srenhu

Geološke odlike

Geološki sastav, tektonski odnosi i geološka prošlost Vojvodine, u ovom slučaju Banata, a samim tim i područja „Okanj bare" utkani su u kompleksnu geološku sliku Panonskog bazena. Kroz dugu geološku istoriju, čiji koreni dosežu do najstarijih epoha zemlјine prošlosti, događale su se brojne promene na ovim prostorima. Intenzivnim delovanjem unutrašnjih sila dolazilo je do rasedanja, ubiranja i vulkanskih aktivnosti. Geološka građa je tako prolazila kroz stalne procese metamorfoze. Najnovijim neotektonskim pokretima I delovanjem spolјašnjih sila na površinskom delu izgrađeni su najmlađi sedimenti. Upravo oni u relјefu imaju najveći uticaj na prirodno okruženje "Okanj bare".

Na dubinama od oko 1500 metara utvrđene su paleozojske stene, koje čine podinu mlađim mezozojskim formacijama. Prema Marinoviću (1972). Njihova starost pripada permskoj periodi. Prema istom autoru na nešto manjim dubinama pojavlјuju se magmatske stene koje probijaju paleozojske i mezozojske tvorevine. Na manjim dubinama do 60 metara, one predstavljaju podinu pliocenih naslaga. Pliocenski sedimenti utvrđeni su na čitavoj teritoriji Bačke i Banata. Oni su zastuplјeni u pontiskom, dakiskom i levantinskom katu.

Kvartarne lesne tvorevine zastuplјene su naslagama pleistocenske starosti. Pomenute naslage izgradile su površinski deo Zemlјine kore. S obzirom da su formirane u najnovijem geološkom periodu, imaju i najmanju moćnost.

Les je najznačajnija geološka tvorevina Vojvodine. Suvozemni les nataložen je na isušenom dnu Panonskog jezera. Prilikom akumulacije lesa značajnu ulogu imala je suva stepska klima i vegetacija. Barski les nastao je od prašine taložene na vlažnom zemlјištu, a u njemu je očuvana fosilna flora I fauna. Značajnu ulogu u formiranju sadašnjeg relјefa imala je reka Tisa koja je na zaštićenom području ostavila danas mnogobrojne tragove paleomeandara.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...