Analiza zainteresovanih strana

Zainteresovane strane su različita lica, grupe ili organizacije koje su na bilo koji način zainteresovane za realizaciju određene strategije ili određenog poduhvata i mogu vršiti određeni uticaj na njihovu realizaciju.

Analiza zainteresovanih strana se odnosi na analiziranje najčešće odnosa ili uticaja prema nečemu (najčešće nekoj strategiji ili projektu), u ovom slučaju prema zaštiti područja SRP „Okanj bare“.

Pod zainteresovanim stranama mogu se podrazumevati:

 • vlasnici (akcionari, pojedinci);
 • zaposleni (menadžeri, izvršioci);
 • isporučioci, kupci, korisnici i/ili potrošači;
 • država i njene institucije (ministarstva, agencije);
 • konkurencija,  mediji,  NVO, različite grupe aktivista, udruženja, stranaka (za zaštitu potrošača, za zaštitu životne sredine, i sl.),  finansijske institucije, itd.

Analizu zainteresovanih strana moguće je izvršiti jednokratno, ali se može u određenim periodima i ponavljati kako bi se pratila promena u odnosu i stavovima zainteresovanih strana.

Analizom će biti razmatrani:

 • trenutni upravljački sistem i odnos različitih zainteresovanih strana prema zadacima i ciljevima projekta i identifikovati njihove potrebe u odnosu na predloženi projekat;
 • veze među pojedinim zainteresovanim stranama, kao što su koalicije, konflikti, udruživanja, strategije;
 • karakteristike zainteresovanih strana, interesi, formalno/neformalno uređenje, moć, kontrola nad resursima, znanje i informisanost, kako su organizovani i ograničenost u učestvovanju u projektu;
 • njihovi uticaji i motivi prilikom donošenja odluka, uključujući očekivanja, kao što su dobiti i spremnost ulaganja i investiranja u resurse;
 • putevi prevazilaženja konflikata izmedju zainteresovanih strana;
 • indikatori praćenja stanja razvoja sistema u budućnosti.

Tokom valorizacije prirodnih vrednosti u granicama SRP „Okanj bare“, izdvojeno je više grupa zaineresovanih korisnika, odnosno, pravnih i fizičkih lica i/ili organizovanih grupa koje su zainteresovane za primenu i sprovođenje prostorne zaštite, a koji mogu imati uticaj na uspešnost i novo uspostavljene zaštite rezervata. To su: vlasnici područja (zemljoradnici i stočari naseljenih mesta: Elemira, Taraša, Melenaca i Kumana, lovačka društva iz Elemira, Taraša, Melenaca i Kumana, državne institucije (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja, Institut za ratarstvo iz Novog Sada, vodoprivredna organizacija), lokalna samouprava opštine Zrenjanin i Novi Bečej, mesne zajednice: Elemir, Taraš, Melenci i Kumane, mediji, NVO (Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine, Društvo za zaštitu životne sredine „Okanj“ iz Elemira i dr.). Deo zaintersovanih korisnika aktivno će biti angažovan i učestva će u sprovođenju zaštite, dok će deo biti pasivno angažovan. Zainteresovani korisnici mogu da utiču na zaštitu i da je podrže, kao i da budu protiv uspostavljanja zaštite.

Analiza zainteresovanih korisnika ili tzv. stejkholdera, ukazala je na identifikaciju mogućih uticaja, procenu autoriteta i interesa za zaštitu, kao i procenu koristi koju mogu imati izdvojeni i razmatrani stejkholderi.

Određeno je pet kriterijuma (uznemiravanje, korišćenje, zagađivanje, hidrološki režim, unapređenje i promocija), koji su ocenjivani na skali od 0-3, u odnosu na uticaj zainteresovanih strana (pozitivan, negativan, neutralan).

1. uznemiravanje:

 • biljnih i životinjskih vrsta i područja: buka, aktivnosti u prirodi, infrastruktura, urbanizacija, krivolov, poljopriveda, otpad, kretanje van dozvoljenih putanja, drugi radovi, aktivnosti na očuvanju i zaštiti prirodnih vrednosti,
 • sprečavanje uznemiravanja: zabrana i ograničavanje kretanja, usmeravanje posetilaca

2. korišćenje,

 • košenje, ispaša, krivolov, ispuštanje i uzimanje vode,
 • edukacija, očuvanje populacija biljnih i životinjskih vrsta.

3. zagađivanje,

 • buka, otpad, deponije, otpadne vode, upuštanje voda,
 • sprečavanje negativnih uticaja.

4. hidrološki režim,

 • promena režima podzemnih i površinskih voda.

5. unapređenje i promocija

 • sprovođenje aktivnosti kojima se ne dovodi do unapređenja i promocije,
 • aktivnosti na unapređenju stanja prirodnog dobra, promocija prirodnog dobra, popularizacija zaštite, širenje ekološke svesti, edukacija.

Nakon ocenjivanja, izvršeno je sabiranje pozitivnih i negativnih bodova, a krajnji cilj analize je pokazatelj saradnje zainteresovanih strana i zaštite SRP „Okanj bara“. Time će se doprineti što boljem razumevanju pri ispunjenju ciljeva koje su postavljene prilikom stavljanja područja pod zaštitu. Neophodno je identifikovati sve zainteresovane strane, kako bi se njihov značaj i međusobni uticaji mogli verodostojno vrednovati u odnosu na cilj.

Povezani članci