Infrastruktura

Saobraćajnice

Putna infrastruktura koja povezuje okolna naselja većinom je asfaltirana.

Najfrekventniji putni pravci su: državni put II reda pod nazivom R113 (Melenci – Kumane - Novi Bečej) i saobraćajnica M24 (Zrenjanin – Melenci - Bašaid).

Ostale saobraćajnice su lokalnog karaktera. Lokalni putevi van naselja su najčešće neasfaltirani i imaju ulogu povezivanja naselja i poljoprivrednih površina.

Najvišim kotama peščane grede između dva kraka Rusande trasiran je lokalni nekategorisani put. Prilaz banjskom području odvaja se od magistralnog puta M-24 i izgrađen je u vidu lokalne asfaltirane saobraćajnice, koja prolazi obodnim delom parka i završava se ispred ulaza u područje Specijalne bolnice. Na ovom delu prostora izgrađen je javni parking. Interne saobraćajnice u ovom kompleksu (računajući i parkovski prostor) uglavnom su asfaltirane i imaju isključivo pešački karakter.

Pešačke staze preko parkovske površine povezuju komples zdravstvene ustanove sa sportskim terenima.

U narednom periodu, prema podacima iz prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan Grada Zrenjanina iz 2011. i Nacrt Prostornog plana Opštine Novi Bečej iz 2011. godine), planira se izgradnja obilaznih saobraćajnica oko naselja Melenci (istočno od naselja) i Kumane (uz zapadni i jugozapadni deo građevinske zone, do priključenja na R113).

Železnički saobraćaj na ovom prostoru je niskog intenziteta. Postojeća železnička pruga (Slika 75a) povezuje oba naselja i jednim delom predstavlja granicu između pašnjaka i obradivih površina. U prostorno-planskoj dokumentaciji nisu planirani novi pružni pravci.

 

Ostali linijski infrastrukturni objekti

Kroz razmatrano područje prolazi srednjenaponski vod (35 kV) TS ZR 1 – TS Melenci – Kumane - N. Bečej. Postojeći vod se u narednom periodu gasi i prelazi na niskonaponsku mrežu (20 kV). Naselja su priključena na sistem snabdevanja elektroenergijom.

Postojeći infrastrukturni objekti naftne industrije su: Elemir polje-vodovi, R=1:20.000 i Rusanda polje-vodovi, R=1:20.000 (Dokument broj: I-20-3-4-2/3447/172 od 27.05.2011. godine izdat Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode od strane preduzeća NIS Naftagas Gazprom Neft). Iz pravca naselja Kumane, do GMRS „Melenci“, prolazi gasovod srednjeg pritiska. Planovima razvoja NIS-a predviđena je izgradnja naftovoda koji bi povezao postrojenja na eksploatacionim poljima „Rusanda“ i „Elemir“.

 

Komunalna infrastruktura

Groblja

Melenačko groblje, koje se sastoji od tri celine, nalazi se bliže Maloj Rusandi i od vodenog okna deli ga uski zeleni pojas.

Groblje Kumana nalazi se na zapadnom delu građevinskog područja i okruženo je zelenilom. Južno od groblja registrovano je otvoreno vodeno okno, okvirne površine pola hektara.

 

Prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada

Prikupljanje čvrstog komunalnog otpada iz naselja vrše nadležne komunalne službe opštinskih centara. Otpad iz naselja Melenci odlaže se na tzv. gradsku deponiju u K.O. Zrenjanin, a iz Kumana u K.O. Novi Bečej. Uvidom u prostorno-plansku dokumentaciju (Prostorni plan Grada Zrenjanina i Nacrt Prostornog plana Opštine Novi Bečej), utvrđeno je da u zoni neposrednog uticaja na područje PP „Rusanda“ nije planirana izgradnja regionalnih deponija.

U okviru akcije „Očistimo Srbiju“, Skupština opštine Novi Bečej u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine organizovala je uklanjanje smetlišta u K. O. Kumane, među kojima su dva registrovana u okruženju zaštićenog područja (jedno je locirano kod kumanske železničke stanice, a drugo sa desne strane lokalnog puta iz pravca Kumane-Melenci, jugozapadno od PP „Rusanda“).

Komunalni otpad Specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Rusanda“ odlaže se privremeno u kontejnere, a za dalju manipulaciju otpadom odgovorno je nadležno komunalno preduzeće iz Zrenjanina. Opasan otpad medicinskog porekla se, na propisom zahtevan način, privremeno odlaže u ambalažu i zatvorene kontejnere. Dalji tretman otpada vrši se od strane nadležne službe gradske bolnice iz Zrenjanina.

 

Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura

Naselja najvećim delom poseduju izgrađen vodovodni sistem. Međutim, zbog lošeg kvaliteta vode u ovom delu Banata planirana je izgradnja novih, regionalnih vodovodnih sistema. U skladu sa Prostornim planom grada Zrenjanina, trasa planiranog regionalnog vodovoda na razmatranom prostoru prati put M24 i prolazi kroz naselje Melenci.

Otpadne vode naselja Kumane i Melenci pretežno se ispuštaju u vodopropusne septičke jame. Na prostoru oba naselja u toku je postavljanje kanalizacione infrastrukture, a prostornim planovima opština razmatrana je izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda za svako od naselja.

U okviru kompleksa Specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Rusanda“ izgrađena je vodovodna i lokalna kanalizaciona infrastruktura, sa individualnim rešenjem prečišćavanja otpadnih voda.

Povezani članci