srenhu

Geološke odlike

Istraživano područje i njegova šira okolina izgrađeni su pretežno od najmlađih kvartarnih sedimenata, koji se javljaju na površini terena, zatim neogenih tvorevina kojima podinu čine tvorevine mezozoika i paleozoika.

Stratigrafska interpretacija na području Melenaca, odnosno Rusande, urađena je na osnovu sinteze geoloških podataka dobijenih paleontološkim i petrološkosedimentološkim proučavanjima jezgara dubinskih bušotina rađenih za potrebe istraživanja i eksploatacije nafte i gasa kao i termalnih i termomineralnih voda.

Najstarije tvorevine prekambrijumske starosti – javljaju se na većim dubinama preko 4000 m i predstavljene su kristalastim škriljcima, gnajsevima, mikašistima, amfibolskim škriljcima i dr.

Preko njih transgresivno i diskordantno leže tvorevine mezozoika predstavljene:

1. mermerastim krečnjacima, laporcima i glincima trijaske starosti;

2. serpentinitima (ofiolitski kompleks), glinovitim i filitičnim škriljcima, škriljavim peščarima i kalkšistima jurske starosti;

3. peščarima, glincima, alevritima, konglomeratima i krečnjacima kredne starosti (Stajin i sar., 1994).

Mlađi, neogeni sedimenti leže transgresivno preko starije podloge, na području Melenaca i Rusande javljaju se na dubini od 1000 m i prostiru se maksimalno do dubine od 2700 m.

Najstariji neogeni sedimenti su prepanonske tvorevine predstavljene heterogenim klastitima: breče, konglomerati, peščari, glinovito-laporoviti i peskoviti alevroliti, brečoidni krečnjaci i dolomiti.

Panonske sedimente čine laporci, peskoviti laporci i mikritski krečnjaci.

Konkordantno preko njih leže laporci, alevritske gline, finozrni peskovi, peskovitolaporoviti sedimenti sa proslojcima uglja pontske starosti. Povlatu pontskim sedimentima čine jezersko-rečni paludinski slojevi i sedimenti kvartarne starosti (Stajin i sar. 1994).

 

Strukturno‐tektonski odnosi  

Strukturno-tektonski odnosi su vezani za postojanja dve geotektonske etaže i to za tektonsku evoluciju mezozojskog sinklinarijuma i razvoj neogena Banatske depresije Panonskog basena.

Formiranje i transformacija mezozojskog eugeosinklinalnog prostora obavljeno je tokom delovanja alpijskih tektonskih faza. Tektonske aktivnosti uticale su na promene karakteristika sedimentacije, prekide u sedimentaciji kao i uopšte na delovanje komplesnih vulkanogeno-magmatskih procesa. Obrazovane su strukturno-tektonske jedinice plikativnog, radijalnog i kombinovanog tipa.

Tokom neogena, od početka formiranja izolovanih tercijarnih basena, preko evolucije marinskih, marinsko-bočatnih, bočatno-jezerskih i jezersko-kontinentalnih stadijuma u razvoju Banatske depresije Panonskog basena prisutna su tektonska delovanja skromnijeg intenziteta.

Sveukupnom tektonskom aktivnošću ubrani sistemi mezozojskih naslaga generalno obrazuje tri bloka: istočni, centralni i zapadni. Ovi blokovi međusobno su razdvojeni rasedima odnosno rasednim zonama pravca pružanja sever-jug. U okviru njih su obrazovane zamke koje su pogodne za akumulaciju ugljovodonika.

Podaci o strukturno-tektonskim odnosima naftno-gasnog polja Rusanda dobijeni su od NIS a.d. iz Novog Sada.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...