“Partijski” radnik

U kancelariju predsednika suda u Novom Bečeju ušao je mlađi čovek u radničkom kombinezonu.

—Je li tu predsedik suda? — pita nekako sa visine.

—Ja sam, — odgovara mu predsednik suda, koji je sedeo za mašinom i nešto kucao.

Čovek je uspuknuo, vratio se dva-tri koraka nazad, zbunjeno se počeo osvrtati po prostoriji. Očigledno, nije očekivao susret sa mlađim licem, skoro dečačkog izgleda.

—Znate, ja..., počeo je mucajući, ali je ubrzo nastavio povišenim tonom ... meni su zaplenili platu u preduzeću. Ja se sa tim ne slažem... Mogu plaćati redovno izdržavanje, ali zaostale rate izdržavanja ne mogu. I stvari hoće da mi plene. Da znate, ako neko to pokuša, neće se dobro provesti.

Hteo je još da govori, ali ga je predsednik suda prekinuo.

—Polako druže, čekajte, da vidimo o čemu se radi.

Službenica je pronašla odgovarajući opis. Predsednik ga pregleda.

Tuženi  V. J., radnik iz Novog Bečeja, nije hteo da prizna da je vanbračni otac mldb. Š. V. pa je to sud po tužbi majke presudom utvrdio i tuženog obavezao da za izdržavanje deteta plaća po 4.000 dinara mese- čno od dana rođenja deteta, 25.000 dinara porođajnih troškova, 10.000 dinara na ime troškova opreme deteta i  9.254 dinara na ime troškova spora. Majka deteta predložila je da se ovi iznosi naplate prinud- nim putem od V. J.

Predsednik suda mu je objasnio da mu se za izdržavanje može zapleniti do 1/2 plate, a stvari prodati do visine vrednosti duga.

—Ne pristajem da platim zaostale rate. Nemojte slati izvršni organ kod mene, — nastavio je V. J. u istom tonu — on je moj dobar prijatelj, i ne želim da učinim ništa na žao čoveku sa dvoje dece.

To je već bila otvorena pretnja.

—U pitanju je dečije izdržavanje, druže, — sada je i predsednik počeo da gubi nerve. — Bićemo rigorozni u primeni zakonskih propisa. Dete treba da jede, da bude obučeno...

—Ja nemam iz čega da platim.

—To je već drugo — sada se predsednik smirenije, — ako je tako, to će naš izvršni organ ustanoviti.

—Neka samo proba da uđe kod mene — nastavio je V. J. da preti. — Ja sam dugogodišnji partijski radnik i ja...

Predsednik suda mu više nije dozvolio da govori.

—Ne verujem, druže. Partijski radnici znaju šta su zakonski propisi i šta su njihove obaveze. Oni se ne služe pretnjama.

Razgovor je time bio završen. Predsednik suda se vratio u kancelariju zamišlјen, jer se u poslednje vreme sve veći broj lica koristi svojim svojstvom partijskog radnika i slično, da bi se izborili za neke privilegije.

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.