srenhu

Uz prvi broj

Snažan razvoj privrede i socijalističkih društvenih odnosa nameće potrebu dalјeg angažovanja svih pozitivnih faktora našeg društva, radnog čoveka, radnih kolektiva, društveno-političkih zajednica i društveno-političkih organizacija u izgrađivanju socijalističke svesti radnih lјudi. Nedavno prilikom obilaska Sremske Mitrovice drug Tito je rekao: „Nama je i dalјe prvorazredni zadatak razvitak proizvodnih snaga ali on nije moguć bez socijalističke svesti i vaspitanja".

Polazeći od postavke da je štampa jedan od važnih faktora u izgrađivanju socijalističke svesti radnih lјudi i društvenih odnosa, Opštinski odbor Socijalističkog saveza uz saglasnost i razumevanje drugih društveno-političkih organizacija u Novom Bečeju bio je inicijator napora za izdavanje lista „Naše novine" koji će biti list opštine Novi Bečej.

Trenutak istorije

Početak jula donosi nam dva velika praznika. Sutra je Dan borca a kroz tri dana je Dan ustanka naroda Srbije. Dalekosežnost, značaj i veličina cilјa, Odluka vezanih za ove datume učinili su ih svetlim u istoriji naših naroda.

Poroblјena Evropa čamila je u kandžama Hitlerove Nemačke, napadnuta je prva zemlјa socijalizma, bratski Sovjetski narod, a Komunistička partija Jugoslavije donosi istorijsku odluku o dizanju ustanka i početku Narodno-oslobodilačke borbe protiv okupatora. Samo posle tri, devet, odnosno nešto više dana narodi Jugoslavije, iako goloruki ustali su protiv daleko nadmoćnijeg neprijatelјa.

Bio je to jedan, od prvih borbenih pokliča. Nјime je KPJ i čitav Jugoslovenski narod ispunjavao svoju internacionalističku dužnost. Sa komunistima, u prvim borbenim linijama, partizanski odredi oslobađaju delove naše, domovine, u njima se viore crvene zastave slobode. One ulivaju nove nade, upućuju novi poziv koji ne ostaje bez odziva. Broj boraca svakim danom rapidno raste. Borba jugoslovenskih naroda za slobodu je i mogla takvom brzinom da se rasplamsava. To i nije samo borba za slobodu. Ona je značila mnogo više. Nјom je rušena vlast na čijim je ruševinama rađana nova, narodna, rađano je novo, socijalističko društvo.

Puna javnost u radu

Razgovor našeg urednika sa Stevanom Škrbićem, predsednikom OO SRRN

Povodom izlaženja prvog broja našeg lista posetili smo predsednika Opštinskog odbora SSRN Stevana Škrbića i postavili mu izvestan broj pitanja o problemima javnosti rada i informisanosti građana u svetlu odluke opštinskog odbora SSRNS o pokretanju lista.

- Koji su momenti, druže predsedniče bili od uticaja a koji presudni za pokretanje lokalnog lista od strane Opštinskog odbora SSRN?

- Informisanje građana o svim pitanjima iz rada samoupravnih tela i društveno-političkih organizacija čini veoma značajnu predpostavku za dalji razvoj demokratizma i javnosti u njihovom radu. To drugim rečima znači, da ako želimo da svakog našeg građana stavimo u aktivan položaj prema svim pitanjima iz života i rada u opštini, moramo mu pružiti da redovno bude obavešten o njima.

Borba protiv vodene stihije

Već više od mesec dana stanovnici ove opštine vode borbu protiv nadošle Tise. Tisa je odnela pobedu na „Ljutovu" gde je poplavljeno oko 2.000 k.j. oranica. To su bile pretežno bašte. U odbrani je učestvovalo  dnevno od 150—200 ljudi.

U odbrani oranica pod nazivom „Libe" učestvuju danonoćno od 200—250 lјudi. Na ovom prostoru se nalaze vinogradi, bašte i voćnjaci. Ovde se vodi uspešna odbrana i ima nade da će sve to biti spašeno jer Tisa sada pokazuje tendenciju opadanja.

Proglašena je i odbrana na glavnom nasipu u dužini od 18 km. Mobilisano je 200 stanovnika koji stalno bdiju na nasipu i žive pod šatorima.

Svi građani jedinstveni su u ovoj akciji, i s velikim požrtvovanjem čuvaju obale da ih Tisa ne bi podmuklo iznenadila. Veliki broj građana svakodnevno izlaze na bedem da čitaju vodostaj. Na svakom koraku sa- mo pitanje: da li opada? Oči su uprte u nebo: da li će kiša ili vetar? Vest da Tisa miruje i polako opada umirujuće deluje na mnoga brižna i umorna lica od neprospavanih noći.

Do kraja dosledni

Sastanku Opštinskog političkog aktiva prisustvovao je i Antal Martinek, poslanik Savezne skupštine

Politička aktivnost vezana za najavljenu privrednu reformu u našoj opštini počela je razgovorima rukovodilaca društveno – političkih organizacija. Zatim je sledio sastanak Političkog aktiva koji je imao karakter savetovanja o novim privrednim merama u smislu informisanja i organizovanja društveno – političkih aktivista u cilju uticaja na pravilno formiranje javnog mnjenja. Na ovom skupu uvodno izlaganje dao je predsednik Opštinske skupštine Milan Racković. Govoreći i novim privrednim merama on se posebno zadržao na razlozima koji su iste uslovile da bi zatim veoma iscrpno govorio o suštini, značaju i zadacima privredne reforme. Racković se posebno založio za potrebu sagledavanja stanja radnih organizacija na području opštine u uslovima novog privrednog sistema i za punu doslednost u primenjivanju istog što je istakao kao preduslov za krajnje rezultate.

Žarko Milankov

Ta druga po redu zima, od kada se vodi borba protiv okupatora bila je vrlo hladna. Temperatura je februaraskih dana bila daleko ispod nule. Nekoliko desetina santimetara debeo sloj snega prekrivao je ravnice Banata, a kod Kumana, tog žarišta revolucionarne misli i primerne borbene akcije belina je bila nepregledna, a još manje prohodna. Kroz tako tmurmo zimsko veče, u sumrak, preko debelog snežnog prekrivača, prema selu probijala su se dva putnika. Lako se mogao steći utisak da su prozebli i zalutali i da, grabeći selu, žele da se odgreju i utonu u tako drag i topao porodični dom.

Dogovor za ustanak

Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije kao poziv na opštinski ustanak protiv okupatora i domaćih izdajanika, naišao je na snažnu i jednodušnu podršku mesnih komunista i dobrog dela stanovništva. Ovaj zov Partije u borbu prihvaćen je kao neophodan i jedini izlaz iz date situacije — iz ropstva.

