Skupština opštine Novi Bečej održala 28. sednicu

Na 28. sednici Skupštine opštine Novi Bečej održanoj 31. marta, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Mirjan Jakšić, doneta su između ostalog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova za 2014. godinu.

Skupština je donela odluku o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Naime, od 1. marta počela je primena objedinjene procedure u Republici Srbiji u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata, a u skladu sa navedenim rokom objavljeni su i podzakonski akti za primenu Zakona o planiranju i izgradnji.

Pored navedenih tačaka odbornici su usvojili i plan detaljne regulacije sportskog aerodroma sa pratećim sadržajima u Bočaru. Usvojen je i program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Novi Bečej za 2015. Qdbornici su, takođe, doneli odluku o određivanju nađležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljopiivrednog zemljišta.

Doneta je i odluka o pristupanju izradi Akcionog plana za kapitalne investicije na teritoriji opštine Novi Bečej. Doneta su i rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora PU “Pava Sudarski” i predsednika Nadzornog odbora SRC “Jedinstvo” Novi Bečej.

Odbornici su takođe doneli rešenje o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja KJP “Kompred” Novo Miloševo zz 2015. godinu.