Malo novih članova

Na nedavno održanoj proširenoj sednici Opštinskog komiteta Saveza komunista  kojoj su pored članova OK prisustvovali članovi Kontrolne komisije, sekretari Mesnih komiteta i jedan broj članova Opštinskog političkog aktiva, razmatrana je Informacija o godišnjim osnivačkim konferencijama u opštinskoj organizaciji SK i analiza jednogodišnje prakse prijema novih članova.

Obe Informacije podneo je Milivoj Popov, politički sekretar OK SKS. Informišući komitet o održanim osnivačkim konferencijama SK drug Popov je izneo tok priprema i održavanja konferencija, da bi zatim dao povoljnu ocenu izvršenja čitavog zadatka. Izuzetak predstavlja jedino vrlo slabo prisustvo članova SK u kom smislu je Komitet zaključio da se ovo pitanje izuči i da se preduzmu mere u odnosu na komuniste koji su ovu svoju obavezu neodgovorno shvatili. U kraćoj diskusiji data je puna podrška kako oceni izvršenja zadatakata tako i potrebi da se odnosni broj komunista pozove na odgovornost.

U analizi jednogodišnje prakse prijema ističe se nedovoljna briga osnovnih organizacija  u odnosu na politiku prijema novih članova u Savez komunista. Jednom rečju obzirom na stanje u društveno-političkoj aktivnosti u Opštini i na njen intenzitet vrlo malo je primljeno novih članova. U posmatranom periodu ukupno je primljeno 110 novih članova što na ukupan broj predstavlja svega 8,4%. Kada se pogleda po kategorijama tada je slika još manje zadovoljavajuća jer je primlјeno 100 Srba, a svega 9 Mađara, ili radnika iz neposredne proizvodnje 52, žena 30 i omladinaca 63, što govori o tome da je i kod onih organizacija koje su vršile prijem nedovoljna pažnja posvećena ovim momentima. Ovo se posebno odnosi na prijem individualnih poljoprivrednih proizvođača kojih je primljeno svega 7.

Interesantno je istaći da su baš one organizacije koje u svojim radnim organizacijama imaju dosta radnika pripadnika mađarske nacionalnosti veoma malo  ili nimalo primile u članstvo SK ljude ove kategorije.

Pošto je u analizi govoreno o tome koliko je kakvih novih članova primljeno, sekretar OK posebno se zadržao na kriterijumu i metodu prijema u SK na našem području. I pored toga što je kriterijum za prijem a i sam medot prijema u Savezu komunista jasan ipak su naše organizacije oko ovoga lutale, pa se stoga ističe kao zadatak da se u buduće sa više poverenja i sistema priđe ovom poslu.

Što se tiče postupka oko prijema i tu je od organizacije do organizacije bilo šarenilo počev od brzopletosti i neopravdane žurbe pa do otezanja i odugovlačenja prilikom prijema.

Na osnovu toga ističe se potreba jedinstvenog načina prijema u SK na području naše opštine i konačno veće i permanentne brige o ovom pitanju. Posle kraće diskusije sekretara mesnih komiteta odlučeno je da se održi sastanak sa svim sekretarima osnovnih organizacija na kome bi se kroz diskusiju iskristalisali  i doneli konkretni zaključci za buduću aktivnost na ovom planu.

Na kraju je Komitet upoznat sa izvesnim pitanjima vezanih za političku aktivnost na sprovođenju privredne reforme.

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.