Uoči 22. juna nepoznati kurir doneo je Milošu Popovu – Klimi poruku od kikindske partijske organizacije, odnosno od Proke Sredojeva, poznatog partijskog aktiviste. U pismu, drugova iz Kikinde upozoravali su dragutinovačko-beodranske komuniste o uznemirenosti, sumnjivim pokretima i pripremama fašističke vojske u kikindskom garnizonu. Pismo je skretalo pažnju na još veću budnost komunista i rodoljuba.

Pronađeno rešenje

Čudno zvuči, ali je činjenica da su Bočarci, zbog slabog napona struje, vrlo često morali da, pored električne sijalice, pale i petrolejku, a to dobrim delom još i sada čine.

Ovakva situacija dovela je do razumljivog negodovanja građana, koji su tražili i traže pozitivno rešenje ovog problema, i isti iznosili na zborove birača, konferencije SSRN, pa ga u vidu zahteva iznosili i pred Elektrovojvodinu, kao distributera električne energije za područje naše Pokrajine.

Gimnazijalci na Tari

Postaje već tradicija da učenici drugih razreda Gimnzaije u Novom Bečeju logoruju na jednoj od najlepših planina u zapadnoj Srbiji. Ove godine logorovanje se izvelo od 5. do 20. juna i ostalo nezaboravnom sećanjnu kod učenika. Program boravka i nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja bio je bogatiji i raznovrsniji. Pored pešačenja, krosa po azimutu i planinarenja, učenici su se upoznali sa najužom okolinom, sa načinom života ljudi na ovoj planini. Posetili su najveći gigant u završnoj izgradnji, hidrocentralnu “Bajina Bašta”, upoznali se sa omladinom iz Bajine Bašte i održan je sportski susret sa učenicima Ekonomske škole.

Seminar za kooperante

Narodni univerzitet iz Novog Bečeja, u saradnji sa Zemljoradničkom zadrugom u Bočaru, preko svog predstavnika Vasin Dragoljuba, organizovao je seminar za stručno osposoblјavanje poljoprivrednih proizvođača — kooperanata. Seminar je pohađalo 40 polјoprivrednih proizvođača. Predavanja su održavana tri puta nedelјno po četiri časa. Predavači su bili poljoprivredni inženjeri i tehničari iz Bočara. Seminar je trajao mesec dana.

Na tom seminaru su držana predavanja o savremenom načinu rada u poljoprivredi, primeni najpovolјnijih sredstava za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, o savremenom načinu gajenja i ishrane stoke i dr. Takođe su održana i predavanja o značaju kooperacije tj. saradnje između poljoprivrednih proizvođača i 3emlјoradničke zadruge.

Zajednička saradnja

Imajući u vidu broj odraslih stanovnika našeg mesta, 326 članova Društva predstavlјa imponzantnu društvenu snagu za razvoj svestrane aktivnostio ove organizacije. Rad Društva odvija se prema usvojenim pravilima, kao i po utvrđenom planu i programu rada, a u skladu sa potrebama mesta u cilјevima i zadacima ove jedinstvene jugoslovenske organizacije.

Između ostalog, Društvo je postavljalo sebi sledeće zadatke: briga o socijalno ugroženoj deci, unapređenju vaspitno-obrazovnog rada, razvijanju opšte i lične higijene, fizičkom i zdravstvenom vaspitanju itd.

Veliki deo aktivnosti Društva odvija se u okviru Osnovne škole „Dositej Obradović" u mestu, gde su prosvetni radnici, zajedno sa svojim učenicima,  glavni nosioci aktivnosti.

Kadrovi u prvom planu

“Polet” obezbedio 10 miliona dinara za obrazovanje radnika

Preduzeće je izdvojilo znatna sredstva za političkom ekonomsko i stručno obrazovanje svojih radnika. Preduzeće je bilo prinuđeno ranije da zapošljava veliki broj nepismenih i polupismenih radnika. Prema podacima sa kojima raspolaže preduzeće u 1964. godini bilo je zapošljeno 84 radnika koji nisu imali završena četiri razreda osnovne škole. 15 su bez ijednog razreda, 5 sa jednim, 29 sa dva razreda, a ostali sa tri završena razreda. Odmah je uočeno da takav niski nivo obrazovanja neće povećavati produktivnost i zato su organi upravljanja i društveno-političke organizacije preduzeća prišli rešavanju ovog pitanja i donete su konkretne odluke. Radnički savet je doneo odluku po kojoj se posle 1970. godine neće moći zapošljavati radnici bez završenih osam razreda osnovne škole. Izuzimaju se radnici rođeni od 1919-1937. godine koji će se primati sa četiri razreda.

Korisno iskustvo

U  toku 1963. godine počelo se sa uvođenjem sistema samoupravljanja i kod organa uprave. Jedna od eksperimentalnih opština bila je i opština Novi Bečej. Prvi izbori za organe upravljanja, Savet radnog kolektiva, održani su marta 1963. godine. Prihvatanjem samoupravljanja odstupilo se i od klasičnog načina nagrađivanja radnika organa uprave. Dosadašnje ,,plate’’ po Zakonu o javnim službenicima ukinute su i zamenjene nagrađivanjem po Pravilniku o raspodeli ličnih dohodaka. Ovim pravilnikom prešlo se, na nagrađivanje prema radu; dakle, zastupljena je stimulacija radnika. Mora se konstatovati da je prvi organ upravljanja imao velike teškoće oko iznalaženja najpogodnijih kriterija za procenu vrednosti radnih mesta, njihovu sistematizaciju, kao i procenu rezultata rada. Ipak se može reći da je novi način rapodele prema radu uticao na poboljšanje kvaliteta rada, ekspeditivnost i odnosa prema strankama. Nesumnjivo je da još postoje praznine, da dosadašnji Pravilnik treba i korigovati, ali se ipak zato može istaći da početni rezultati obezbeđuju lakše usavršavanje sistema, bolje iskorišćenje stručnih kadrova itd. Prvom Savetu radnog kolektiva ovih dana je istekao mandat, raspisani su izbori za nove članove Saveta radne zajednice i veruje se da će nov sastav nastaviti započet posao uz nove rezultate.

Pojačati aktivnost

Na svojoj zadnjoj proširenoj sednici Opštinskog komiteta podnesena je Informacija o aktivnosti članova Saveza komunista u organima samoupravljanja. Informaciju je pripremila grupa Političkog aktiva OKSK za društveno – ekonomska pitanja kojom rukovodi Vojislav Lazić.

