srenhu

Staništa

Napori zaštite prirode u Srbiji, poslednjih nekoliko godina, su usmereni na uspostavlјanje Nacionalne ekološke mreže, a posebno ekološke mreže NATURA 2000 u Srbiji. NATURA 2000 je program zaštite prirode u EU sa cilјem da se očuva ili ponovo uspostavi povolјno stanje više od hilјadu ugroženih, retkih i ekološki vrednih vrsta, kao i oko 230 prirodnih i poluprirodnih staništa, uspostavlјanjem sveobuhvatne ekološke mreže najvažnijih područja očuvane prirode. Do sada je u ekološku mrežu NATURA 2000 uklјučeno oko 26 000 područja koja zauzimaju 18 % površine EU, što je čini najvećom mrežom očuvanih područja u svetu. NATURA 2000 je utemelјena na Direktivi o očuvanju prirodnih staništa i divlјe faune i flore (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitals and of wild fauna and flora) i Direktivi o očuvanju divlјih ptica (Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds), koji predstavljaju najambicioznije propise u cilјu očuvanja vrednih stanišnih tipova i vrsta za države članica EU. Države su u obavezi da koordiniraju svoje aktivnosti na očuvanju prirode bez obzira na administrativne ili političke granice.

Zakonske osnova za obavezu proglašenja zaštite tipova staništa sadržane su u Pravilniku o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, otipovima staništa, osetlјivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Sl. Glasnik RS", 35/2010.) u Dodatku II i Dodatku III navedeni su za zaštitu prioritetni tipovi staništa i mere zaštite.

Na području SRP „Okanj bara" identifikovano 39 za zaštitu prioritetnih tipova staništa, koji obuhvataju prirodna ili poluprirodna staništa koja se nalaze u opasnosti od iščezavanja sa teritorije Republike Srbije, kao i staništa koja predstavlјaju izuzetan primer reprezentativnih tipova staništa kontinentalnog i panonskog regiona u skladu sa međunarodnom klasifikacijom, za koje su potrebne posebne mere zaštite.

Od prioritetnih NATURA 2000 staništa na području rezervata su izdvojena 2 staništa, koja obuhvataju: spane travne formacije na solončaku, panonske slatine, panonske slane stepe i utrine, slani tršćaci, slani visoki šaševi i slana visoka sitišta. Ova staništa su prioritet zaštite na području EU, i kao takva ulaze kao priroritetna za subvencionisanje.

U okviru EMERALD mreže izdvojena su prioritetna staništa za zaštitu, od kojih je u SRP „Okanj bari" evidentirano 7 staništa, koja su ujedno i selektovana. Ovi tipovi staništa izdvojeni su i kao retka i osetlјiva staništa zbog funkcionalne nepostojanosti i osetlјivosti na degradaciju. Takođe predstavlјaju reprezentativna staništa u Srbiji.

Radi zaštite izdvojenih slatinskih staništa kao za zaštitu prioritetnih staništa potrebno je: očuvati vrste značajne za tip staništa, ne unositi vrste stranog porekla i genetski modifikovane organizme, osigurati monitoring ugroženih i retkih vrsta i propisati mere i aktivnosti na njihovoj zaštiti, očuvati travne formacije.

Za potrebe očuvanja vodenih i vlažnih staništa koji su prioritetni za zaštitu neophodno je: očuvati vodena i vlažna staništa u što prirodnijem stanju, po potrebi vršiti revitalizaciju, očiuvati vrste značajne za tip staništa, ne unositi alohtone vrste i genetski modifikovane organizme, osigurati i pobolјšati povezanost vodotokova, kao i neophodnu količinu vode i održavati povolјni režim voda, biološka i fizičko - hemijska svojstva vode, sastav i koncentracije hranjivih materija u vodi i u zemlјištu, sprečiti dalјnje prevođenje ovih staništa u druga staništa, obezbediti raznovrsnost staništa očuvanjem povolјne dinamike voda.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...