Kadrovska i tehnička opremljenost upravljača

Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava upravljač zaštićenog područja („Službeni glasnik RS“, br. 85/2009 ), razrađene su odredbe Zakona o zaštiti prirode kojima je utvrđeno da upravljač može biti pravno lice, a u izuzetnim slučajevima preduzetnik i fizičko lice.

Odredbama citiranog pravilnika utvrđeni su uslovi koje upravljač mora da ispunjava u pogledu stručne, kadrovske i organizacione osposobljenosti za obavljanje poslova zaštite, unapređenja, promovisanja i održivog razvoja zaštićenog područja, da bi mu se zaštićeno prirodno dobro poverilo na staranje.

Saglasno tome, poslove zaštite, unapređenja, promovisanja i održivog razvoja zaštićenog područja, može da obavlja upravljač - pravno lice osnovano za obavljanje poslova iz oblasti zaštite prirode, upravljanja prirodnim dobrima, odnosno čija je delatnost u bliskoj vezi sa tim poslovima i ako ima organizovanu:

 1. Službu zaštite, unapređenja, promovisanja i održivog razvoja zaštićenog područja sa:
  1. najmanje jednim zaposlenim licem na poslovima zaštite prirode, koje mora da ima VII stepen stručne spreme ili master studije biološkog ili ekološkog usmerenja, radno iskustvo od najmanje jedne godine, ili drugih usmerenja (poljoprivreda, hortikultura, geografija) sa najmanje 5 godina iskustva koje koordinira poslovima zaštite i monitoringa zaštićenog područja, obezbeđuje poštovanje režima i zona zaštite, obeležavanje područja, koordinira izradu planova upravljanja i godišnjih programa upravljanja, strateško planiranje, implementira odredbe prostornog plana, i sl.;
  2. najmanje jednim zaposlenim licem na poslovima upravljanja projektima, koje mora da ima VII stepen stručne spreme ili master studije biološkog, šumarskog, poljoprivrednog, ekološkog ili geografskog usmerenja, radno iskustvo od najmanje jedne godine, sa znanjem engleskog jezika, koji koordinira pitanja vezana za održivo korišćenje prirodnih resursa u skladu sa aktom o zaštiti i drugim nacionalnim i međunarodnim propisima, održava kontakte sa korisnicima prostora i resursa, prati nacionalne i međunarodne konkurse i priprema (koordinira/realizuje) predloge projekata, rukovodi realizacijom odobrenih projekata i sl.;
  3. najmanje jednim zaposlenim licem na ekonomsko-pravnim poslovima koje mora da ima VII stepen stručne spreme ili master studije, diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik, radno iskustvo od najmanje jedne godine, koje obavlja pravne i finansijske poslove u zaštićenom području, priprema pravne akte upravljača, prijave za prekršaje ili privredne prestupe na osnovu nadzora čuvara, priprema odluku o naknadama u zaštićenom području i obavlja druge pravne i finansijske poslove iz oblasti zaštite prirode.
 2. Čuvarsku službu, sa zaposlenim licima i to:
  1. čuvar zaštićenog područja, koji mora da ima najmanje srednju stručnu spremu, jednu godinu radnog iskustva u struci i položen stručni ispit i da ispunjava propisane uslove za nošenje oružja i druge uslove utvrđene aktom upravljača kojim se uređuje organizacija čuvarske službe, koji kontroliše sprovođenje pravila unutrašnjeg reda u zaštićenom području i obavlja poslove čuvanja zaštićenog područja, u skladu sa članom 110. Zakona o zaštiti prirode ( prema članu 110. stav 7. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da za vreme službe, čuvar nosi službenu odeću, znak zaštite prirode i znak zaštićenog područja koje čuva i može nositi oružje koje odredi upravljač, u skladu sa zakonom);
  2. rukovodilac čuvarske službe u zaštićenom području sa pet i više čuvara, koji mora da ima najmanje višu ili visoku stručnu spremu biološkog, šumarskog, poljoprivrednog, ekološkog ili geografskog usmerenja, radno iskustvo od najmanje tri godine, koji koordinira poslove čuvanja i nadzora, sakuplja informacije i pravi bazu podataka, preduzima mere na osnovu prijava čuvara, sarađuje sa nadležnim inspektorom i drugim nadležnim organima, i sl.

Upravljač je dužan da obezbedi da najmanje jedan čuvar kontroliše površinu do 3000 ha, a izuzetno i veću površinu, ukoliko to omogućavaju karakteristike područja (reljef, preglednost terena, postojeći antropogeni pritisak i sl.).

Povezani članci