Informacija je statističkom metodom istakla brojne podatke, i na tom osnovi je u celini gledano, može se reći da je zastupljenost članova Saveza komunista u organima samoupravljanja zadovoljavajuća. Međutim, pojedinačno posmatrajući anketirane organizacije dolazi se do zaključka da je angažovanost komunista kod nekih radnih organizacija nedovoljna, kao na primer kod krojačke zadruge ,,Uzor’’ gde od 17 članova radničkog saveta ima svega dva člana Saveza komunista, u Komunalno – zanatskom preduzeću ,,Sloga’’ od 15 članova radničkog saveta, samo su dvoje komunisti itd.

Radom osvojio simpatije sugrađana

Pre više od pet godina, među ostalim poljoprivrednim stručnjacima na radu u Novom Miloševu došao je i Sadžakovića Milovan, poljoprivredni tehničko. Posle izvršenih reorganizacija poljoprivrednih organizacija, Sadžaković Milovan, poljoprivredni tehničar. Posle izvršenih reorganizacija poljoprivrednih organizacija, Sadžaković se obreo u Poljoprivrednom dobru ,,Jezero’’ u vreme kada je ovaj kolektiv preživljavao vrlo teške trentuke. Postavljen je za rukovodioca jedne uprave na kojoj radi više godina. Karakteristično vredan i savestan, posebno skroman i pristupačan, Sadžaković je, na sebi svojstven način, stvorio uslove za dobre međuljudske odnosne među radnicama na upravi, što je, pored ostalog, doprinelo značajnim rezultatima ovog radnog kolektiva u malom. I pred niza problema, rascepkanosti parcela, njihove međusobne udaljenosti i drugog, svi radovi se obavljaju na vreme, a parcele su u izuzetno dobrom stanju i mogu poslužti primerom ne samo u poljoprivrednom dobru, već u mestu i na širem terenu. Iako desetočasovno, nekad i duže, radno vreme u mnogome angažuje dvadesetogodišnjeg poljoprivrednog tehničara, on ipak nalazi vremena za društveno-političku aktivnost u radnoj organizaciji i u mestu, gde takođe služi primerom. Sekretar je skoro stočlane Osnovne oraganizacije SK na imanju, a i aktivan član stručnog kolegiuma, organa upravljanja i drugih organa na Dobru. Iako je već godinu dana bio sekretar  Osnovne oragnizacije SK njeni članovi su ga jedinog kandidovali i jednoglasno ponovo izabrali. Inače, Sadžaković je otac dvoje dece i primeran otac i suprug. Upitan za sopstvene radosti i želje, Sadžaković se ni tada nije odvojio od svoje uprave izjavivši da su to radni uspesi Uprave i visoki lični dohoci i dobri odnosi njegovih radnika.

Teškoće u ,,Mašinoinvestu’’

Nedostatak reprodukcionog materijala na našem tržištu osetno je pogodilo i Preduzeće za proizvodnju alatnih mašina i montažu mlinova ,,Mašinoinvest’’ u N. Bečeju. Nije redak slučaj da se pri seriji izvesnih proizvoda, zbog nedostatka materijala, ne može proizvodnja finalizirati i, logično, takav proizvod realizovati. Ovaj momenat otežava proizvodnju i poskupljuje proizvode, jer se plaća uskladištenje novodovršenih proizvoda, čak i u slučajevima kada ne u proizvodnju uloženo i do 90% od proizvodne cene. Značajni su ovi troškovi, a dolazi i do umanjenja kojeficijenata obrta sredstava, što povećava kamatu na odnosna sredstva. I pored svih ovih momenata, kolektiv se založio i angažovao u proizvodnji onih proizvoda za koje se materijal može nabaviti, mada oni planom nisu predviđeni. Takva elastičnost omogućila je da se radi punim kapacitetom i sa pozitivnim rezultatima, dok bi u suprotnom preduzeće radilo sa 60 do 65 procenata svojih kapaciteta. Sigurno je da ovakav posao utiče na ukupan rentabilitet preduzeća, ali je vidljivo da i u ovim uslovima, koji iziskuju mnogo više napora i odricanja, članovima ovog kolektiva, nije napustio radni moral niti disciplina.

Susret dveju generacija

Dvadeseti po redu Dan borca i ustanka naroda Jugoslavije svečano je  proslavlјen u svim mestima naše komune. Dok su u ostaIim mestima evocirane usapomene na te istorijske trenutke i položeni venci na spomenike, spomen-ploče i grobove palih boraca i žrtava fašističkog terora, dotle je proslava u Novom Bečeju obeležena i otvaranjem novog spomen-groblјa.

Čitava proslava Dana borca bila je na izvestan način usmerena, odnosno odvijala se u znaku samog otvaranja. Odmah izjutra održan je prijem roditelјa i dece palih boraca kod predsednika Opštinske skupštine, da bi se formirana povorka građana i omladine uputila ka spomeniku na obali Tise i spomen-ploči na Zadružnom domu gde su položeni venci društveno-političkih organizacija.

Tragom prošlosti

Vratimo se malo u prošlost. Ako to učinimo setićemo se da je Novi Bečej nekada važio kao veliki košarkaški centar Vojvodine. Setićemo se da je košarkaški klub „Jedinstvo" vodio glavnu reč u vrhu tabele u Srpskoj i Vojvođanskoj ligi u veoma jakoj konkurenciji ekipa iz Zrenjanina, Novog Sada, Beograda, Sremske Mitrovice, Subotice, Stare Pazove i drugih mesta.

Tada je muška seniorska ekipa dostigla najveći domet svog uspeha od postanka kluba osvojivši treće mesto u Srpskoj ligi. Tada su: Koso, Živković II, Erdelјi, Dimitrijević, Bogosavljev, Boberić, Burunka, Radaković, Rajić i ostali uz pomoć svoga trenera Koledin Ilije iz nadelјe u nedelјu donosili radost svojim mnogobrojnim navijačima.

“Partijski” radnik

U kancelariju predsednika suda u Novom Bečeju ušao je mlađi čovek u radničkom kombinezonu.

—Je li tu predsedik suda? — pita nekako sa visine.

—Ja sam, — odgovara mu predsednik suda, koji je sedeo za mašinom i nešto kucao.

Čovek je uspuknuo, vratio se dva-tri koraka nazad, zbunjeno se počeo osvrtati po prostoriji. Očigledno, nije očekivao susret sa mlađim licem, skoro dečačkog izgleda.

—Znate, ja..., počeo je mucajući, ali je ubrzo nastavio povišenim tonom ... meni su zaplenili platu u preduzeću. Ja se sa tim ne slažem... Mogu plaćati redovno izdržavanje, ali zaostale rate izdržavanja ne mogu. I stvari hoće da mi plene. Da znate, ako neko to pokuša, neće se dobro provesti.

