Vaninstitucionalna zaštita

Vaninstitucionalna - otvorena zaštita ili pružanje lokalnih usluga u zajednici, je jedan vid socijalnog i zdravstvenog zbrinjavanja lјudi dospelih u stanje socijalne potrebe, bilo zbog starosti ili zbog bolesti. Nјima je potrebana stručna i, uopšte, društvena pomoć da prevaziđu životne poteškoće i nastave život u svom prirodnom okruženju. Sistem otvorene zaštite čine niz mera i aktivnosti, kao i organizacija i službi koje imaju za cilј da što duže omoguće nezavisnost i dobro psihofizičko zdravlјe korisnika. Aktivnosti vaninstitucionalne zaštite se finansiraju putem sredstava lokalne samouprave i ustanove koja organizuje ovakav vid zaštite, preko projekata, a poslednjih nekoliko godina i preko namenskih transfera iz budžeta Republike Srbije. Deo troškova snose i sami korisnici participiranjem.

Ovakav vid zaštite na području opštine Novi Bečej postoji već više godina. Prva razmišlјanja o potrebi pružanja lokalnih usluga datiraju iz 70-ih godina, kada je u ulici Maršala Tita br. 60 kuplјena kuća u kojoj je smešteno 24 korisnika. Nјih su svakodnevno obilazile medicinske sestre. Hranu su donosili na kolicima iz centralne kuhinje, ali su mogli i sami sebi da spremaju hranu. Svako je imao neko zaduženje i znalo se ko pere posuđe, ko održava higijenu soba, presvlači postelјinu, širi veš, kopa baštu, seje povrće.... Korisnici su mogli da izlaze van objekta. Danas se ovakav način smeštaja zove Stanovanje uz podršku i zato slobodno možemo reći da je to bila preteča vaninstitucionalne zaštite. Istovremeno se kod socijalne radnice Ane Vlaškalin, na osnovu iskazanih potreba za pružanje pomoći staračkim domaćinstvima - nega, spremanje, ishrana..., rađa ideja o pružanju lokalnih usluga.

Dosadašnja iskustva u pogledu vaninstitucionalne zaštite idu u prilog njenoj opravdanosti i potrebi da se organizuje kao opštinska služba. U toku 2008. godine urađena je Strategija održivog razvoja opštine Novi Bečej na osnovu koje je planiran razvoj lokalnih usluga. Krajem 2017. godine donešena je nova Odluka o Socijalnoj zaštiti opštine Novi Bečej (uvodne odredbe, usluge socijalne zaštite, unapređenje socijalne zaštite...) i Odluka Skupštine Opštine Novi Bečej o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite. Počevši od 2017. godine lokalna samouprava opredelјuje sredstva iz budžeta za materijalne troškove i funkcionisanje Kluba za dnevni boravak i službe Pomoć u kući. Na taj način je vaninstitucionalna zaštita, posle desetak godina funkcionisanja, prestala da bude projektna aktivnost.

U okviru Ustanove za odrasle i starije „Sveti Vasilije Ostroški - Čudotvorac“ postoji nekoliko oblika vaninstitucionalne zaštite, to su: Klub za dnevni boravak, Pomoć u kući i kućna nega i Stanovanje uz podršku.

Klub za dnevni boravak

Klub za dnevni boravak je oblik otvorene socijalne zaštite koji obezbeđuje svojim korisnicima zadovolјenje svakodnevnih životnih potreba kroz različite dnevne usluge. Namenjen je starijim sugađanima u cilјu njihove socijalne integracije, očuvanja psihofizičkog zdravlјa nakon radno produktivnog perioda života, prevazilaženja osećaja usamlјenosti, prevencije depresivnih stanja i sličnog. Korisnici u okviru Kluba ostvaruju različite kontakte sa drugim lјudima, kroz kulturno-zabavne i umetničke sadržaje stiču nova znanja i veštine, realizuju svoja interesovanja, sprovode rekreativno-rehabilitacione aktivnosti i na druge načine stiču mogućnost da izađu iz svakodnevne rutine. Pravo na usluge Kluba imaju sva lica sa teritorije opštine Novi Bečej starija od 55 godina, kao i svi penzioneri, bez obzira na godine i druga odrasla lica nesposobna za rad. Klub ima oko 850 članova.

