Puna javnost u radu

Razgovor našeg urednika sa Stevanom Škrbićem, predsednikom OO SRRN

Povodom izlaženja prvog broja našeg lista posetili smo predsednika Opštinskog odbora SSRN Stevana Škrbića i postavili mu izvestan broj pitanja o problemima javnosti rada i informisanosti građana u svetlu odluke opštinskog odbora SSRNS o pokretanju lista.

- Koji su momenti, druže predsedniče bili od uticaja a koji presudni za pokretanje lokalnog lista od strane Opštinskog odbora SSRN?

- Informisanje građana o svim pitanjima iz rada samoupravnih tela i društveno-političkih organizacija čini veoma značajnu predpostavku za dalji razvoj demokratizma i javnosti u njihovom radu. To drugim rečima znači, da ako želimo da svakog našeg građana stavimo u aktivan položaj prema svim pitanjima iz života i rada u opštini, moramo mu pružiti da redovno bude obavešten o njima.

Stevan ŠkrbićI pored toga što su oblici neposrednog kontaktiranja sa građanima veoma razvijeni i što je velik broj uključen u rad samoupravnih tela i društveno-političkih organizacija, ipak se dešava da o mnogim važnim pitanjima građani nisu dovoljno i pravovremeno obavešteni. S druge strane naši građani nisu uvek u situaciji da mogu izraziti svoje mišljenje o nekim pitanjima i blagovremeno reagovati na negativne pojave, naročito u vremenu kad su zbog opterećenosti redovnim poslovima sprečeni da to čine na određenim, uobičajenim mestima.

Mi ne mislimo da će se izdavanjem lista ove pojave prevazići, ali će sigurno pozitivno delovati obezbeđivanja redovnijeg informisanja građana i u smislu obezbeđenja većeg uticaja javnog mnenja na celokupan društveno-ekonomski i politički život u opštini.

Dakle bolje i redovnije informisanje i stvaranje širih mogućnosti za izražavanje javnog mišljenja, su bitni i presudni momenti koji su nas rukovodili da pokrenemo izdavanje lista.

- U kom smislu i koliko naš list treba da posveti pažnju informisanju građana o radu skupštine i njenih organa, odnosno o radu društveno-političkih organizacija?

- Kao što sam rekao naš list treba da popuni izvesne praznine koje postoje u procesu obezbeđivanja javnosti rada, te se on ne bi smeo orjentisati isključivo na obaveštavanje o odlukama, zaključcima i stavovima, već bi našu svakodnevnu praksu morao kritički posmatrati, onako kako se ona manifestuje, bez pretenzija da bude sudija o njoj, onako kako je radni čovek doživljava, ali u skladu sa razvojem socijalističkih društvenih odnosa.

- Šta je po Vašem mišljenju neophodno potrebno preduzeti da bi naš list bio u pravom smislu javna tribina građana?

- Ako list bude tretirao ona pitanja koja naše građane interesuju (a to nam je cilj) onda će on sigurno postati njihova tribina. Zato je neophodno potrebno uspostaviti širi i neposredniji kontakt ne samo sa većim brojem saradnika lista, već i ostvariti određeni uvid u probleme naših radnih ljudi, dajući određen značaj pozitivnim i negativnim pojavama iz naše prakse.

- “Naše novine” su spremne da daju potreban prostor javnoj diskusiji o svim problemima društvenog života naše Opštine, pa Vas stoga molimo da nam iznesete svoje mišljenje o tome kakva je uloga i mesto istaknutih društveno-političkih radnika u tom smislu?

- Orjentacija na omogućavanje i podržavanje javne rasprave na stranicama lista u osnovi je sigurno pozitivna. Međutim prekomerna polemika zasnovana na “čvrstim” subjektivnim uverenjima, bez dovoljnog uvažavanja objektivnosti i mišljenja drugih nebi postigla svoj cilj. Otuda se ja zalažem pre svega za objektivno tretiranje naše stvarnosti i kritiku subjektivnih slabosti, bez nedoglednog dokazivanja ko je u pravu a ko nije. S toga aspekta treba posmatrati i ulogu društveno-političkih radnika. Pojedinačno lično mišljenje ne treba da bude favorizovano bez obzira od koga dolazi. Međutim, njihov doprinos u formiranju  određene fizionomije lista i načinu tretiranja naših problema treba da bude značajan, jer su objektivno u položaju da su često informisani o njima pre ostalih. Zato su dužni da podstiču i usmeravaju diskusije o svim aktuelnim pitanjima.

- Konačno, poznato Vam je  na kakav način će se formirati i pisati svaki broj našeg lista, pa je korisno da na kraju iznesete Vaše mišljenje o tome kakvi su zadaci društvenih i radnih organizacija u smislu pomoći da javnost u u njihovom radu delom ili u većoj meri bude obezbeđeno preko stranica “Naših novina”?

- Sigurno je da bi na stranicama  našeg lista značajno mesto trebalo dati  radnim organizacijama, njihovim uspesima, problemima i teškoćama na koje nailaze u svom radu. To je slučaj i sa društveno političkim  i društvenim organizacijama, jer su to pitanja koja interesuju naše građane, te im treba pružiti mogućnost da ih upoznaju. Mi smo i u odredbama Statuta opštine stavili u obavezu nekim radnim organizacijama  da povremeno obaveštavaju zborove  birača o svom radu. Međutim u dosadašnjem periodu o ovome  nije vođeno dovoljno računa. Izdavanjem lista mi ćemo biti u situaciji da čitaocima češće  pružimo mogućnost da se upoznaju sa njihovim radom, ali samo pod uslovom  ako i one to shvate i kao potrebu i kao obavezu i u tom smislu pruže određenu pomoć. Mi očekujemo da ćemo u tom smislu naići na razumevanje naročito kod Zemljoradničkih zadruga, organizacija u oblasti javnih službi, usluga i robnog prometa i drugih.

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.