Uz prvi broj

Snažan razvoj privrede i socijalističkih društvenih odnosa nameće potrebu dalјeg angažovanja svih pozitivnih faktora našeg društva, radnog čoveka, radnih kolektiva, društveno-političkih zajednica i društveno-političkih organizacija u izgrađivanju socijalističke svesti radnih lјudi. Nedavno prilikom obilaska Sremske Mitrovice drug Tito je rekao: „Nama je i dalјe prvorazredni zadatak razvitak proizvodnih snaga ali on nije moguć bez socijalističke svesti i vaspitanja".

Polazeći od postavke da je štampa jedan od važnih faktora u izgrađivanju socijalističke svesti radnih lјudi i društvenih odnosa, Opštinski odbor Socijalističkog saveza uz saglasnost i razumevanje drugih društveno-političkih organizacija u Novom Bečeju bio je inicijator napora za izdavanje lista „Naše novine" koji će biti list opštine Novi Bečej.

List ima zadatak da istinito, objektivno i svestrano obaveštava građane o svim aktuelnim događajima u komuni, da postane specifična društvena tribina u formiranju javnog mnenja, značajan faktor u razvijanju samoupravnih odnosa.

„Naše novine" doprineće svestranijem iznformisanju građana o komuni, javnosti rada i omogućiti radnim lјudima da iznose svoja mišlјenja, zapažanja i polemike, da ističu pozitivne napore kao i propuste našeg rada i stvaralaštva.

Razvitak složnih odnosa našeg komunalnog sistema, privrede, prosvete, zdravstva, kulturnih i sportskih institucija, nametnuo je potrebu za širim obaveštavanjem građana na formiranju politike opštine u čemu veliku ulogu može da odigra list „Naše novine".

Očekujemo puno razumevanje i pomoć građana, radnih kolektiva i ostalih faktora u izgrađivanju fizionomije ovoga lista. Prihvatanje ove inicijative, pružanje pomoći i sa puno razumevanja kritički odnos prema prvim brojevima, biće najlepša nagrada amaterskim radnicima ovoga lista i društveno-političkim faktorima koji su u ovome učestvovali.

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.