srenhu

Opis granice režima zaštite II stepena

1. Celina: centralne slatine i bare (Kumanski vanj - Bara Crvenka - Žugalј bara)

Režim zaštite II stepena prostire se na tri prostorno odvojene celine.

Početna tačka prve celine, II stepena zaštite je tromeđa parcela 7294, 7293 i međni kamen opština Zrenjanin i Novi Bečej, odnosno katastarskih opštine Taraš i Kumane. Granica ide na severozapad zajedničkom granicom parcela 7294 i 7293, K.O. Kumane do granice zaštite prirodnog dobra.

Granicom zaštite, granica režima ide na severoistok do tromeđe parcela 8453, 7333 i 7334. Granica režima skreće na jugoistok zajedničkom granicom parcela 7334 i 7333, 7334 i 7332, preseca parcelu 8451 i u istom pravcu ide zajedničkom granicom parcela 7306 i 7307, preseca parcelu 8450, lomi se na severoistok, istočnom graničnom linijom parcele 8450, preseca parcelu 8452 i skreće na severozapad zajedničkom granicom parcela 8452 i 7350 do granice zaštite. Uporedo sa granicom zaštite skreću na sever do tromeđe parcela 7354, 8398 i 8402. Granica režima skreće na istok južnom međnom linijom parcele 8402 do granice zaštite prirodnog dobra. Lomi se na jug idući uporedo sa granicom zaštite do parcele 8125/1. U pravcu jugozapada i jugoistoka ide granicom parcele 8125/1 do tromeđe parcela 7261, 7263 i granične tačke sa Opštinom Zrenjanin, K.O. Taraš. Iz režima II stepena zaštite izuzima se ogledno polјe Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad koje ulazi u III stepen režima zaštite na parcelu br. 7350 K.O. Kumane, Opština Novi Bečej. Granica u pravcu istoka ide zajedničkom granicom parcela 5006 i 5007, 5003 i 5007, skreće na jug zajedničkom granicom parcela 5009/1 i 5003, preseca parcelu 5003, dalјe u pravcu istoka ide severnom međnom linijom parcele 5015, istočnom međnom linijom parcele 5014 do međne tačke sa K.O. Srpski Elemir. Granica ide na jugozapad zajedničkom granicom parcela 3896 i 3897 K.O. S.Elemir, produžava u istom pravcu istočnom granicom parcele 3897 do severoistočne međne tačke parcele 3910. Skreće na jug istočnom graničnom linijom parcele 3910 do parcele 3915, lomi se na jugozapad zajedničkom granicom parcela 3915 i 3910 do parcele 3938. Skreće na jug pa na istok, prateći granicu parcele 3938 do tromeđe parcela 3938, 3942 i 3939. Granica ide na zapad severnom međnom linijom parcele 3939, preseca parcelu 3942, nastavlјa na zapad severnom međnom linijom parcela 3993/1, 3948, 3950 do severoistočne međnme tačke parcele 4161. Skreće na jug, zapadnom linijom parcele 4158 i lomi se na severozapad severnom linijom parcele 4157 do međne tačke sa K.O. Taraš.

Granica ide na severozapad istočnom granicom parcele 1915 K.O. Taraš do parcele 821. Skreće na sever zapadnim granicama parcela 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, lomi se na istok, pa na jug granicom parcele 836 do jugozapadne međne tačke parcele 866. Nјenom južnom linijom ide do parcele 1019. obuhvata parcelu 1019 i skreće na jug granicom parcela 1018, 1017 do parcele 967. Zapadnom granicom parcele 967 skreće na jugoistok do južne međne tačke parcele 1115. Granica skreće na severoistok granicom parcela 1115, 1141/2, 1141/1, istočnom granicom parcele 1142, zapadnom granicom parcela 1277, 1276, 1275, 1274, 1275, 1275, 1276, 1228, 1234/2, 1235, skreće na severoistok, severnom linijom parcela 1235, 1236, 1237, 1238/1, 1239, 1240, 1241, lomi se na severozapad idući zapadnom granicom parcela 1352, 1353 do parcele 5010. Granica tromeđe parcela 5010, 1376 i 1377 lomi se na severozapad, preseca parcelu 5010, ide granicom parcela 5001, 5000, 4720 do severoistočne međne tačke parcele 4779. Skreće na jug istočnom granicom parcela 4779, 4772, 721/2, severnom granicom parcele 709 do parcele 713. Skreće na sever istočnom granicom te parcele do parcele 714. Nјenom južnom granicom skreće na istok, severoistok, nastavlјa parcelom 4716 do severozapadne međne tačke parcele 4734.

Severnom linijom iste parcele granica skreće na istok do parcele 4727. Lomi se na sever zapadnom granicom parcele 4727 do parcele 4720. Skreće na zapad južnom linijom parcela 4720, 4712 do severozapadne međne tačke parcele 4579. Lomi se na jugozapad, zapadnom granicom parcele 4579, dalјe na jugozapad istočnom granicom parcela 4580, 4630, južnom granicom parcela 4629, 4628, 4627, 4626, 4625, 4624, 4621, 4286, 4285, 4284, 4283, 4282, 4281,4280, 4279, 4278, 4277, 4276, 4275, 4274, 4273, 4272, 4271, 4270, 4269 i lomi se na jugoistok zapadnom granicom parcele 4368 do jugoistočne međne tačke parcele 4243. Granica skreće na zapad južnom međnom linijom parcela 4243, 4244, 4245, 4246 do parcele 4227. Granica skreće n aseverozapad granicom parcela 4227, 4226, 3492 do početne tačke opisa granice režima II stepena I celine.