Klub je osnovan 1. oktobra 1997. godine u okviru trećeg odelјenja, sa osnovnom vizijom da stariji meštani Novog Bečeja ostanu društveno aktivni i nakon prestanka radnog odnosa. Sedište Kluba je u ulici Maršala Tita br. 60. Prvi zaposleni radnici u klubu su bile Arsenov Slavica, socijalni radnik, Luko Ilona, medicinska sestra i Nađ Bilјana, gerontodomaćica. Nešto kasnije u Klubu počinje da radi gerontodomaćica Maksimović Snežana, koja je i danas na tom radnom mestu. U radu joj pomažu: referent za vaninstitucionalnu zaštitu Lidija Bojović, koordinator socijalna radnica Cucin Marija i rukovodilac Pomoći u kući Banjac Vesna.

Organizaciju rada Klub zasniva na interesima, želјama i potrebama članova. Oni svoju kreativnost i talenat mogu da iskažu u okviru rada raznih sekcija ili radionica: horsku, dramsku, literarnu, grnčarsku, kreativnu sekciju ručnih radova, dekupaža, rekreativne vežbe i sekciju pikada. Svaki član Kluba, prilikom učlanjenja, popunjava anketni upitnik na osnovu kojeg se opredelјuje za neku od sekcija. One se organizuju svakodnevno tokom čitave godine. Rad sekcija i radionica se povremeno predstavlјa na raznim izložbama, priredbama i takmičenjima.

Kroz zdravstveno-edukativne radionice članovi Kluba mogu lakše da provere i unaprede svoje mentalno zdravlјe, izmere krvni pritisak i nivo šećera u krvi. U prostorijama Kluba, gde vlada prijatna i topla atmosfera, svakodnevno se poslužuju topli i hladni napici, organizuje se ishrana, pranje i peglanje rublјa i usluge frizera. Na raspolaganju je čitanje dnevne štampe, gledanje televizije i druženje sa ostalim članovima Kluba.

Neposredno nakon otvaranja pri Klubu je osnovana sekcija za rekreaciju. Bila je to novina u sistemu vaninstitucionalne zaštite u Srbiji. Vežbe su se održavale dva puta nedelјno, u dve manje grupe - muška i ženska. Vodila ih je Margita Lisičin, uz pomoć penzionerke Ane Vlaškalin. Oprema za vežbanje je bila skromna, ali je entuzijazam bio veliki. Danas za tu svrhu u okviru Doma postoji moderna sportsko-rekreativna hala.

Pored ovih usluga Klub članovima nudi i korišćenje servisnih usluga u koje spadaju: usluge pranja i peglanja veša, frizerske usluge i usluge obroka - „hrana na točkovima“. Mogućnost uzimanja kuvanog obroka se zadnjih godina pokazala kao najpotrebnija usluga, pored Pomoći u kući. To ukazuje na sve veći broj starijeg i bolesnog stanovništva, kao i na veliki broj samačkih domaćinstava.

Nedavno je Klub za dnevni boravak formirao uredničku redakciju za interni časopis Kluba - „Zlatno doba“. Prvi broj je izašao 2018. godine. Ovaj časopis predstavlјa izraz entuzijazma, uz nameru da se njime skrene pažnja drugim kolegama. Sadržaj časopisa su teme bliske penzionerima, kao i one informativnog karaktera, vezane za njihov svakodnevni život.

Pomoć u kući i kućna nega

Ustanove za odrasle i starije „Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac“ nudi još jedan vid otvorene socijalne zaštite ostarelog građanstva, a to je Kućna nega i pomoć. Ove usluge ostvaruju lica sa teritorije opštine Novi Bečej koja se nalaze u stanju socijalno-zaštitne potrebe, odnosno hronično obolele osobe, invalidna lica i, uopšte, osobe koje nisu u mogućnosti da se adekvatno brinu o sebi.

