Fauna ptica

Modrovoljka (Luscinia svecica)Generalne vrednosti i značaj ornitofaune Okanj predstavlјa značajno stanište retke i ugrožene ornitofaune slatinskih livada, jezera i bara. Zajedno sa sličnim staništima u okruženju, pre svega Rusandom, ali i Slanim kopovom i Ostrovom, čini vrednu i ekološki jedinstvenu celinu.

Bogatstvo faune ptica Okanja pre svega se ogleda u gnežđenju retkih vrsta. Među njima treba izdvojiti mešovitu koloniju čaplјi (Egretta alba, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Platalea leucorodia) (Puzović i sar., 1999), patke kašikaru (Anas clypeata) i njorku (Aythya nyroca), šlјukarice poput sablјarke (Recurvirostra avocetta), vlastelice (Himantopus himantopus) i crvenonogog sprudnika (Tringa totanus), kao i pevačice, cvrčića trščara (Locustalla naevia) i modrovolјku (Luscinia svecica).

Tokom prolećne i jesenje seobe Okanj je važno odmorište na kojem se okuplјaju velika jata ptica, šlјukarica (Tringa erythropus, Numenius arquata, Limosa limosa...) i pataka (Anas penelope, anas acuta...). Sporadična posmatranja orla krstaša (Aquila heliaca)  i ražnja (Plegadis falcinellus), kao i istorijski podaci o beloglavoj patki (Oxyura leucocephala) i velikoj droplјi (Otis tarda), ističu Okanj kao vredno područje za unapređenje stanja populacija ovih krajnje ugroženih vrsta.

Ukupan broj vrsta ptica zabeleženih na ovom prostoru (186) je izuzetan, uz dodatno velik broj retkih, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta, pogotovo imajući u vidu čak sedam vrsta sa Svetske Crvene Liste (IUCN Red List).

Zajedno sa Rusandom, Okanj od 2009. predstavlja Značajno područje za ptice u Srbiji (IBA – Important Bird Area), pod nazivom Okanj-Rusanda (Puzović i sar., 2009).

Značajne vrste ptica prema raznim kriterijumima

Čaplja kašikara (Platalea leucordia)Mnoge vrste ptica značajne su u nacionalnim i međunarodnim razmerama, što pokazuje njihovo prisustvo na odgovarajućim listama, uredbama i konvencijama:

156 je Strogo zaštićenih vrsta (Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divlјih vrsta bilјaka, životinja i gljiva; („Sl. glasnik RS", br. 5/2010)

73 vrste nalaze se na SPEC listi, od čega SPEC  1 - sedam. SPEC 2 - sedamnaest. SPEC 3 – četrdeset i osam. Vrste kategorisane kao SPEC 1, spadaju u grupu najugroženijih životinja na Planeti. U ovom slučaju to su patka njorka (Aytyua nuroca), gnezdarica, beloglava patka (Oxyura leucocephala), belorepan (Haliaeetus albicilla), krstaš (Aquila heliaca) i stepski soko (Falco cherrug),  vrsta koja se hrani na ovom području, prdavac (Crex crex) i velika droplјa (Otis tarda).

Registrovano je 179 vrsta sa Bernske konvencije, 107 sa Aneksa II i 7 sa Aneksa I Bonske konvencije.

Staništa značajna za ornitofaunu

1. Okanj bara sa priobalnom vegetacijom

Značajne gnezdarice:

kolonija čaplјi (Egretta alba, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Platalea leucorodia (sl. 34)), patke kašikara (Anas clypeata)  i njorka (Aythya nyroca), sablјarka (Recurvirostra avocetta), vlastelica (Himantopus himantopus) i crvenonogi sprudnik (Tringa totanus), cvrčić trščar (Locustella naevia)  i modrovolјka (Luscinia svecica).

Značajne vrste tokom seobe:

šlјukarice (Tringa sp., Numenius sp., Calidris sp, Limosa limosa...) guske (Anser sp.), patke (Anas sp,...), ražanj (Plegadis falcinellus).

2. Šikšov, Čikoš, Crvenka i druge bare

Značajne gnezdarice:

bukavac – Botaurus stellaris, eja močvarica – Circus aeruginosus,  barski petlovan – Rallus aquaticus, vivak – Vanellus vanelus, žuta pliska – Motacilla flava i močvarna strnadica – Emberiza schoeniclus.

3. Slatinske livade

Značajne gnezdarice:

siva vetruška – Falco vespertinus, mali svračak – Lanius minor, pupavac – Upupa epops, stepska  treptelјka – Anthus campestris, obična travarka – Saxicola rubetra, crnogrla travarka – Saxicola torquata.

Livadska staništa su značajna hranidbena baza za stepskog sokola – Falco cherrug, belu rodu – Ciconia ciconia i carske šlјuke – Numenius sp., selidbeni koridor orla krstaša – Aquila heliaca i potencijalno zimovalište velike droplјe – Otis tarda. Po eventualnom postavljanju veštačkih duplјi, ovde se može očekivati gnežđenje modrovrane – Coracias garrulus.

Povezani članci