Traži se veća aktivnost

Nedavno je održana Godišnja konferencija Društva za brigu i vaspitanje dece Prve mesne zajednice iz Novog Bečeja. Iz podnetog materijala i diskusije zaključuje se da je aktivnost Društva u proteklom periodu bila pretežno orijentisana na socijalnu zaštitu nezbrinute dece: kupovina odeće i obuće, upućivanje u letovališta i slično. Pored toga, dobrim delom Društvo se angažovalo na sprovođenju Jugoslovenskih pionirskih igara, organizovanju dečjih proslava, naročito uspešno je sprovedena proslava Dečje nedelje i prijem pionira.

Konferencija je ovakvu aktivnost ocenila kao veoma korisnu, ali istovremeno je zacrtala potrebu šireg zahvatanja dečje problematike, posebno na planu vaspitanja koristeći razne oblike. Da se što više angažuje Komisija za pedagoški rad sa roditeljima, da se forsira preventivni rad, pripremaju predavanja iz oblasti vaspitne zapuštenosti i maloletničke delikvencije, da se obogati sadržaj rada na roditeljskim sastancima i iznalaze druge pogodne forme u smislu vaspitnog podizanja mladih generacija.

S druge strane neophodno je potrebno da se više radi na planu aktiviranja pionirskih organizacija, da njihov rad bude što raznovrsniji, a posebno da se radi na organizacionom učvršćenju ovih za decu tako značajnih organizacija, jer solidna organizaciona osnova garantuje konstruktivnost rada, a samim tim i dobre rezultate.

Predlaže se svestranija saradnja sa školama i Savezom omladine u smislu dubljeg izučavanja vaspitne zapuštenosti koja u zadnje vreme pokazuje tendenciju porasta, a upredo da se preduzimaju mere preko odgovarajućih društvenih faktora za rešavanje ovog problema i niza drugih pitanja vezanih isključivo za ovaj problem.

Konferencija ističe da je u zadnje vreme zapažena pojava masovnog korišćenja šund-literature koja utiče na povećanje broja maloletnih delikvenata, u prvom redu kod starijih maloletnika. Deca i omladina se identifikuju sa junacima ove literature, oponašaju ih, beže od kuće i ispoljavanju sklonost ka vršenju krivičnih dela, upotrebi alkohola, a gde –gde je zapažena i pojava preduzimanja većih „turneja“ po zamlji i sl.

Smatra se da ove pojave najuspešnije mogu biti tretirane putem škola te da u tom smislu ubuduće treba prilagođavati programe za vanškolsku i školsku aktivnost prosvetnih radnika.

Konferencija je potom izabrala svoje novo rukovodstvo i ukazala na potrebu iznalaženja novih metoda rada i ostvarivanja što čvršće saradnje sa ostalim društvenim organizacijama i ustanovama koje se na neki način bave problemima dece i omladine.