Opis granice zaštitne zone

Površina zaštitne zone SRP „Okanj bara" obuhvata 4.143 ha.

Početna tačka opisa granice zaštitne zone SRP "Okanj bara" je međna tačka K.O. Taraš i K.O. Kumane. Granica ide na severoistok do kanala broj 8211 K.O. Kumane, Opština Novi Bečej. U pravcu severoistoka granicu obuhvata kanal i ide do puta broj 8505. U istom pravcu nastavlja putem do kanala broj 8176. Skreće na severozapad, pa ponovo na severoistok obuhvatajući kanal broj 8176 do naspram severne međne tačke parcele 8020. Skreće na zapad južnom linijom kanala do kanala broj 8180.

Skreće na severozapad zapadnom linijom kanala 8180 do kanala broj 8386. Lomi se na severoistok severnom linijom kanala 8386 do puta broj 8382. Skreće na sever idući putem 8382, 8380 do međne linije K.O. Kumane, K.O. Novi Bečej. Skreće na istok u dužini od 190 m, lomi se na severoistok, preseca parcelu 21974 K.O. Novi Bečej i nastavlja putem broj 24583 do puta broj 24570. Granicom puta ide u pravcu severoistoka do međne tačke K.O. Novi Bečej i K.O. Kumane. U pravcu jugoistoka ide granicom puta 8365 K.O. Kumane do međne tačke građevinskog reona. Granicom građevinskog reona ide na jugoistok do puta broj 8403. Skreće na jugozapad uporedo sa granicom zaštite prirodnog dobra do kanala broj 8125/1. Preseca kanal i skreće na jugoistok južnom granicom parcele 8438 do puta broj 5767. Zapadnom linijom puta ide na jug do puta broj 8416. Skreće na severoistok i ide linijom puta do puta broj 8417. Istočnom linijom puta 8417 ide na jugoistok do puta broj 8532. Njegovom južnom međnom linijom ide na istok do međne tačke K.O. Kumane i K.O. Melenci. Granica nastavlja na istok južnom linijom parcela 12425, 12836, 12835 do pruge broj 12423. Granica zaštitne zone skreće na jug zapadnom linijom parcele pruge do puta broj 12821. Skreće na istok putem 12821 do magistralnog puta Kikinda - Zrenjanin. Granica skreće na jug zapadnom graničnom linijom puta do međne tačke K.O. Melenci i K.O. Elemir. Granica nastavlja na jug zapadnom linijom puta broj 2543 K.O. Elemir, do puta broj 1909. Skreće na jugozapad južnom granicom puta 1909 do puta broj 2908. Nastavlja na jugozapad putem 2908 do puta 3187/2. Skreće na sever i ide zapadnom linijom puta 3187/2 do parcele 2988/2. Lomi se na severozapad, idući južnim međnim linijama parcela 2988/2 i 3075/2 do puta broj 3190. Skreće na jugozapad linijom puta 3190 i 1399 do parcele broj 1386/1 (Proleterska ulica). Lomi se na zapad idući severnom linijom parcele ulice, nastavlja severnom linijom parcele 4176/1 do sabirne stanice. Izostavlja parcelu sabirne stanice i nastavlja na zapad parcelom 4167/1 u dužini od 240 m, do puta za postrojenje NIS-a. Skreće na jug putem do kanala broj 4998. Njegovom južnom međnom linijom granica ide na jugozapad do kanala 4923. U istom pravcu nastavlja južnom međnom linijom 4923 do parcele broj 4936. Skreće na sever idući zapadnim međnim linijama parcela 4170, 4167/1, 4166/29, 4166/21 do parcele 4179. Granica skreće na zapad južnom međnom linijom parcele 4179 do parcele broj 4173. Lomi se na jug idući istočnim međnim linijama parcela 4173 i 4172, skreće na zapad južnom linijom parcela 4172, 4173 i 4174 do puta broj 4928. Skreće na jug putem 4928 do Utovarne stanice «Tisa». Severnom međnom linijom Utovarne stanice granica ide na zapad, preseca put Elemir - Taraš i južnom međnom linijom parcele broj 4424/1 izlazi na reku Tisu. Obalom reke Tise granica ide na severozapad do međne tačke K.O. Elemir i K.O. Taraš. Granica skreće na severoistok granicom katastarskih opština do puta Elemir -Taraš. Granica zaštitne zone dalje ide uporedo sa granicom zaštite do puta broj 4205. Granica skreće na jugozapad, preseca parcelu 2741 i nastavlja parcelom 2726 do obale reke Tise (parcela broj 2347). Skreće na severozapad obalom reke do međne tačke K.O. Taraš i K.O. Kumane. Granica skreće na severoistok linijom katastarskih opština i ide do početne tačke opisa granice zaštitne zone.

Povezani članci