Omladina na radnoj akciji

Pošto su se istovremeno izvodili radovi na dovršenju puta u Novom Miloševu i na iskopu kanala za vodovod, a polјoprivredni poslovi nisu dozvolјavali da meštani na istome učestvuju, to su mesni faktori pozvali u pomoć omladince. U tom slučaju je održana masovna omladinska konferencija na kojoj je mladim lјudima izložena situacija i istaknuta potreba njihovog angažovanja u izvođenju zemlјanih radova na putu i vodovodu.

Prihvatajući ovakav poziv , omladinci su u zadovoljavajućem broju, u proseku po 40 u naredna četiri dana učestvovali u ovoj akciji. Dato je oko hilјadu radnih časova, a vrednost radova se ceni na preko dvesta hiljada dinara.

S obzirom da je jedan broj omladinaca angažovan na polaganju završnih ispita u srednjim školama, a deo i u pomoći domaćinstvu svojih roditelja to se ovakav odziv ceni zadovolјavajućim i korisnim.

Na velikom svetilištu naše Revolucije

U okviru programa ekskurzija svojih učenika, kao i povodom proslave dvadesetogodišnjice proglašenja naše Republike, a pod parolom „DVADESET GODINA U SLOBODI", Osnovna škola “Vranjevo" u Novom Bečeju organizovala je za svoje učenike sedmih razreda desetodnevno logorovanje u Saveznom omladinskom centru „Sutjeska" naTjentištu.

Blagovremeno sprovedene sve pripreme i, pored učeničkih uplata, pomoć škole u iznosu od 100.000 dinara, sve je to doprinelo da se ova dobra zamisao do kraja sprovede u delo, a učenici najneposrednije upoznaju sa jednom od najvećih epopeja naše revolucije. Korist koju su učenici dobili boravkom u ovom Centru višestruka je, a ono što su oni neposredno videli, čuli i doživeli sigurno će im ostati u trajnoj uspomeni kao redak i izvanredan doživljaj.

Omladina bez svog doma

U centru Novog Miloševa, iza lepog parka, (nalazi se zgrada koju meštani zovu  “omladinski dom". Zaista, kada se stranac uputi ka toj zgradi, koja ga privlači svojim lepim izgledom, pomisliće da je stvarno izabrano najlepše mesto gde će omladina da se zabavlja i odmara.

Na ulazu, na mermernoj ploči uklesane su reči: “Omladina Novog Miloševa izgradila je ovaj Dom dobrovoljnim radom uz pomoć ostalih društvenih organizacija". Dom posvećuje svom junačkom sekretaru SKOJ-a Milenku Milovanovu. OMLADINA NOVOG MILOŠEVA 25. maja 1959. godine".

Malo novih članova

Na nedavno održanoj proširenoj sednici Opštinskog komiteta Saveza komunista  kojoj su pored članova OK prisustvovali članovi Kontrolne komisije, sekretari Mesnih komiteta i jedan broj članova Opštinskog političkog aktiva, razmatrana je Informacija o godišnjim osnivačkim konferencijama u opštinskoj organizaciji SK i analiza jednogodišnje prakse prijema novih članova.

Obe Informacije podneo je Milivoj Popov, politički sekretar OK SKS. Informišući komitet o održanim osnivačkim konferencijama SK drug Popov je izneo tok priprema i održavanja konferencija, da bi zatim dao povoljnu ocenu izvršenja čitavog zadatka. Izuzetak predstavlja jedino vrlo slabo prisustvo članova SK u kom smislu je Komitet zaključio da se ovo pitanje izuči i da se preduzmu mere u odnosu na komuniste koji su ovu svoju obavezu neodgovorno shvatili. U kraćoj diskusiji data je puna podrška kako oceni izvršenja zadatakata tako i potrebi da se odnosni broj komunista pozove na odgovornost.

Od zadruge do moderne konfekcije

Od 92 uposlena samo petoro neproizvodnih

Jedna od mlađih radnih organizacija Dečji kaput od moherau našoj Opštini je preduzeće savremene konfekcije „Uzor“ u Novom Bečeju. I u  tako relativno kratkom vremenskom periodu od 6 godina ono je imalo vrlo interesantan razvojni put. Sa vrlo skromnim ambicijama 1959. godine formirana je Krojačka zadruga  sa svega 12 radnika. Predmet rada  bile su isključivo usluge građanima, šivenje odela po meri i – u manjem obimu – usluga drugim konfekcijskim preduzećima. Takav obim rada zadovoljavala je oprema od 5 šivaćih mašina, a ukupan prihod jedva je dostizao 32 miliona dinara.

Iako neznatna poslovna saradnja sa većim konfekcijskim kućama nije bitno uticala na poslovne rezultate, ona je ipak bila presudna za ovaj radni kolektiv. Ona je, ustvari, rodila ideju o mogućnostima daljeg razvoja ove radne organizacije kao konfekcije, koja je zainteresovala ne samo radnike kolektiva, već se o tome počelo vrlo ozbiljno razmišljati i u skupštinskim organima. Prišlo se izučavanju mogućnosti potreba tržišta za razvojem radne organizacije u ovom smislu i pored vrlo brojnih i vrlo razvijenih konfekcijskih kuća u zemlji.

Sagledavanja su ukazala na jedini put razvoja kao preduzeća za dečiju konfekciju jer je u zemlji bilo samo dve slične radne organizacije. Tako je septembar 1963. godine bio presudan za ovaj do tada vrlo mali radni kolektiv. Sledio je ponovni skromni početak. Zadruga je prerasla formalno u preduzeće za izradu konfekcijskih odevnih predmeta sa akcentom na izradu dečje konfekcije.

Miloš Popov – Klima

Miloš Popov – KlimaRođen 1913. godine, vaspitan u naprednoj seljačkoj porodici još kao dečak Miloš je omiljen u susedstvu u svome kraju. Prirodno bistar i otresit, najbolji je đak među svojim vršnjacima. Još kao strariji gimnazijalac počinje da se bavi političkim radom osuđujući monarhošašistički režim i diktaturu Aleksanda i Živkovića. A kada je posle završene gimnazije stupio u poljoprivrednu školu, po prvi put je izrazitije ispoljio svoju buntovničku narav prema nepravdi i protekcionaški raspoloženim nastavnicima. U ovoj školi je „zbog neposlušnosti i nediscipline“ imao prvi susret sa žandarmima.

Posle Ade, Miloš je već poznati političar na selu. Ljudi po „ćoškovima“, na ulicama, omladina na šetalištu, u „kolu“, s divljenjem slušaju Miloševa izlaganja o korupciji nenarodnog režima, o besomučnoj eksploataciji sirotinje, o progonu hiljade naprednih ljudi samo zato to su nastojali da upoznaju svoj narod sa istinom i uzrocima njihovog zla i nevolje.