Početna tačka opisa granice režima II stepena zaštite III celine je severozapadna međna tačka parcele 1918 K.O. Taraš, Opština Zrenjanin. Granica ide na sever zapadnom graničnom linijom parcele 2127 do severozapadne međne tačke parcele 2125. Skreće na severoistok severnim graničnim linijama parcela 2125, 2124, 2123, 2122, 2121, 2120, 2118, 2117, 2115, 2113, 2112, 2111, 2109, lomi se na severozapad, zapadnom linijom parcele 2145, 2144, južnom linijom parcela 2143/1, 2143/2. Skreće na severozapad zapadnom granicom parcele 2143/2 do parcele 2223. Skreće na jugozapad, južnim linijama parcela 2223, 2224, 2225, preseca parcelu 2128, južnom linijom parcele 2226 do parcele 2308. Granica skreće na severozapad granicom parcele 2308 do tromeđe parcela 2308, 2301, 2228. Lomi se na sever pa na jugoistok granicom parcele 2228, skreće na severoistok severnim međnim linijama parcela 2224, 2223, 2222, 2221, 2220, 2219,2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 2212, 2211, 2210, 2209, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203, 2202, 2201, 2200, 2199, 2198, 21987, 2196 do parcele 1945. Skreće na jugoistok, zapadnom granicom parcele 1915 do međne lutke sa K.O. Srpski Elemir. U istom pravcu granica ide granicom parcele 4157 K.O. Srpski Elemir, da bi skrenula na jugozapad južnom međnom linijom parcela 4163, 4183, 4185, 4186, 4192 do međne tačke sa K.O. Taraš. Granica skreće na severoistok idući do početne tačke opisa granice režima III celine.

2. Celina: Slatine oko Okanj bare

Početna tačka opisa režima II stepena zaštite druge celine je međna tačka katastarskih opština Taraš i Melenci, odnosno severozapadna međna tačka parcele 10392 K.O. Melenci. Granica ide na severoistok, severnom granicom parcele 10392, preseca parcelu 12398, u istom pravcu severnom granicom parcele 10408, istočnom granicom parcele 10413, do međne tačke sa K.O. Srpski Elemir, odnosno severoistočna međna tačka parcele 3428 K.O. Srpski Elemir. Granica ide na jugoistok pa na jugozapad jugoistočnom granicom parcela 3428, 3426/1, 3424, 3425, 3426/2, lomi se na sever zapadnom granicom parcela 3426/2, 3730, 3864 do severozapadne međne tačke parcele 3864. Skreće na istok severnom granicom parcela 3864, 3730 i lomi se na jug istočnom granicom parcela 3730, 3728 da bi skrenula na severoistok, severnom granicom parcele 3426/1, zapadnom granicom parcele 3431 do međnog kamena sa K.O. Melenci. Granica skreće na zapad granicom K.O. Melenci, K.O. Srpski Elemir, K.O. Taraš do severoistočne međne tačke parcele 3895 K.O. Srpski Elemir. Granica ide na jug, pa na sever granicom parcele 3895 do međne tačke sa K.O. Taraš odnosno međne tačke parcela 5029 i 5026 K.O.

Taraš. Granica ide na severoistok istočnom granicom parcele 5026 do seveozapadne međne tačke parcele 5037, do granice zaštite prirodnog dobra.

Granica skreće na severoistok idući uporedo sa granicom zaštite prirodnog dobra do početne tačke opisa. Izostavlјaju se parcele 10412 K.O. Melenci i 3427 K.O. Srpski Elemir koje se nalaze u režimu I stepena zaštite.

3. Celina: Blato

Početna tačka opisa granice režima II stepena zaštite treće celine je severozapadna međna tačka parcele 1918 K.O. Taraš, Opština Zrenjanin. Oranica ide na sever zapadnom graničnom linijom parcele 2127 do severozapadne međne tačke parcele 2125. Skreće na severoistok severnim graničnim linijama parcela 2125, 2124, 2123, 2122, 2121, 2120, 2118, 2117, 2115, 2113, 2112, 2111, 2109, lomi se na severozapad, zapadnom linijom parcele 2145, 2144, južnom linijom parcela 2143/1, 2143/2. Skreće na severozapad zapadnom granicom parcele 2143/2 do parcele 2223. Skreće na jugozapad, južnim linijama parcela 2223, 2224, 2225, preseca parcelu 2128, južnom linijom parcele 2226 do parcele 2308. Granica skreće na severozapad granicom parcele 2308 do tromeđe parcela 2308, 2301, 2228. Lomi se na sever pa na jugoistok granicom parcele 2228, skreće na severoistok severnim međnim linijama parcela 2224, 2223, 2222, 2221, 2220, 2219,2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 2212, 2211, 2210, 2209, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203, 2202, 2201, 2200, 2199, 2198, 21987, 2196 do parcele 1945. Skreće na jugoistok, zapadnom granicom parcepe 1915 do međne tačke sa K.O. Srpski Elemir. U istom pravcu granica ide granicom parcele 4157 K.O. Srpski Elemir, da bi skrenula na jugozapad južnom međnom linijom parcela 4163, 4183, 4185, 4186, 4192 do međne tačke sa K.O. Taraš. Granica skreće na severoistok idući do početne tačke opisa granice režima treće celine.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...