Sve je započelo 2006. godine kada je Dom uveo Pomoć i negu u kući, kao pilot uslugu. Prepoznat od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i lokalne samouprave kao značajan, već od početka sledeće godine finansiran je projekat „Kućna nega i pomoć - da ne budete bespomoćni“. Zahvalјujući resornom Ministarstvu, resornom pokrajinskom Sekretarijatu i opštini Novi Bečej, ova usluta se pruža u kontinuitetu, sve do danas. Pre dve godine usluga je počela da se finansira iz budžeta opštine i iz namenskih transfera Republike Srbije. Nјeni koordinatori su socijalni radnici Doma. Prvi je bio Mandić Zoran, posle njega Bogdanović Slavica, a zadnjih godina Cucin Marija, zajedno sa rukovodiocem Banjac Vesnom. Usluge „Kućne nege i pomoći“ pružaju gerontodomaćice, gerontodomaćini, gerontonegovatelјice, kao i medicinske sestre. Oni svakog dana, od 7 do 20 časova, brinu o starijim sugrađanima. Rade po rasporedu koji je sastavlјen na osnovu identifikovanih potreba korisnika. Za dobar i kvalitetan rad na terenu odgovorna je Banjac Vesna, rukovodilac službe. Brojne su usluge koje služba „Pomoć i nega u kući“ realizuje. Pomenimo samo neke: pomoć u obezbeđivanju ishrane, od nabavke namirnica do pomoći pri hranjenju; pomoć u održavanju lične higijene; pomoć u održavanju higijene domaćinstva; pomoć u zadovolјavanju socijalnih, kulturno zabavnih i drugih potreba; zdravstveni nadzor, počev od nadgledanja uzimanja lekova i primene saveta propisanih od strane medicinskih stručnjaka do odvođenje na lekarske preglede; saniranje i nega manjih povreda i kontrola vitalnih funkcija.

Stanovanje uz podršku

Stanovanje uz podršku je relativno novi vid vaninstitucionalne zaštite koji se zasniva na osnovnim lјudskim pravima, kao što su pravo na život u zajednici i pravo na izbor. U pitanju je program koji obezbeđuje normalan život u otvorenoj zajednici osobama sa intelektualnim i drugim razvojnim smetnjama. Zbog nedostupnosti osnovnih lokalnih usluga i službi koje bi im obezbedila pomenuta prava, takvi lјudi su do sada uglavnom smeštani u stacionarne ustanove, te tako isklјučeni iz šire društvene zajednice. Ovim programom oni se izmeštaju iz institucija sistema i dobijaju ghriliku da započnu novi i drugačiji život. Cilj je da se ljudima sa mentalnim poteškoćama omogući ravnopravan, dostojanstven i maksimalno samostalan život u prirodnom okruženju, u skladu sa njihovim mogućnostima. Oni time više nisu objekti sažalјenja i brige, već postaju naše kolege, komišje, potrošači u radnjama, brinu o svojim potrebama i organizuju svoje vreme. Nјihovo zdravstveno sta!ve više nije jedino što ih određuje. Na taj način se postepeno menјa i stav društva prema ovim ljudima.

Sa cilјem deinstitucionalizacije i poboljšanja kvaliteta života korisnika 2014. godine započet je projekat „Nezavisan život u zajednici osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u opštini Novi Bečej. Bio je to jeadan od projekata u okviru programa „Otvoreni zagrlјaj“, kao put transformacije, podržan od Vlade Republike Srbije, a finansiran od strane Delegacije Evropske unije, preko IPA fondova. Kreiran je logo projekta, koji simbolično predstavlјa raširene ruke građana kojima prihvataju korisnike koji izlaze iz ustanove. Pioniri nove usluge su bili projekt-menadžer Cecilija Šajber, socijalna radnica Bogdanović Slavica, koordinator usluge Cucin Marija, asistenti Maja Kormoš, Mitić Milica, uz veliku pomoć zaposlenih u Ustanovi.

Time su stvoreni uslovi da se Ustanovi razvije nova usluga - Stanovanje uz podršku. Korisnici su bile samo one osobe smeštene u Dom, a koja same izrazile želјu za ovom uslugom. Oni su, prethodno, morale da prođu program obuke, koji je osmislio stručni tim Doma. Obuka se odvijala tri meseca, tokom čega su, kroz radionice, učili da savladavaju neophodne životne veštine i upoznavali se sa lokalnom zajednicom, ustanovama i institucijama u Novom Bečeju. Za svakog je urađen i lični plan podrške u skladu sa njegovim potrebama, želјama i mogućnostima. Projekat je trajao dve godine, izgrađene su dve montažne kuće, uzet u zakup dve kuće i izvedeno iz ustanove 26 korisnika.

