Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Novi Bečej

Povodom 130 godišnjice od osnivanja (1882 – 2012)

Organizovanje vatrogasne službe na teritoriji današnje Vojvodine bilo je u početku pojedinačno, sporadično, neorganizovano i nepovezano. Angažovanje centralne vlasti nije se osećala, već je to više bila stvar pojedinih opština, ili, u najboljem slučaju, prvih viših društveno-političkih zajednica u ovom slučaju županije u Carevini Austrije, odnosno Austrougarskoj.

Mađarsko namesničko veće, Habsburške monarhije je 1769. i 1771. godine donelo nacrte požarnih propisa. Doneta akta nisu imala snagu zakonske prinude i obaveze, već su predstavljala preporuke sa ciljem sprečavanje izbijanja požara i organizaciju i načine gašenja.

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Novi Bečej

Nakon toga u razvoju zaštite od požara bila je protivpožarna naredba cara Josifa II doneta 1788. godine. Ovaj dokument sadrži 56 tačaka propisa, koje normiraju kako preventivne protivpožarne mere, tako i potrebne postupke oko praćenja i dojave požara, kao i samu organizaciju i postupke gašenja požara. Centralna protivpožarna administrativna mera doneta od kraljevskog Namenskog veća 1813. godine, sadržala je takođe, detaljne norme za borbu protiv požara, koje su županije i magistrati u svojim statutima trebali da prihvate i razrade. U vreme kada se javljaju prve ideje, ili se donose prve odluke o organizovanju vatrogasne službe na području današnjeg naseljenog mesta Novi Bečej, mesto je bio podeljen na dva dela: političku opštinu Vranjevo u sastavu Velikokikindskog krunskog dištrikta, i Novi (Turski) Bečej u sastavu Torontalske županije, sve do 1876. godine, kada će ukidanjem dištrikta-oba naselja biti u sastavu pomenute županije kao odvojene političke opštine.

Tragajući u nama dostupnim istorijskim arhivama Zrenjanina i Kikinde, kako bismo mogli utvrditi začetke stvaranja i rada veoma značajne javne službe, došlo se po našem mišljenju do veoma značajnih i vrlo interesantnih podataka, koji su po svom značaju važni ne samo za utvrđivanje nastanka i praćenja razvoja ove službe u našem mestu, već i za istorijat naselja uopšte.

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Novi Bečej

Ovog puta ćemo pomenuti samo neke od njih, koji su po našem mišljenju, od izuzetnog značaja ne samo po vremenu od kada datiraju, već i po svom sadržaju, koji upućuju na zaključak da je Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Novi Bečej već u samom početku svog postojanja, života i rada pored svoje osnovne funkcije razvijala i čitav niz aktivnosti na obrazovno-vaspitnom, kulturno-prosvetnom i društveno-zabavnom polju svojih članova, kao i celog naseljenog mesta.

A

U svom delu Velikokikindski dištrikt, Vasa Stajić u odvojenom, posebnom poglavlju koji govori o svakoj opštini Dištrikta, deo o Vranjevu sadrži podatke da je Vranjevo već 1831-1832. godine (znači pre ravno 180 godina) među poglavarima i mlađim služiteljima u Vranjevu bilo i mesto »mlađi služitelj, vatre preprega komesar, najpre Petar Putnik sa 80 forinti godišnje plate«. Ovo upućuje na zaključak da je već u prvoj polovini XIX veka bilo u opštini zaposleno lice, čije je zaduženje i delokrug rada bilo da se stara da ne dođe do požara, odnosno ako se pojavi - da pruzme mere za njegovo gašenje-angažuje prepregu (životinje upregnute u kola ili saonice), mobiliše ostale muškarce. Nema podataka da li je ova služba delovala kasnije.

B

List »Vohenblat« (Wochenblatt) koji je kao nedeljnik izlazio u Torontalskoj županiji, donosi vest 29.06.1878. godine, da su »Građani Novog Bečeja na jednoj sednici, pod predsedništvom tamošnjeg javnog beležnika Ištvana Ištvanfija, odlučili da podignu strelište i osnuju vatrogasno društvo«. Od objavljivanja ove vesti, odnosno ove ideje, pa do njenog oživljavanja prošlo je nepune tri godine, da bi se isti list 11.marta 1882. godine doneo sledeću vest (original na nemačkom jeziku) U nedelju 26.februara 1882. godine u Turskom Bečeju osnovano je Dobrovoljno Vatrogasno Društvo (Vatrogasni dom se nalazio na mestu današnjeg Narodnog univerziteta, na raskrsnici ulica Ive Lole Ribara i Petra Drapšine. Pored doma se nalazio Turski bunar iznad koga je bio visok vatrogasni toranj).

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Novi Bečej

Ova kratka vest o osnivanju DVD-a, objavljena je, takođe i u listu »Torontal« od 16.marta 1882. godine. Zbog interesantosti sadržaja, ovu vest-belešku navodimo u celini. »Novobečejsko Vatrogasno Društvo zauzimanjem nadležnih i zahvaljujući razumevanju građanstva, osnovalo je u Novom bečeju Vatrogasno udruženje. Ona raspolaže kapitalom od 800 forinti, prikupljenih pomoću sabirnih akcija i priredaba. Broj članova premašuje 50, i svi su izgledi da će se taj broj za kratko vreme udvostručiti.«

Posle tačno dve godine 1884. godine osniva se Dobrovoljno Vatrogasno Društvo i u Vranjevu koje će se tek 1956. godine sjediniti sa DVD Novi Bečej. Već od samog osnivanja, Vranjevačko i Novobečejsko vatrogasno društvo je u tesnoj saradnji a kod većih požara i nepogoda zajedno nastupaju.

