srenhu

Geomorfološke odlike

U stvaranju i oblikovanju reljefa na zaštićenom području značajnu ulogu imala je reka Tisa, kao izrazita ravničarska reka. Njenim uticajem formirani su aluvijalna ravan i rečna terasa, kao i drugi oblici fluvijalnog reljefa.

Idući od severa ka jugu aluvijalna ravan reke Tise na banatskoj strani ima nekoliko suženja i proširenja. Prema Bukurovu (1975) proširenja su: krsturskonovokneževačko, padejsko-novobečejsko, novobečejsko-aradacko i proširenje između Aradca i Perleza. Područje Rusande se jednim delom nalazi na novobečejsko-aradackom proširenju. Aluvijalno proširenje između Novog Bečeja i Aradca je prostor između naseljenih mesta: Novi Bečej, Kumane, Melenci, Elemir i Aradac, sa jedne i Tise sa druge strane. Navedena naselja podignuta su na višim delovima lesne terase.

Na osnovu geomorfološke karte Vojvodine (1:200 000) na lokalitetu Rusanda evidentirani su oblici fluvijalnog reljefa. Ovi oblici su po poreklu vezani za neposredno dejstvo savremenog rečnog toka. Tisa, kao izrazito velika reka, imala je snažan uticaj na morfološko oblikovanje reljefa uz njen tok. Deo zaštićenog područja nalazi se u prostoru aluvijalne ravni, kao najnižeg dela vojvođanske nizije. Nešto viši teren predstavlja nižu (aluvijalnu) rečnu terasu na kojoj se nalaze mnogobrojne depresije i stara napuštena rečna korita. Južno od niže rečne terase je viša rečna terasa. Višu rečnu terasu raniji istraživači su pominjali pod nazivom lesna terasa (Bukurov, 1984). Zaštićeno područje se svojim većim delom nalazi na višoj rečnoj terasi u kojoj je smešteno i korito Rusande. Iz priložene geomorfološke karte vidi se da je Rusanda deo napuštenog rečnog korita kao što su i Slano kopovo i Okanj bara. Navedeni lokaliteti predstavljaju fosilne meandre (verovatno) reke Tise. Po nastanku, napušteni meandri i rukavci pripadaju fluvijalnom reljefu, a po načinu savremenosti procesa barskom reljefu.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...