U ovakvoj zajednici korisnici vode, koliko-toliko, samostalan život. Sami brinu o svojoj higijeni i higijeni prostorija, pripremaju hranu, organizuju stambeni prostor prema svojim potrebama, koriste slobodno vreme u skladu sa sopstvenim interesovanjima i drugo.

Ipak, oni svakodnevno, u svim njihovim aktivnostima, imaju pomoć zaposlenih (psiholog, socijalni radnik, psihijatar, medicinske službe, radni terapeuti, instruktori).

Nakon potpisivanja novog ugovora sa Delegacijom Evropske unije, 2017. godine, Ustanova je počela sa realizacijom drugog projekta podržanog isto iz IPA fondova pod imenom „Unapređenje kapaciteta lokalnih servisa usluge stanovanja uz podršku u opštini Novi Bečej“, koji će trajati dve godine, a u okviru programa „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou, što je u stvari nastavak ranijeg projekta iz 2014. godine. Projektom je planirano proširenje usluge „Stanovanje uz podršku“ podizanjem još jedne montažne kuće, formiranje pečurkane i mini-pekare. I ovaj projekat je ralizovao isti tim, pojačan psihologom Iličić Dunjom, psihijatrom dr Babo Nebojšom, savetnicom za osamostalјivanje Bojana Stanisavlјev i opet uz veliku pomoć zaposlenih u Ustanovi.

Čitano na završnoj konferenciji projekta „Otvoreni zagrlјaj“, decembra 2015.

Nekada su me vodile reči, V. Šekspira: „Samo luda sudbinu naziva slučajem“, „Čovek i u zatvoru može biti slobodan.“

Onda sam pre deset godina stigla u Dom, i videla i osetila vremenom da su moja duša i sve ono što je bilo moj svet, svet jednog pesnika, pretvorilo u nešto drugo, magnovenje, splin...

Prošle godine se opet pojavio tračak nade, da ću opet živeti punim plućima, naravno ne samo ja nego i moji prijatelјi...

U okviru kampanje EU „Otvoreni zagrlјaj“, moji prijatelјi i ja smo izabrani, na osnovu mnogo procena da možemo ponovo da se integrišemo u normalne uslove života, da se vratimo u pravi svet i u pravi život. To je naravno procenio stručni tim, kojima smo svi zahvalni, što su imali poverenja da nas stave u ovaj projekat.

U avgustu prošle godine je počela edukacija: spremalo se, pralo se, kuvalo se, kopala se bašta, sadilo se povrće, smejalo se, pila se kafa, itd.

Prva grupa, naši drugari: Dušica, Mirela, Đole i Dušan, probili su led i prvi otišli u kuću. Često sam odlazila kod njih i ponovo videla i doživela osećaje koji su mi nedostajali svih ovih godina.

Sada i naša grupa Sneža Jež, Ištvan, Vlatko i ja sa nestrplјenjem očekujemo odlazak u našu kuću. Tu se već mešaju razni osećaji: neizvesnost, bojazan, strah, ali nad svim tim osećajima sija nešto novo, a to je nada, da ćemo posle toliko godina opet naći svoje „mesto pod suncem“.

Sa nama ide i naša mila kuca Meda koja nam je unela puno radosti u život. On se trenutno nalazi kod naših prijatelјa iz prve kuće, koji su ga jako dobro prihvatili i brinu o njemu.

Sve ovo naravno ne bilo moguće ostvariti bez dobrih lјudi iz Doma: direktorke, koordinatora projekta, socijalnih radnika, psihologa, doktora, radnih terapeuta, majstora i svih drugih koji su pomogli ovu ideju, nikoga ne bih želela da imenujem, da nekoga ne bih nenamerno izostavila. Ali naša zahvalnost što su nam ukazali svoje poverenje, pratiće ih čitavog života!

Zato se iskreno nadam, da nikog nećemo izneveriti i da ćemo steći još veće poverenje, ne samo osoblјa našeg Doma, nego i svih onih lјudi koji su osmislili ovaj projekat i koji rade na njemu.

Ovaj projekta koji je osmislila EU „Otvoreni zagrlјaj“ je nešto veoma važno, jer lјudima poput nas vraća osećaj vrednosti i važnosti, da opet možemo da se iskažamo u nekim sferama života, normalnog života. A to je ono čemu svi stremimo!

Tatjana Stokin Markovinović

O gradu