Ugostiteljstvo i turizam

Ugostiteljstvo je u novobečejskoj opštini veoma stara grana privređivanja. Od nekoliko manjih kafana, kojih je bilo u svim naseljenim mestima opštine, ugostitelji danas svoje usluge vrše u daleko većem broju opremIjenih objekata. Međutim, ako se sadašnje ugostiteljske usluge uporede sa savremenim zahtevima potrošača, ugostiteljstvo novobečejske subregije nije ni približno na zadovoljavajućem nivou. Ako se ugostiteljstvo uporedi sa potrebama turizma, koje se ne može ni zamisliti bez zadovoljavajućih ugostiteljskih usluga, onda se dolazi do zaključka da se u razvoj ugostiteljstva mora ulagati daleko više napora i sredstava.

Turizam pripada grupi najmlađih privrednih grana. Novobečejska subregija ima izvanredne prirodne uslove za razvoj ove delatnosti. To su, pre svega, hidrografski objekti, koje čini Tisa sa šumovitim pojasevima sa obe strane reke, deo Kanala Dunav—Tisa—Dunav i bogatstvo stajaćih voda, koje predstavljaju izuzetne ribolovne terene. Zatim, dobri lovni tereni, sa bogatstvom divljači. Šumske i travnate površine predstavljaju veoma privlačna mesta za izletnički i rekreativni turizam. Prema tome, prirodni uslovi pružaju mogućnost za razvoj veoma raznovrsnog turizma, a pre svega, lovnog i ribolovnog, zatim izletničkog i rekreacionog.

Pored izuzetnih prirodnih uslova, bogatstvu turističkih sadržaja mogu doprineti kulturno-istorijski spomenici, kao što je, na primer, Arača između Novog Bečeja i Novog Miloševa. Nekadašnji veleposednički dvorac, okružen stoletnim stablima, takođe bi mogao privući pažnju većeg broja izletnika. Ako se svemu dodaju i povoljni saobraćajni uslovi, koje čine željeznička pruga i asfaltni putevi, stiče se potpunija slika o pogodnostima koje prirodno-geografski i društveno-geografski uslovi pružaju za razvoj turizma.

U novobečejskoj opštini turizam se do sada razvijao veoma jednostrano. Njegovim razvojem najintenzivnije se bavi Opštinski lovački savez, koji, u saradnji sa Udruženjem sportskih ribolovaca, preduzima određene akcije na razvoju turizma. To ni približno nije dovoljno, jer je u pitanju posebna privredna grana, čiji razvoj zahteva veće angažovanje i sredstava i društvenih snaga u celini. Najveći napredak do sada je ostvaren u oblasti lovnog turizma.

Iako su do sada u lovnom turizmu ostvarivana određena devizna sredstva, dragocena za intenziviranje drugih grana privrede, upoređujući sve to sa ranije izloženim pogodnostima za razvoj lovnog turizma na području opštine, možemo zaključiti da postignuti rezultati nisu zadovoljavajući. Veliko osciliranje broja stranih lovaca i ostvarenih deviznih sredstava očit su dokaz određenih propusta organizatora. Među objektivnim razlozima što lovni turizam nije dovoljno razvijen svakako su neadekvatni i nedovoljni smeštajni kapaciteti, koji se obezbeđuju stranim lovcima. Zbog veoma skromnim smeštajnih uslova i malog broja ležajeva, u cilju bržeg razvoja turizma i ugostiteljstva u celini, predviđena je gradnja hotela »B« kategorije, sa 40 soba i 76 ležajeva. Lovni turizam treba da pospeši i izgradnja Lovačkog doma i posebnih rashladnih uređaja za smeštaj odstreljene divljači.

Koristeći skromne smeštajne uslove, nedovoljne i nedovoljno savremeno opremljene ugostiteljske objekte, ugostiteljstvo i turizam ostvaruju veoma skroman udeo u društvenom proizvodu opštine.

Da li ste znali...

da je Novi Bečej i Vranjevo, dvadesatih i tridesetih godina XX veka imalo tri bioskopa. Royal, Balkan i bioskop kod Krke?

O gradu