Tih godina Miloš nije traćio vreme po seoskim  „rogljevima, prelima i na korzou“. Momačku razonodu kod njega je zamenila dobra knjiga: Gorki, Balzak, Dostojevski, Darvin, a nešto kasnije Lenjin, Marks, Segal, Lenski , i drugi.

Godine 1935. Miloš odlazi u Vršac, u Srednju vinarsku školu. I ovde je imao neprilika zbog svog naprednog shvatanja i stava i zalaganja da to svoje shvatanje prenese na što veći broj drugih. Isteran iz internata, jedno kraće vreme skoro gladuje i potuca se od druga do druga. Njegove školske kolege otkidaju od svojih usta i krišom iznose hranu iz internatske menze da bi njemu, „drugu Klimi“ utolili glad.

Za kratko vreme među najboljima

U toku 1963. godine, u vreme kada se kolektiv „Mlekobanata“ značajno proširivao, u njegovoj sredini obreo se i mladi iz Našica (SRH) Stevan Makoj. On je bio jedan od mnogih koji su tada a i kasnije došli u ovaj kolektiv. Međutim, istovremeno i jedan od onih koji su svoju dalju egzistenciju vezali isključivo za razvoj „Mlekobanata“. Takav utisak se stekao već na samom početku, jer se Makoj brzo uvrstio među najbolje radnike. Kao kvalifikovani radnik kasnije postao je rukovodilac odeljenja prijema i pasterizacije.

Takvim odnosom prema radu, a posebno prema radnicima, skreće pažnju i već neposredno po svom dolasku nalazi se na listi kandidata za Radnički savet, koji mu posle poverenja kolektiva, ukazuje i novo, izabravši ga za njegovog predsednika. Od tada se Makoj skoro u potpunosti posvećuje interesima kolektiva, učestvujući u rešavanju vrlo složene problematike, dajući svoj pun doprinos.

Za bolju opremljenost vatrogasnih društava

O opremljenosti i stanju vatrogasne službe razmatrano je nedavno na sednici Saveta za unutrašnje poslove SO-e Novi Bečej. Pitanje opremljenosti i priprema za žetvu i vršidbu bilo je jedno od najvažnijih tačaka koje je razmatrao Savet. Takođe, razmatrala se stručna spremnost članova DVD-a, finansiranje, kao i niz drugih pitanja.

Razmatrajući organizaciono pitanje Savet je doneo zaključak da se omasovljenju društva mora ozbiljno prići jer je broj članova u stagniranju. Veoma je mali broj pomažućih članova, malo je omladinaca i pionira u društvu. Zbog toga potrebno je da se više angažuju DVD-a i ostali politički i društveni faktori, organi vlasti , a u prvom redu mesne zajdnice.

Donet je zaključak da se povede računa za stručniji i kvalitetniji kadar koji će biti sposoban da rukuje savršenijim tehničkim sredstvima. Nužno je da se održavaju seminari ali se ovde nailazi na teškoće. Ljudi koje treba slati na školovanje vezani su radnim odnosom i radne organizacije treba da pokažu više razumevanja i pomagati vatrogastvo u ovom smislu.

Diskusija o novom privrednom sistemu

U cilju da bi se što bolje razumele promene u našem privrednom sistemu, koje su najavljene početkom godine Zakon o privredno-planskim merama u 1965. godini i upoznali se sa stavovima u kongresnim materijalima, u Kumanu je 1. jula 1965.godine na inicijativu koordinacionog tela političkog aktiva Opštine Novi Bečej, održano predavanje o novim privrednim merama.

Na zajedničkom sastanku članova Saveza komunista predavanje je održao Voja Lazić, direktor Komunalne banke iz Novog Bečeja. Iz predavanja i iz diskusije koja se posle razvila, prisutni su stekli određena znanja o značaju najavljenih privrednih mera, i upoznali se sa problemima društveno-ekonomskog razvoja mesta Kumana.

U okviru diskusije na ovu temu inž Milorad Krstić održao je 9.jula 1965. godine predavanje za kolektiv  Poljoprivrednog dobra „Zrenjanin“ imanje Kumane. On je govorio o novim privrednim merama, konkretno , o ulozi Poljoprivrednog dobra „Zrenjanin“ u sastavu IPK „ Servo Mihalj“ Zrenjanin.

Time je pružena mogućnost građanima da više i bolje upoznaju promene u našem novom privrednom sistemu.

Rešenje pitanja trgovine

Iako Bočar ima oko 3.000 stanovnika ima samo jednu mešovitu prodavnicu u kojoj se može nabaviti ponešto od industrijske robe i prehrambenih proizvoda i ima jednu gvožđaru koja je delimično snabdevena sa potrebnom robom. Treću prodavnicu je prošle godine otvorio AIK „Čoka“ iz Čoke koja je snabdevana sa mesnim proizvodima i alkoholnim pićima, a  delimično voćem i povrćem.

Koristan prostor ovih prodavnica je nedovoljan, tako da potrošač satima čeka i kupa se u znoju dok pazari, naročito u mešovitoj prodavnici gde je svakog dana opšta gužva, a naročito subotom.

Prodavnice su slabo snabdevene robom, tako da potrošači moraju odlaziti u susedna mesta da pazare. Pri tome plaćaju voz i gube vreme, što, logično, dovodi do negodovanja građana i na zborovima birača se postavljaju pitanja: kada će biti rešeno pitanje trgovine da Bočarci ne moraju odlaziti u susedna mesta da kupuju potrebnu robu.

Bolji uslovi rada u štampariji „1.maj“

Uslovi rada u štamparskom preduzeću „Prvi maj“ u Novom Bečeju bili su veoma teški do pre nekoliko godina. Radilo se na zastarelim mašinama, nije bilo dovoljno radnih prostorija, ni prostorija u kojima bi radnici mogli da obeduju ili drže svoje radne i druge sastanke. To je uticalo i na zdravstvenu sposobnost radnika i dovodilo do čestih bolovanja, jer se ,na primer, jelo na radnim mestima, kraj mašina i tako dalje.

Razmatrana aktivnost članova Saveza komunista

Angažovanost članova Saveza komunista u društveno – političkoj aktivnosti, bila je osnovna tema o kojoj je raspravljao Opštinski komitet Savez komunista na nedavno održanoj svojoj proširenoj sednici.

Analizu, koja je prezentirana Opštinskom komitetu, sačinila je grupa političkih aktivnista, na osnovu, temeljnog sagledavanja stanja po pitanju angažovanosti i aktivnosti članova Saveza komunista i ona predstavlja deo zadatka istaknutih na Drugoj vanrednoj konferenciji Opštinske organizacije Saveza komunista, kao i nastojanje da se realizuju stavovi i zaključci Osmog Kongresa Saveza komunista Jugoslavije.

