Zajednička saradnja

Imajući u vidu broj odraslih stanovnika našeg mesta, 326 članova Društva predstavlјa imponzantnu društvenu snagu za razvoj svestrane aktivnostio ove organizacije. Rad Društva odvija se prema usvojenim pravilima, kao i po utvrđenom planu i programu rada, a u skladu sa potrebama mesta u cilјevima i zadacima ove jedinstvene jugoslovenske organizacije.

Između ostalog, Društvo je postavljalo sebi sledeće zadatke: briga o socijalno ugroženoj deci, unapređenju vaspitno-obrazovnog rada, razvijanju opšte i lične higijene, fizičkom i zdravstvenom vaspitanju itd.

Veliki deo aktivnosti Društva odvija se u okviru Osnovne škole „Dositej Obradović" u mestu, gde su prosvetni radnici, zajedno sa svojim učenicima,  glavni nosioci aktivnosti.

Delatnost se odvija i preko održavanja popularnih predavanja; tako je, na primer, upravitelj škole Danić Đura održao predavanje na temu  „Kuda posle završetka osnovne škole", a dr Jelena Stevanović, mesni lekar, održala je uspelo Predavanje iz oblasti zdravstveno prosvećivanje.

U pogledu obezbeđivanja materijalnih sredstava za svoj rad, društvo se pretežno izdržava od članarine, čistog prihoda, sa drugarskih večeri u svojoj režiji i drugih izvora. Tako je u ovoj godini, pored ostalog, Društvo obezbedilo 60.000 dinara kao pomoć deci za letovanje na moru i kupilo odeću za osmoro dece siromašnih roditelja.

Ovako plodna aktivnost Društva je istovremeno rezultat aktivnosti njegovih članova i veoma široke saradnje sa SK i SSRN.

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.