz Bijelog Polјa i Kantonalna javna ustanova „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ iz Sarajeva. Zaklјučeno je da sledeći sastanak, (SEDMA KONFERENCIJA), ponovo bude u Novom Bečeju 2019. godine.

Uspostavlјena je i saradnja sa sličnim domom za duševno obolela lica u Osijeku. Ovaj dom se nalazi u fazi deinstitucionalizacije, tj. transformacije, što je i naš zadatak u budućnosti. Nјihova iskustva će poslužiti ovom procesu koji predstavlјa jedan od najvažnijih zadataka Doma „Sveti Vasilije Ostroški - Čudotvorac“.

Ustanova ima potpisane utovore o poslovnoj saradnji sa srednjim stručnim školama za medicinske tehničare, kuvare, frizere i drute struke. Na osnovu ugovora, đaci ovde imaju časove praktične nastave, po njihovom programu. Mentori su im zaposleni, odgovarajuće struke.

Poslednjih godina, sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Fakultetom političkih nauka u Beogradu, Visokom školom socijalnog rada u Beogradu i sa Visokom strukovnom školom ICEPS (internacionalni centar za profesionalne studije) potpisani su sporazumi za realizaciju stručne prakse. Ustanova raspolaže smeštajnim kapacitetima za potrebe boravka studenata tokom prakse. U okviru upravne zgrade izgrađen je zaseban objekat sa četiri spavaonice i deset ležajeva. Spavaonice su građene namenski, za razmenu radnika, goste, rodbinu korisnika... Sobe su komforne, opremlјene nameštajem, TV aparatima, bežičnim internetom (WiFi) i drugim sadržajima neophodnim za prijatan boravak. U domskoj kuhinji mogu da se spremaju obroci i za njih.

O gradu