U tom cilju izvršena je jedna opšta anketa svih članova Saveza komunista kroz koju se sagledalo kako, gde i koliko su komunisti angažovani i kakva je njihova aktivnost. Kroz ovu anketu došlo se do vrlo značajnih podataka.

Tako na primer, uočeno je da je najveći broj članova Saveza komunista angažovano u izbornim telima Skupštine opštine i radničkim savetima radnih organizacija, što je veoma pozitivno.

Osavremenjen sadržaj rada

Savez za društveno vaspitanje dece opštine Novi Bečej razvija svoju aktivnost preko pet mesnih društava i to: u Bočaru, Novom Miloševu, Kumanu i dva u Novom Bečeju organizovana pri mesnim zajednicama.

Evidencija pokazuje da je u ovim društvima učlanjeno oko 1.500 članova. Dosadašnja aktivnost društva se, uglavnom, svodila na pružanju materijalne pomoći nezbrinutoj deci, deci bez roditelja i porodicama sa više dece. Ipak, to nije i jedina aktivnost. Društva su u većini slučajeva samoinicijativno organizovala niz drugih drušeno – korisnih akcija, posete porodicama, razgovore savetovanja, dečje nedelje, korišćenje bibliotečkog materijala i dr.

U sprovođenju Programa rada Savez je u ovoj godini uz pomoć i puno angažovanje mesnih društava uveo organizovani pedagoški rad sa roditeljima, pružao podršku u rešavanju konfliktnih situacija u pojedinim porodicama, izdvajao pomoć za decu koja se nađu u stanju socijalne potrebe i upućivao ih na letovanje. Poseban akcenat, međutim, dat je u organizovanju raznih dečjih aktivnosti i sprovođenju Jugoslovenskih pionirskih igara. U ovom delu Programa najveću aktivnost pokazale su osnovne škole.

Osnovci iz Kragujevca posetili Novi Bečej

Ovih dana učenici Osnovne škole iz Kragujevca bili su gosti svojih vršnjaka u Osnovnoj školi Vranjevo.

Ova đačka ekskurzija iz Kruševca na svom dvodnevnom gostovanju, koje je orgnizovano u čast 4. oktobra, Dana oslobođenja Novog Bečeja je veliki odraz međuškolske saradnje Osnovnih škola Kragujevca i Novog Bečeja.

Pored sportskih susreta učenici iz Kragujevca zajedno sa svojim vršnjacima položili su cveće na novom Spomen groblju a na dan oslobođenja prisustvovali su svečanom prijemu u Skupštini opštine. Gosti iz Kragujevca takođe su bili u jednodnevnoj poseti Poljoprivrednom dobru Biserno ostrvo.

Domaćin gostiju iz Kragujevca, Osnovna škola Vranjevo, i ovoga puta je dokazala svojom izvrsnom organizacijom da je škola o kojoj se može sve najlepše govoriti jer organizacija koju su ovoga puta prikazali gostima iz Kragujevca je za svaku pohvalu.

Prvo hapšenje

Dvadeset i drugog juna 1941.godine, bila je nedelja, fašisti su preduzeli prvu veću  i organizovanu akciju protiv komunista i drugih rodoljuba.

Toga dana okupator, pooštrava mere protiv stanovništva u vezi kretanja i obaveštavanja. Najpre je počelo oglasom putem opštinskih dobošara, da svi posednici radio-prijemnika i bicikla predaju iste opštini u roku od dvadeset i četiri časa. Na ovaj način i onako mali broj prijemnika u selu bio je povučen a meštani su ostali bez najpogodnijeg sredstva informisanja u času kada su vesti bile najnužnije s obzirom na značaj i unutrašnjih i spoljnjih događaja.

Istog dana okupator pojačava policijske patrole, a uvodi i policijski  čas od 18, a najkasnije od 20 časova, da bi tako ostalo sve do kraja rata. Bilo je strogo zabranjeno okupljanje građana po kućama i na ulici, o čemu je policija revnosno vodila brigu.

Čovek s torbom

On je ušao na malu seosku stanicu noseći s mukom jednu, naizgled, sasvim običnu torbu. Međutim, dimenzije ove torbe više odgovaraju veličini osrednje vreće. Šta više, da nije tih kožnih uprtača koji tako nemilosrdno seku pleća, moglo bi se s pravom i pomisliti da se radi o vreći.

Još u hodniku vagona počeo je polako da se oslobađa uprtača. Spustivši je najzad kraj vrata, skinuo je šešir otkrivajući retku, prosedu kosu i strpljivo, presavijenim šeširom obrisao oznojano čelo.

„Zdravo je teška, moj druže“!

„Vidi se, teška je“ – saučestvujem.

„Svake nedelje ja nju vučem, prokletinju – nastavi moj saputnik – deran mi, ako izvolite znati, uči tehničku školu pa mu nosim namirnice za ovu nedelju“.

Graditi ili adaptirati

U blizini Novog Bečeja nalazi se velika, lepa zgrada okružena parkom i borovom šumicom. Zgrada je sazidana od vrlo čvrstog materijala i ima više od deset prostranih prostorija kao i nekoliko manjih sala. Ona je sada veoma zapuštena i mnogomilionska vrednost propada pred očima sviju nas.

Građanima našeg mesta nedostaju mnogi objekti za odmor i rekreaciju a ovo mesto kada bi se uredilo, bilo bi idealno za to. Naravno, ovo bi se moglo koristiti uz izvesna novčana ulaganja. O ovome se, verovatno, ranije raspravljalo, i sada se vrše pripreme za izgradnju lovačkog doma u Novom Bečeju, ali po svim izgledima do njegove izgradnje neće doći. Dosada su obezbeđena sredstva u visini od 25 miliona dinara i ukoliko ostanu neiskorišćena u toku ove godine ona će se ugasiti.

Dogovor o daljoj aktivnosti

Na nedavno održanoj proširenoj sednici Opštinskog komiteta Saveza komunista, koji  su pored članova OK prisustvovali sekretari mesnog komiteta SK, rukovodioci radnih organizacija i drugi aktivisti, razmatrana je Informacija o dosadašnjoj aktivnosti i pripremama za sprovođenje privredne reforme u Opštini.

Informaciju je podneo Koledin Ilija, sekretar OK za društveno – ekonomska pitanja.

Podneta Informacija ocenila je dosadašnju aktivnost u vezi objašnjavanja i tumačenja ciljeva privredne reforme, gde je konstatovano: da su suština i ciljevi ove reforme u osnovi shvaćene; da su naišli na izvanredno interesovanje i da su dobili jednodušnu podršku radnih ljudi i većine građana naše komune;  izražena je velika želja i čvrsto nasojanje da se od načelnog usvajanja ciljeva reforme privrednog sistema, pređe odlučno konkretan rad sa preispitivanjem celokupne dosadašnje prakse u oblasti privređivanja.

