Kadrovi u prvom planu

“Polet” obezbedio 10 miliona dinara za obrazovanje radnika

Preduzeće je izdvojilo znatna sredstva za političkom ekonomsko i stručno obrazovanje svojih radnika. Preduzeće je bilo prinuđeno ranije da zapošljava veliki broj nepismenih i polupismenih radnika. Prema podacima sa kojima raspolaže preduzeće u 1964. godini bilo je zapošljeno 84 radnika koji nisu imali završena četiri razreda osnovne škole. 15 su bez ijednog razreda, 5 sa jednim, 29 sa dva razreda, a ostali sa tri završena razreda. Odmah je uočeno da takav niski nivo obrazovanja neće povećavati produktivnost i zato su organi upravljanja i društveno-političke organizacije preduzeća prišli rešavanju ovog pitanja i donete su konkretne odluke. Radnički savet je doneo odluku po kojoj se posle 1970. godine neće moći zapošljavati radnici bez završenih osam razreda osnovne škole. Izuzimaju se radnici rođeni od 1919-1937. godine koji će se primati sa četiri razreda. Značaj stručnog obrazovanja ogleda se i u Pravilniku za raspodelu ličnih dohodaka jer se onima koji nemaju potrebne kvalifikacije obustavljanja 8% od ličnih primanja. Da se ne bi poboljšanje kvalifikacione strukuture odvijalo  stihijno, radnički savet je Statuom usvojio odrebu s preciziranim načinima i uslovima obrazovanja radnika. Sigurno je da će biti teškoća u ostvarivanju osnovnih koncepcija na planu obrazovanja, međutim, doslednost u sprovođenju odluka radničkog saveta, sa podrškom OO SK  i Sindikalne podružnice svedoči da je takva politika ispravna i ujedno je garancija da će u tome biti i uspeha. To nas ohrabruju i prvi rezultati. U Osnovnoj školi Vranjevo organizovan je rad sa dva isturena odeljennja sa 27 polaznika. Od toga 7 je završilo dva razreda a 20 je steklo punu osnovnu školu. Polaznici su pokazali veliko interesovanje i zalaganje i nameravaju da produže svoje obrazovanje. Za ovu školsku godinu predviđa se da će biti 30 polaznika. Na Narodnom univerzitetu škola za kvalifikovane radnike pohađa 24 radnika. I pored teških uslova učenja, jer nije lako posle ranog vremena ići u školu i učiti, uspesi se već pokazuju jer ispiti u toku. Mnogi od ovih nastaviće školu za visokokvalifikovane. Sredstvima koja su obezbeđena u narednom periodu preći će se i na ekonomsko obrazovanje radnika u Narodnom univerzitetu u N. Bečeju.

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.