Kvalitet vode Okanj bare

Akvatične makroinvertebrate predstavlјaju dobre indikatore kvaliteta vode i staništa. Analiza sastava ove faune može da pruži značajne podatke o eventualnim disturbacijama nekog vodenog ekosistema, kako u prostornom, tako i u vremenskom smislu.

Prema Zimmerman-y (1993) pojedine familije u okviru reda Odonata  pokazuju izvesnu toleranciju prema organskom zagađenju vode (Hilsenhofov biotički indeks prilagođen od strane Bode (1988), Hilsendoff (1988a, 1988b) i Lehmkuhl (1979)). Sastav faune vilinih konjica ukazuje mahom na veoma loš kvalitet vode zagađen organskom materijom. Predstavnici familija Coenagrionidae i Lestidae, koji između ostalih ukazuju na ovakav kvalitet vode, su najbrojniji na ovom prostoru prema brojnosti registrovanih vrsta i abundanci. Međutim, prisutne su i vrste iz familija Aeschnidae i Gomphidae koje se razvijaju u vodi nezagađenoj organskim materijama. Kako praćenje kvalitativnog i kvantitativnog sastava larvi nije vršeno, može se pretpostaviti da su se larve ovih vrsta razvijale u koritu Tise. Mužjaci ovih vrsta su veoma teritorijalni i u stanju su da prelete stotine metara u potrazi za adekvatnim životnim prostorom, što ide u prilog prethodnoj pretpostavci, dok su vrste iz familija koje se razvijaju u vodi lošeg kvaliteta, kao i većina predstavnika podreda Zygoptera (vodendevice), strogo lokalizovanih životnih prostora sa slabijom sposobnošću preleta većih distanci, pa se obično mogu naći uz obalu vodenog tela na kome su izavršile larveni razvoj (ili eventualno su sednog u neposrednoj blizini). Populacije Zygoptera su obično brojnije, dok se predstavnici vrsta iz podreda Anisoptera (veliki vilini konjici) obično nalaze pojedinačno, što je u neposrednoj vezi sa predatorskim sposobnostima. Zbog obe navedene činjenice (velika brojnost populacija vodendevica i mala sposobnost leta, i mala brojnost populacija velikih vilinih konjica) kompletna grupa vilinih konjica može se smatrati ugroženom usled manjenja prirodnih staništa, pre svega za larveni razvoj vrsta (koji je veoma dug i obično traje oko tri godine).

Povezani članci