Već 1892. godine DVD Novi Bečej učlanjuje se u toj godini osnovanu Savez vatrogasnih udruženja Torontalske županije, što se veoma pozitivno odrazilo na dalji razvoj i rad društva, a posebno na stručno osposobljavanje njegovih članova.

Tako, na primer, u listu »Torontal« od 25. maja 1895. godine nalazimo podatak da je u sedištu županije u Velikom Bečkereku obavljen završni ispit petnajstodnevnog stručnog tečaja vatrogasaca sa jevnom vežbom. Iz Novog Bečeja (Arač) na tečaju je učestvovao Zolnaji Antal. Kulturno zabavni život, kao i održavanje prijateljskih veza i saradnje sa drugim DVD-a takođe su zauzimali veoma važno mesto u životu i radu društva.

Isto tako u »Torontal« od 14.juna 1905. godine donosi, na naslovnoj strani, vest: »Sjajne svečanosti su se održale u subotu i nedelju, 11 i 12 juna u Turskom Bečeju. Prvog dana je osvećena zastava Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva. Svečanosti su prisustvovali Velikokikindski vatrogasci, vatrogasci Velikobečkerečki, vatrogasci Starog Bečeja, Bašaida, Bačkog Gradišta, Velokog svetog Mikloša, Kule, Sente i Novog Sada, svega 250 vatrogasaca. Svečanost je otvorena u subotu uveče bakljadom u čast kuma zastave. U nedelju prepodne, u 10 časova bila je taborska misa u pučkoj bašti Gradiška. Posle podne održane su vežbe, uveče pak zabava.«

Posle prvog svetskog rata DVD nastavlja sa svojim radom, dalje razvijajući svoju osnovnu delatnost, kao i kulturno-zabavni i opštedruštveni život svojih članova. U tim aktivnostima veliku ulogu odigrao je Giga Jovanović starešina župe i Predsednik vatrogasne čete. U tom vremenu zamenik starešine i sekretar društva bio je Žarko Čiplić. Posle drugog svetskog rata DVD dobija opšte društvenu, materijalnu i finansijsku podršku u sistemu opšte-narodne-odbrane i društvene samozaštite i postaje njen sastavni deo. Dalji razvoj DVD-a usko je vezan sa daljim razvojem društveno-političkog i privrednog života u našoj zemlji.

Samopregornim radom svih članova i svestranom podrškom Društveno Političkih Zajednica DVD Novi Bečej od 1965 do 1968. godine preseljava se u novoizgrađen dom (Prilikom rušenja starog Vatrogasnog doma, na veliku žalost Novobečejaca porušen je i vatrogasni toranj. Novi Vatrogasni dom se izgradio na ćošku ulica Ive Lole Ribara i Jaše Tomića gde se i danas nalazi) sa svim inventarom i tehnikom za gašenje požara.

U kasnijem periodu DVD je radio u sastavu UVS Novi Bečej gde su našli zajednički interes sa ostalim DVD-a u opštini i sa DVD »Polet«. 1984. godine uspostavljena je saradnja sa DVD-a Melenci, Elemir i Bašaid da bi kasnije ta saradnja bila proširena na 12 DVD-a Srednjeg i Severnog Banata. Krajem osamdesetih godina prošlog veka a posebno početkom devedesetih, kada se Titova Jugoslavija počela raspadati, rukovodstvo republike Srbije je imala druge planove sa Dobrovoljnim Vatrogasnim Društvima.

Celokupna imovina Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva Novi Bečej, zgrada, vozni park i ostala tehnika 01.04.1992. godine prelazi u vlasništvo Otseka za protivpožarnu i preventivnu tehničku zaštitu Sekretarijata Zrenjanin pri Ministarstvu Unutrašnjih poslova Republike Srbije. Od bombardovanja 1999. godine ukida se oglašavanje sirene prilikom požara. To je učinjeno iz razloga da ne dođe do zabune prilikom oglašavanja vazdušnog napada sa oglašavanjem sirana za požar. U letnjem periodu za vreme žetve i dalje daju dežurstva na silosu. Nekolicina njih i dalje učestvuje u gašenju požara pored profesionalnih pripadnika vatrogasne brigade. Vremenom se njihovo članstvo smanjuje a i učešće pri raznim akcijama je marginalno.

Sada, posle 130 godina postojanja, humane i bogate kulturno – zabavne delatnosti DVD je dobio jednu prostoriju, u do nedavno svojoj zgradi, te bez ikakvih pomoći, zahvaljujući samo nekolicini vernih pripadnika uspeva i dalje, ali samo da figurira kao DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO Novi Bečej.

 

Tekst Radoslava Stojšina dopunio Karolj Andre

Sadržaj

Da li ste znali...

da se kostur glave mamuta sa kljovama, koji je pronađen u Tisi kod Novog Bečeja 1947. godine, nalazi  u Prirodnjačkom muzeju u Novom Sadu?

O gradu