Dobri rezultati

Nedavno je savet Druge Mesne zajednice na svojoj proširenoj sednici razmatrao finansijsko poslovanje za proteklo polugodište. Sastanku je prisustvovao i jedan broj članova mesnog odbora Socijalističkog saveza. Posle vrlo detaljno podnetog izveštaja o obimu šestomesečnog rada zajednice razvila se diskusija.

Savet druge Mesne zajednice je u svom izveštajnom periodu poslovao vrlo dobro o čemu svedoče i podaci koji su izneti na sednici. Za prvu polovinu godine ostvareno je više od polovine plana predviđenog programom rada Mesne zajednice. Valja napomenuti da je druga Mesna zajednica u proteklom periodu dobijala redovno dotacije od Skupštine opštine a ostvarivala je i vanredne prihode što je mnogo pomoglo da se njena delatnost i rad odvija redovno.

Bez kamenih puteva

Jedan ozbiljan problem godinama se nameće selu, a to je što selo ni sa jednim od okolnim mesta nije povezano kamenim putem. Postojeći putevi su letnji kolovozi izlokani sa velikim rupama, da je prosto čudo kako se tuda kreću vozila. Loša saobraćajna veza u mnogome je uticala na samu strukturu poljoprivredne proizvodnje.

Ljudi su se većinom orijentisali na gajenje žitarica i uzogoj tovnih svinja, dok su ostale grane poljoprivrede zanemarene, sve iz razloga što je selu jedina veza sa „ostalim svetom“ železnica.

Put prema Novom Miloševu u dužini od 5 km. započet je pre tri godine i do sada je postavljena kamena podloga u dužini svega od 2 km.  Za ovu godinu  „BILO“  je predviđeno da se put nastavi za 1 km. međutim i ta mogućnost je otpala.

Postavlja se pitanje koliko bi dana trebalo za izgradnju jednog autoputa, kada bi se radilo sa istom ažurnošću kao put od Bočara do Novog Miloševa.

Dohodak osnov za raspodelu

Jednogodišnje iskustvo trgovinskog preduzeća „Potisje“

Integracija trgovinske mreže na teritoriji komune Novi Bečej, započeta 1961. godine a okončana krajem 1962. godine između ostalih problema postavila je kao primarno-pitanje unutrašnje raspodele. Ovo je donekle bilo i normalno, s obzirom na usitnjenost trgovinskih radnih organizacija i uglavnom zastarele unutrašnje organizacije rada.

Neposredno po okončanju procesa integracije postavljena je nova unutrašnja orgnizacija rada, formirano je sedam prometnih ekonomskih jedinica po strukama, jedna uslužna i jedna ekonomska jedinica „Zajednički poslovi“ i pristupilo se analitičkoj proceni radnih mesta koja će nam kasnije dati kriterije za pravilno i objektivno nagrađivanje.

Analitička procena radnih mesta pružila je i niz drugih koristi, kao što je izrada solidarnog programa stručnog uzdizanja kadrova, a iznad svega služi pravilnom odabiranju potrebnog kadra radi ostvarenja načela „pravi čovek na pravom mestu“.

Nepotrebni učenici

Kao i svake godine, tako i ove, jedan broj mladih ljudi posle završene osmogodišnjeg školovanja opredeljuje se za izučavanje pojedinih zanata. Međutim, posle anketiranja jednog broja radnih organizacija, ove godine vrlo mali broj lica će moći ostvariti svoje želje. Ovo stoga, što posle stupanja na snagu odredbe Zakona o radnim odnosima koja privremeno reguliše visinu nagrada učenika u privredi veći broj radnih organizacija ne želi više primati učenike u privredi. Postavlja se pitanje da li je ovakav stav na svom mestu. Sigurno je jedno da sva ova deca ne mogu, iz bilo kojih razloga, nastavitii školovanje na višim školama, dok bi izučavanjem željnog zanimanja postali dobri kvalifikovani radnici.

Nove cene prehrambenih artikala

Savet za privredu Opštinske skupštine, odredio je nove cene prehrambenih proizvoda, a u skladu sa novim propisima.

Tako se na primer meso prodaje u prodavnicama Mesarske zadruge „Jedinstvo“ po sledećim cenama: goveđe 1.400 dinara, bebi-bif 1.285, svinjsko 950, ovčije 900, mast 580, čvarci 600, slanina 1.000, kobasice i salama od 1.400-1.600 dinara za jedan kilogram.

Cena hlebu kreće se: crni hleb 11-115, polubeli 140-155 i beli 182-195 dinara

Cene brašna kreću se od 115 do 195 dinara. Šećer kristal 255, kocka 285 po kilogramu. Cene rinfuz ulju 445 a u bocama 475 dinara za 1 litar.

Zbog novih cena prodavnice su bile zatvorene dva dana.

Praznik u Novom Miloševu

Očekuje se preko 2.000 gostiju

Drugog avgusta navršava se 24. godine od momenta kada je ispaljen prvi metak novomiloševačkih partizana na neprijatelja. Taj dan slavi se kao dan ustanka odnosno socijalistički praznik ovog mesta. Uobičajeno je već da se toga dana u Novom Miloševu okupi preko 2000 gostiju iz okolnih mesta za koje meštani pripremaju bogat kulturno zabavni i sportski program. Istovremeno na odgovarajući način evociraju se uspomene na slavnu prošlost ovog mesta i polažu se venci na spomenik i grobove palih boraca.

Gosti koji budu u ovim danima proslave posetili N. Miloševo imaće priliku da vide više sportskih priredbi od kojih treba pomenuti gostovanje zrenjaninskog „Proletera“. Isto tako pripremljen je i bogat zabavni program koji će izvesti grupa interpretatora zabavnih i narodnih melodija iz Subotice, Novog Sada i Beograda.

Pored ostalog bogatu pripremu izvršili su ugostitelji koji će nastojati da gostima i meštanima praznike učine što prijatnijim.

Pripreme će se odvijati u tri faze

U toku narednih meseci, odnosno do kraja godine na području opštine održaće se vanredne konferencije u organizaciji Socijalističkog saveza. Čitava ova višemesečna aktivnost odvijaće se u svetlu primene novih mera i priprema za republički i Šesti kongres Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije koji će održati u toku sledeće godine.

