Razmatran rad inspekcijskih službi

Početkom februara u Skupštini opštine održan je sastanak sa svim inspektorima na temu problemi u radu ovih organa. Obzirom na značaj pitanja i ocene stanja u svakoj od inspekcijskih službi, inspektori su ponaosob iznosili najvažnije probleme sa osvrtom na poteškoće u razrešavanju istih.

Tako su u radu sanitarne inspekcije istaknuti problemi nepoštovanja propisa kod pribavljanja dokumentacije za vodovod u Novom Miloševu, zatim za kanalizaciju i otpadne vode zgrade Doma zdravlja u Novom Bečeju. Posebno je istaknut problem otpadnih voda u mlekarama u N.Bečeju, N. Miloševu i Bočaru, a isto tako i postojećim pekarama u privatom sektoru. Obrazlažuči pojedinačno svaki sanitarni  inspektor je istakao potrebu obezbeđenja pekare u socijalističkom sektoru koja bi odgovarala postojećim propisima, s obzirom na ranije odluke SO-e, a takođe naglasio da će prići preduzimanju oštrijih mera kod privatnih pekara koje ne odgovaraju ni najminimalnijim uslovima izmenjenog-dopunjenog pravilnika o pekarama.

U oblasti delovanja tržišne inspekcije istaknuta su pitanja još uvek divljeg-bezpravnog rada, točenju pića po privatnim kućama, pečenju rakije od šećera i sl. Na planu razrešavanja ovih problema, po rečima tržišnog inspektora, dosta je učinjeno i otkrivena lica uzeta su na odgovornost, no ovakvog rada ima još dosta. U oblasti rada trgovine istakao je da Trg. preduzeće „Potisje „ poštuje propise, koji su na snazi od marta prošle godine, ali da je ipak za jedan propust kažnjeno, a takođe je i oduzeta neopravano stečena dobit.

Problemi veterinarske inspekcije uglavnom su bili na polju sprečavanja stočnih bolesti, gde je istaknut problem nedostatka sredstava za sprečavanje stočnih bolesti. Isto tako stoje problemi kod postojeće klanice, mesarske radionice, kao i u nedostatku odgovarajućih objekata za karantin, tov stoke, porodilište, ta manji problemi u radu veterinarske službe. Bezpravno klanje je takođe bio problem tokom prošle godine naročito u Novom Miloševu gde je u većini slučajeva bilo i prinudnog klanja.

Problemi građevinske inspekcije ogledaju se uglavnom još uvek u divljoj gradnji, odnosno u izgradnji objekata bez prethodno pribavljenih dokumenata za izgradnju objekata. Posebno je istaknuto pitanje neobezbeđivanja dokumentacije kod dogradnje i adaptacije naročito kod privatnih lica i dr. U svome izlaganju građevinski inspektor je zahtevao doslednost na planu sprovođenja u život određenih propisa u oblasti urbanizma, održavanja i kontrole puteva, kao i uvođenja posebne inspekcije za komunalna pitanja.

Svakako da problemi u oblasti poljoprivredne inspekcije zaslužuju nešto veću pažnju. Nepridržavanje mera iz propisa u izradi planova za korišćenje pašnjaka, primena odluke o agrominimumu, u kontroli kvaliteta stočne hrane, korišćenju zemlje premo maksimuma od strane pojedinih individualnih proizvođača, kontroli kvaliteta vina, zaštite bilja i dr. iziskuju daleko veći rad od ove inspekcije. Međutim, prema izjavi inspektora, sve ove poslove nije mogao sam obaviti, jer se u nadležnosti malo sukobljavaju, a isto tako i neki zadaci u oblasti šumarstva, te priprema materijala za sednice saveta i druge organe, stavljaju ga u položaj da kasni, a time mnogi od zadataka ostaju ili neprekontrolisani, ili nedovršeni.

U završnoj reči Milan Racković, predsednik SO-e dao je potrebna objašnjenja s napomenom da mnogi od ovih problema stoje unazad nekoliko godina, ali da zbog nemanja dovoljno finansijskih sredstava moramo tražiti zajednički jezik i sa predstavnicima pojedinih radnih organizacija i vlasnicima privatnih zanatskih radnji, kako bi neki od ovih bili u doglednom vremenu otklonjeni. Posebno je istakao pitanje nedostatka službe inspekcije rada, obzirom na niz problema koji se sada javljaju i postaju sve više aktuelnim za naše područje.

Na kraju svoje diskusije predložio je da se izvidi mogućnost bolje raspodele posla unutar odeljenja u kome rade inspektori, a isto tako i mogućnost povezivanja sa drugim opštinama radi stvaranja međuopštinskih inspekcijskih službi.

Tags: