Stručna služba Lovačkog društva - udruženja Novi Bečej

Da bi se sproveli planovi i programi lovišta od osnivanja do današnjih dana, rukovodstva ovog društva su znali da bez stručnih ljudi, a posebno kvalitetne lovočuvarske službe neće moći da sačuvaju divljač. Zbog ove činjenice, evidentno je opredeljenje da su imali možda i najjaču službu u Vojvodini, ali i šire, za gazdovanje sa divljači, što je sve rezultiralo da su sačuvani, ali i povećani fondovi gajene divljači. To se pre svega odnosi na stabilizaciju fonda zeca u lovištu, na enormnom povećanju broja smeće divljači u lovištu (više od 10 puta), na prvim počecima veštačkog uzgoja fazana još dalekih šezdesetih godina prošloga veka, ali i jarebica, i zečeva, i divljih pataka.

Stručna služba Lovačkog društva - udruženja Novi Bečej

Zahvaljujući toj činjenici postizani su odlični rezultati u lovnom turizmu, a ovo Društvo, može se reći da je bilo pionir razvoja lovnog turizma, jer se već krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina, možda i prvo uključilo u ovu privrednu aktivnost u Vojvodini. Da bi se sačuvalo od zaborava, i u ovoj Monografiji, na osnovu dostupne arhivske građe daće se spiskovi zaposlenih radnika u Stručnoj službi Lovačkog društva - udruženja, jer je tranformacija gazdovanja sa lovištem se dešavala nekoliko puta, shodno donetim Zakonima o lovstvu i Odlukama koje su iz ovih dokumenata proizilazile.

Opštinski lovački savez Novi Bečej, kao korisnik lovišta, zaposlenim licima, iako su ona radila u Lovačkom društvu Novi Bečej, uručio je Rešenja o raspoređivanju na radna mesta sa datumom od 1. januara 1966. godine.

U to vreme sekretar OLS Novi Bečej bio je Lukić Vlada, dok je potpresednik bio Pataki Imre, a dokument je zaveden u OLS Novi Bečej pod brojem 38/66 od 11. maja 1966. godine.

Rešenja o radu su uručena sa datumom od 12. januar 1966. godine, sledećim zaposlenim licima:

1. Pataki Imre, stručni lovni referent, kome je određena osnovica za obračun ličnog dohotka u visini od 920,00 novih dinara, sa isplatom počev od 1. januara 1966. godine.

2. Škrbić Ružica, administrativni službenik, sa osnovicom od 540,00 novih dinara počev od 1. januara 1966. godine. Rešenje potpisao potpresednik OLS Novi Bečej, Pataki Imre.

3. Lukić Vlada, rukovodilac lovišta, lovočuvarske službe, ratarstva, sa osnovicom od 500,00 novih dinara, počev od 1. januara 1966. godine. Rešenje potpisao potpresednik OLS Novi Bečej, Pataki Imre.

4. Čikošev Lazar, lovočuvar i radnik u lovištu, sa osnovicom od 400,00 novih dinara, počev od 1. januara 1966. godine. Rešenje potpisao potpresednik OLS Novi Bečej, Pataki Imre.

5. Majinski Milorad, lovočuvar, radnik u lovištu, sa osnovicom od 400,00 novih dinara, počev od 1. januara 1966. godine. Rešenje potpisao potpresednik OLS Novi Bečej, Pataki Imre.

Nakon mesec dana, tačnije Rešenje o raspoređivanju radnika na radna mesta uručeno je još dvojici radnika, sa početkom isplate počev od 1. febmara 1966. godine. Rešenje zavedeno u arhivi Saveza broj 39/66 od 11. maja 1966. godine, a radnicima uručena 12. januara 1966. godine.

6. Latinović Voja, lovočuvar i radnik u lovištu, sa osnovicom od 400,00 novih dinara, počev od 1. februara 1966. godine. Rešenje potpisao potpresednik OLS Novi Bečej, Pataki Imre.

7. Jocković Sava, odgajivača divljači i radnika u fazaneriji, sa osnovicom od 450,00 novih dinara, počev od 1. februara 1966. godine. Rešenje potpisao potpresednik OLS Novi Bečej, Pataki Imre.

„Lovište OLS Novi Bečej je ustanovljeno Odlukom Skupštine opštine Novi Bečej (Sl. list Opštine Novi Bečej br. 9/66), i dodeljeno OLS-u Novi Bečej na gazdovanje Rešenjem br. 5449/1, od 4. novembra 1966. godine.

Prava i dužnosti OLS-a Novi Bečej u vezi gazdovanja lovištem regulisana su Ugovorom sklopljenim između SO-e Novi Bečej i OLS-a Novi Bečej, dana 31. decembra 1966. godine.

Do konca 1966. godine na predmetnom lovištu su gazdovala lovačka društva: Novi Bečej, Novo Miloševo, Kumane „Svetozar Berić”, i Bočar”.

Na osnovu liste pronađene u arhivi o „Prijavi podataka o utvrđenom ličnom dohotku i stažu osiguranja za 1966., 1967., 1968. i 1969. godinu” može se videti da je i za to vreme (sredina šezdesetih godina prošloga veka), ali i danas Lovačko društvo jedno od retkih na ovim prostorima koje je imalo toliko zaposlenih.

Prema ovoj listi u 1966. godini Društvo je zapošljavalo devet lica i to:

1. Pataki Imre

2. Jocković Sava

3. Latinović Voja

4. Jocković Zorka

5. Lukić Radmila

6. Škrbić Ružica

7. Lukić Vlada

8. Majinski Milorad

9. Bereš Ištvan

Na osnovu ove iste Prijave, ali samo za 1967. godinu broj zaposlenih je smanjen, tako da je bilo zaposleno 6 lica i to:

1. Pataki Imre

2. Škrbić Ružica

3. Prelić Mladen

4. Lukić Vlada

5. Prelić Kata

6. Latinović Voja

U listi Prijava za 1968. godinu Društvo je zapošljavalo 7 osoba i to:

1. Prelić Mladen

2. Prelić Kata

3. Lukić Vlada

4. Latinović Voja

5. Škrbić Ružica

6. Pataki Imre

7. Popov Lazar

Na listi Prijava za 1969. godinu u popisu je bilo 8 zaposlenih lica, i to:

1. Lukić Vlada

2. Latinović Voja

3. Prekajski Stevan

4. Tanasijevič Etel

5. Pataki Imre

6. Škrbić Ružica

7. Prelić Mladen

8. Prelić Kata

Na osnovu pronađenog u arhivi Društva „Spiska za isplatu ličnih dohodaka” u 1974. godini bilo je zaposleno 4 lica i to:

Za mesec februar 1974. godine:

1. Nešić Ilija, šef računovodstva, sa ličnim dohotkom od 2.011,25 dinara

2. Lukić Vladimir, lovočuvar, sa ličnim dohotkom od 825,55 dinara

3. Prekajski Stevan, lovočuvar, sa ličnim dohotkom od 883,05 dinara

4. Hajdu Ana, blagajnik - korespodent, sa ličnim dohotkom od 1.471,10 dinara. Predsednik Lovačkog društva Novi Bečej bio tada Brano Felbab, potpisan u svojstvu naredbodavca, sa datumom 26.02.1974. godine.

Za mesec april 1974. godine:

1. Nešić Ilija, šef računovodstva, sa ličnim dohotkom od 2.359,00 dinara

2. Lukić Vladimir, lovočuvar, sa ličnim dohotkom od 1.120,70 dinara

3. Prekajski Stevan, lovočuvar, sa ličnim dohotkom od 1.090,20 dinara

4. Hajdu Ana, blagajnik - korespodent, sa ličnim dohotkom od 1.674,00 dinara. Predsednik Lovačkog društva Novi Bečej bio tada Brano Felbab, potpisan u svojstvu naredbodavca, sa datumom 24.04.1974. godine.

Za mesec januar 1975. godine:

1. Nešić Ilija, šef računovodstva, sa ličnim dohotkom od 5.732,95 dinara

2. Lukić Vladimir, lovočuvar, sa ličnim dohotkom od 4.010,90 dinara

3. Prekajski Stevan, lovočuvar, sa ličnim dohotkom od 3.494,30 dinara

4. Hajdu Ana, blagajnik - korespodent, sa ličnim dohotkom od 3.256,30 dinara.

5. Parabucki Gavrilo - lovočuvar, sa ličnim dohotkom od 1.864,45 dinara

6. Stojšić Branka, domar lovačkog doma, sa ličnim dohotkom od 2.225,25 dinara Predsednik Lovačkog društva Novi Bečej bio tada Brano Felbab, potpisan u svojstvu naredbodavca, sa datumom za mesec januar 1975. godine.

Za mesec decembar 1976. godine:

1. Hajdu Ana, blagajnik, sa ličnim dohotkom od 5.086,40 dinara

2. Nešić Ilija, knjigovođa, sa ličnim dohotkom od 991,20 dinara

3. Živković Kosta, knjigovođa, sa ličnim dohotkom od 8.498,30 dinara

4. Prekajski Stevan, lovočuvar, sa ličnim dohotkom od 4.813,40 dinara

5. Parabucki Gavrilo - lovočuvar, sa ličnim dohotkom od 4.507,75 dinara

6. Jurišin Georgije, lovočuvar, sa ličnim dohotkom od 3.576,80 dinara

7. Stojšić Branka, domar lovačkog doma, sa ličnim dohotkom od 3.345,05 dinara Predsednik Opštinskog lovačkog saveza Novi Bečej bio tada Kiževski Dragan, potpisan u svojstvu naredbodavca, sa datumom za mesec decembar 1976. godine.

Knjigovođa lovačkog društva Novi Bečej bio je Nešić Ilija do 31. marta 1976. godine, aod 1. aprila 1976. godine je Živković Kosta.

Lovočuvari između 1980. i 2000. godine u lovačkom društvu su bili: Dvorski Karolj i Gajić Đoko. Naime Dvorski Karolj stariji u dva navrata radio je kao lovočuvar u lovačkom društvu. Prvi period se odnosi za period od 21. decembra 1979. godine, do 31. jula 1984. godine. Nakon toga ima prekid, odnosno kraću pauzu od godinu i dva I po meseca, da bi u drugom navratu radio od 15. oktobra 1985. godine, do 6. jula 1996. godine, kada je ispunio uslove i otišao u zasluženu penziju. Sa Dvorski Karoljem starijim u jednom dužem periodu kao lovočuvar radio je i Gajić Đoko, odnosno tačan period rada je od 13. januara 1983. godine do 16. maja 2003. godine. Iz ovih pokazatelja se vidi da je Gajić Đoko u lovačkom društvu proveo više od 20 godina kao lovočuvar. Na kraju ovog perioda usled nesporazuma i mimoilaženja u shvatanjima poslova lovočuvara, Gajić Đoko je napustio lovačko društvo, a na njegovo mesto su došli mlađi ljudi.

U stručnoj službi lovačkog društva Novi Bečej na poslovima lovnog turizma radile su u periodu od 1984. do 1992. godine Biljana Banjac, a Milašinović Zora od 1989. do 1994. godine.

U lovačkom društvu Novi Bečej u 2011. godini ima u Stučnoj službi zaposlenih 6 radnika i to: Stojšin Slavica, računovođa, knjigovođa, koja je u lovačko društvo primljena 25. oktobra 1994. godine; Perić Ljubinka, spremačica - magacioner, koja je u lovačko društvo primljena 1. maja 2003. godine; lovočuvar Dvorski Karolj mlađi, koji je u lovačko društvo primljen 8. avgusta 1996. godine, a nasledio je na ovom mestu svog oca; lovočuvar Popov Saša, primljen u lovačko društvo 1. februara 2005. godine i lovočuvar Bito Oto, primljen u lovačko društvo 1. juna 2005. godine. Za Specijalni rezervat prirode „Slano kopovo” koje je dato na upravljanje lovačkom društvu Novi Bečej primljena je Dipl. biolog Šimunčik Silvija od 1. jula 2011. godine.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je industrija cigle, crepa i keramike »Polet« nekoliko meseci u 1947. godini nosila naziv Toza Marković?

O gradu