Stoga je sasvim logično što se već sada počelo sa planiranjem čitave ove aktivnosti. Mesna organizacija u Novom Miloševu svoju aktivnost počeće već prvih dana avgusta a odvijaće se u tri faze. U razgovoru sa predsednikom Mesnog odbora SSRNS Tomislavom Novakovićem saznali smo da će se početkom avgusta, odnosno neposredno posle završetka žetve, u sve četiri podružnice Socijalističkog saveza održatii masovne konferencije na kojima će se članovi upoznati sa suštinom ciljevima i konkretnim pokazateljima novih privrednih mera a činjenica da će odnosne zakonske tekstove Savezna skupšitina već doneti doprineće da diskusije bude ne samo brojna već i konkretna i sadržajna. To će konačno i pravdati potrebu da se o ovome raspravlja jer su građani inače već upoznati preko dosadašnje aktivnosti i niza sredstava masovnog informisanja.

Slaba kvalifikaciona struktura radnika

„Povećanje produktivnosti rada, uslovljava povećanje proizvodnje, a proizvodna sposobnost našeg radnog čoveka svakako je uslovljena njegovom stručnom sposobnošću. Produktivnost rada ne stiče se samo investiranjem u meterijalna dobra već investiranjem u kadrove odnosno neposredne proizvođače“.

Prema izveštaju koji je za prošlu 1964. godinu izdao Zavod za zapošljavanje radnika Zrenjanin na području naše komune zabeležena je izrazito nepovoljna kvalifikaciona struktura radnika. U privredi naše komune zaposlenih je oko 66 odsto ne kvalifikovanih radnnika, a svega je 6 odsto visokokvalifikovanih. Samo ovaj podatak ilustuje situaciju u kojoj se nalazi naša privreda. Međutim ovo ne predstavlja problem samo Zavoda, to je problem pre svega privrednih organizacija i društveno-političkih faktora, naročito kada je u pitanju egzistencije s jedne i proizvodnja s druge strane.

Oživljavanje sporta u Kumanu

Jedno od najstarijih sportskih društava u Bantu, Sportsko društvo „Obilić“ osnovano je 1922. godine u Kumanu. Društvo su osnovali napredni omladinci. Ono je stoga, pored sporta, razvijalo i druge aktivnosti među mladim ljudima, od kojih su neke nosile oznake političkog karaktera.

Neposredno posle rata društvo je dobilo naziv „Joca Erdeljan“, prema kumanačkom prvoborcu koji je igrao fudbal u dotadašnjem sportskom društvu. Neposredno posle toga Društvo je promenilo naziv u sadašnji, odnosno Sportsko društvo „2. oktobar“ Kumane.

Da li su ipak prepušteni sami sebi

Dragi uredniče nadam se da će te mi dozvoliti malo prostora, u vašem listu kako bih mogao odgovoriti i ispraviti druga Milana Dropca Vašeg dopisnika iz Bočara koji je izneo podatke u vezi dodele sredstava DTV „Partizan“ iz Bočara. Kao prvo navodimo da Skupština opštine Novi Bečej nije svojim budžetom predvidela finansijsku pomoć ovom društvu u iznosu od 300.000 dinara, i da ista ne vrši raspodelu sredstava na pojedine sportske organizacije već da to čini Upravni odbor fonda za fizičku kulturu opštine Novi Bečej, a čija raspoloživa sredstva izgledaju ovako:

Restauracija crkve – spomenika kulture

Sve doskora se nije znalo da crkva u Novom Miloševu, predstavlja istorijski spomenik velike vrednosti. Ona je sagrađena 1842. godine i jedna je od najviših crkvi u Banatu. Unutrašnjost crkve završena je 1854. godine da bi konačno bila završena 1869. godine. Njenju vrednost predstavljaju zidne slike koje je radio poznati vojvođanski slikar Nikola Aleksić i ikonostas u zlatu. Svi ostali ornamenti su takođe pozlaćeni a radio ih je akademski slikar Gojgner iz Velikog Bečkereka. Zgrada je izgrađena prema projektu bečkog arhitekte.

Od kada je crkva podignuta na njoj se nisu vršile nikakve opravke sve do danas. Na samom početku ovog veka ona je naprsla i trebalo je da se popravi. Međutim, uvek je razni splet okolnosti sprečavao da do opravke dođe. Tadašnji predsednik crkvenog odbora prenoseći reči arhitekte koji je pregledao zgradu rekao je: „Ta naprslina može srušiti  crkvu sutradan, a mogla bi izdržati još sto godina“. Ostalo se na ovome drugome i ona nije popravljana.

Narodni heroj Ljubica Odadžić

Ljubica OdadžićOdadžić Ljubica je rođena u siromašnoj seljačkoj porodici 1917. godine. Još u svojoj ranoj mladosti ona napušta dom roditelja i odlazi u Beograd gde traži posao. U svom rodnom mestu preko Milice Blažić ona se upoznala sa idejama naprednog pokreta. Dolaskom u Beograd brzo je prihvaćena od srane naprednih drugova, uz čiju pomoć je i dobila zaposlenje. Zaposlila se u Tekstilnoj fabrici „Mitić“, sada Pamučni kombinat „Beograd“.

Godine 1936. Ljubica Odadžić postaje član SKOJ-a. Već 1937. godine biva uhapšena od strane režima posle jedne iznenadne provale. Zbog svog herojskog držanja bila je od strane žandarmerije maltretirana, posle čega je izgnana iz Beograda. Krajem 1937. godine vraća se u svoje rodno mesto Kumane, gde se odmah uključuje u rad partijske organizacije. Kao član Komunističke partije, ona je u Kumanima mnogo doprinela razvoju naprednog pokreta ističući se naročito u radu sa naprednom ženskom omladinom.

Svečano proslavljen Dan ustanka

Novomiloševčani su svečano proslavili 2. avgust-Dan ustanka mesta organizujući raznovrstan kulturno-zabavni i sportski program. Toga dana u Novom Miloševu boravilo je preko 5000 gostiju što i pored svih očekivanja predstavlja iznenađujuće veliki broj. U toku prepodneva položeni su venci na spomenike i centralno groblje palih boraca a ostali deo dana protekao je u opštem veselju građana i gostiju.

U popodnevnim časovima odigrane su fudbalske utakmice između ekipa domaće Vojvodine i Proletera i Crvene zvezde iz Zrenjanian odnosno Mokrina. Večernje časove omladinci su proveli na igranci u omladinskom domu a građani su istovremeno prisustvovali programu radio-pevača iz Novog Sada, Beograda i Sarajeva.

Ipak, najviše gostiju bilo je u lokalima ugostiteljskog preduzeća Jadran, gde je veselje trajalo i do ranih jutarnjih časova. Ugostitelji su svojim gostima priredili raznovrstan asortiman jela i pića. Vredno je zabeležiti da je i pored lošeg vremena, propraćenog olujom i vetrom, potrošeno mnogo alkoholnog pića a samo piva je utrošeno više od 30 hiljada flaša.

Posmatrano u celini Dan ustanka je svečano proslavljen a Novomiloševčani su istovremeno  svojim gostima pružili sve uslove za prijatan boravak.

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...