Saobraćaj

Na teritoriji novobečejske subregije zastupljeni su sledeći vidovi saobraćaja: železnički, drumski, rečni, kanalski i poštansko-telefonsko-telegrafski (u daljem tekstu PTT) saobraćaj.

Začetak železničkog saobraćaja u Novom Bečeju datira iz 1883. godine, kad je izgrađena prva železnička pruga u ovom kraju. Ovom prugom međusobno su povezana sva naselja opštine, a i sama opština je, prema jugu, povezana sa Zrenjaninom i Beogradom, prema severoistoku, sa Kikindom, a prema severozapadu — sa Čokom, Sentom i Suboticom. U periodu slabije razvijenog drumskog saobraćaja, kada se Tisa još prelazila skelom, železničkim saobraćajem obavljao se daleko veći promet robe i putnika. Zatim sledi sadašnje vremensko razdoblje, u kome sve više opada prevoz putnika i robe železnicom. Železnički teretni saobraćaj još uvek koriste pojedine grane industrije, pre svega, industrija građevinskog materijala i opreme i pribora. S obzirom da je železnički saobraćaj jeftiniji od drumskog, trebalo bi se sve više orijentisati na prevoz gotovih proizvoda i repro-materijala železnicom.

Izgradnjom asfaltnih puteva, kojima je novobečejska subregija povezana sa svim susednim i udaljenim privrednim i potrošačkim centrima Vojvodine i Jugoslavije u celini, drumski saobraćaj je znatno intenziviran. Promet robe i putnika je sve veći. Završetkom brane i asfaltnog kolovoza preko nje, na najbolji način rešeno je premošćavanje Tise i cirkulacija drumskih vozila između Banata i Bačke sve je veća. Davnašnja želja svih žitelja novobečejske opštine i stanovnika uže i šire okoline rešena je izgradnjom brane i osposobljavanjem ovog kopnenog prelaza. Skela je odavno prestala sa radom, a preko mosta se danonoćno kreću sva kopnena saobraćajna sredstva. Kikinda i Novi Bečej ostvarili su najkraću drumsku vezu sa značajnim industrijskim centrima srednje Bačke i sa Novim Sadom, glavnim gradom pokrajine.

Pored kopnenog saobraćaja u novobečejskoj subregiji, i saobraćaj na Tisi i Kanalu Dunav—Tisa—Dunav dobija sve veći značaj. Na Tisi se od davnina obavljao intenzivan teretni rečni saobraćaj. U dalekoj prošlosti Novi Bečej je predstavljao veoma značajno pristanište za utovar i transport žitarica. Teretnim saobraćajem se i sada najviše prevozi tzv. rasuta roba, ugalj, šljunak, pesak; ogrevno i građevinsko drvo; nafta i mazut itd. Za putnički saobraćaj ova reka više nema poseban značaj. Pre drugog svetskog rata i u prvoj deceniji posle rata obavljao se redovan rečni putnički saobraćaj između Novog Bečeja i Bečeja. Razvojem autobuskog saobraćaja, ova stalna linija u rečnom putničkom saobraćaju davno je ukinuta. Najintenzivniji rečni saobraćaj i prenos putnika, vozila i robe obavlja se skelom. Skelom se svakodnevno obavljao saobraćaj preko Tise od ranih jutarnjih časova do kasno u noć, a u slučaju izuzetne potrebe saobraćaj se odvijao i noću. Završetkom brane na Tisi i asfaltnog kolovoza za prelaz putničkih i teretnih vozila, skela je prestala da saobraća. Poslednji prelaz skele obavljen je 4. XII 1977. godine.

Izgradnjom brane na Tisi i brodske provodnice na Kanalu Dunav— Tisa—Dunav omogućen je kanalsko-rečni saobraćaj. Ovaj saobraćaj ima sve veći značaj za industriju Novog Bečeja, koja je locirana u industrijskoj zoni, neposredno pored kanala. I pored nešto sporijeg dopremanja najraznovrsnije robe i repromaterijala, usled energetske krize, ovom saobraćaju treba ubuduće posvetiti još veću pažnju, jer se na ovaj način najjeftinije obavlja prevoz robe.

Pored navedenih vidova kopnenog saobraćaja i saobraćaja na vodi, u novobečejskoj opštini je razvijen i poštansko-telefonsko-telegrafski saobraćaj. Jedini predstavnik ovog vida saobraćaja je Radna organizacija PTT Zrenjanin — OOUR Novi Bečej. Zbog sve većih potreba industrije i privrede u celini, izvršena je rekonstrukcija i dogradnja pojedinih delova PTT linija, čime su poboljšani uslovi ove vrste saobraćaja u novobečejskoj subregiji.

Posmatrajući saobraćaj novobečejske opštine kao granu privrede u celini, zapaža se da u ovoj oblasti još nije dostignut zadovoljavajući stepen razvoja. Ovo se može najbolje potvrditi analizom društvenog proizvoda ostvarenog u saobraćaju i njegovim učešćem u društvenom proizvodu opštine.

Da li ste znali...

da je u Novom Bečeju 1948. godine bilo dvadeset prijavljenim berbera, koji su se morali pridržavati jedinstvenog cenovnika što im je država odredila?

O gradu