Predkongresna aktivnost u SSRN

U petak, 28. januara 1966. Opštinski odbor Socijalističkog saveza je u sklopu predkongresne aktivnosti organizovao diskusiju na temu: ORGANIZACIONO POLITIČKI RAZVITAK SSRNJ I PREDLOZI ZA IZMENU STATUTA.

Ovoj diskusiji je prethodilo uvodno izlaganje koje je podneo predsednik Opštinskog odbora, -Socijalističkog saveza, Stevan Štrbić, u kojem su naročito istaknuta ona mesta koja su u tezama data alternativno.

Najviše pažnje u ovoj diskusiji posvećeno je pitanjima vezanim za položaj, prava i obaveze članstva Socijalističkog saveza, odredbama koje regulišu kolektivno članstvo u Socijalističkom savezu, principe organizovanja, konstituisanja rukovodećih foruma, odnose među njima, između njih i članstva, načela rotacije i reizbornosti i izgradnju Opštinske organizacije kao osnove Socijalističkog saveza radnog naroda.

Svim učesnicima u diskusiji bila su najinteresantnija pitanja koja se odnose na položaj, prava i obaveze članova socijalističkog saveza, te je prirodno što se najviše mišljenja,  koja su često bila i oprečna o tome moglo čuti.

U glavnom su ta mišljenja izražavala shvatanja koja se mogu svrstati u dve grupe da članstvo u organizaciji Socijalističkog saveza treba obavezati na plaćanje članarine i obezbediti formalno izjašnjenje o prihvatanju ciljeva organizacije, dok po drugima, ne bi trebalo uslovljavati pripadnosti plaćanjem članarine niti formalnim izjašnjenjem o pripadnosti organizaciji.

Svi  učesnici u diskusiji, a njh je bio velik broj, izrazilli su mišljenje da oblik kolektivnog članstva ne treba unositi u Statut pošto je ono prevaziđeno. Učesnici i u diskusiji su izrazili mišljenje da Konferenciju za društvenu aktivnost žena ne treba posebno isticati već da bude kao i ostale Tribina Socijalističkog saveza.

Izraženo je jedinstveneno mišljenje za ustanovljenje Konferencija (odbora) jer se u tome vidi značajan korak napred ka daljoj demokratizaciji odnosa u organizaciji Socijalističkog saveza. Na kraju, izraženo je jedinstveno mišljenje svih prisutnih, da oblike rada u Opštinskoj organizaciji ne treba Statutom određivati, već da je bolje prepustiti svakoj Opštinskoj  organizaciji Socijalističkog saveza, da u skladu sa svojim uslovima i potrebama reguliše ova pitanja.

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.