Status staralaca zaštićenim oblastima prirode

Staraoci zaštićenih prirodnih dobara su, u najširem smislu, preduzeća, odnosno organizacije koje vrše poslove zaštite prirodnih dobara, kako to proizilazi iz normi Zakona o zaštiti životne sredine.

Preduzeća/organizacije koje vrše poslove zaštite prirodnih dobara mogu biti osnovane zakonom ili na osnovu zakona čime im se i određuje osnovna delatnost, ili se određeni poslovi u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima poveravaju preduzeću/organizaciji aktom o zaštiti prirodnog dobra.

Budući da se prirodna dobra stavljaju pod zaštitu u opštem interesu, staraocima se dakle poverava vršenje poslova od opšteg interesa, odnosno poveravaju se određena javna ovlašćenja u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima, što u osnovi određuje njihov status:

- Organizacija za zaštitu prirode - Zavod za zaštitu prirode Srbije, ustanova osnovana radi vršenja stručnih i određenih upravnih poslova na zaštiti svih prirodnih dobara iz domena prava i odgovomosti države. Vrši poslove u domenu režima zaštite (istraživanje u sprovođenju režima zaštite), u domenu planiranja, uređenja i korišćenja (utvrđivanje uslova zaštite i davanje podataka o zaštićenim prirodnim dobrima u postupku izrade prostornih i drugih planova, izrada analiza, ekspertiza i uputstava u postupku analize uticaja delatnosti na životnu sredinu), u domenu programiranja zaštite i razvoja prirodnih dobara, u domenu osmatranja/monitoringa, koordinacije i saradnje (pružanje stručne pomoći), u domenu odnosa sa javnošću (prezentacija i popularizacija zaštićenih prirodnih dobara Srbije).

- Javna preduzeća osnovana za vršenje određenih poslova u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima: javna preduzeća “NP Fruška Gora”, “NP Đerdap”, “NP Tara”, “NP Kopaonik”, “NP Šar-planina”, i javna preduzeća koja su osnovale pojedine opštine za vršenje poslova zaštite prirodnih dobara iz okvira prava i dužnosti opština, kao što su na primer JP “Palić-Ludaš”, JP “Vinatovača” itd.

- Preduzeća/organizacije određeni za staranje aktima o zaštiti - JP “Srbijašume” i “Vojvodinašume” ostali staraoci, vrše poslove koji se odnose na upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima koji se određuju u tim aktima, a za njihovo izvršavanje donose i sprovode srednjoročne programe zaštite i razvoja na petogodišnji period, a ostvamju ih godišnjim programima. Svi programi u osnovi treba da sadrže konkretne aktivnosti i zadatke:

- Na obezbeđenju sprovođenja propisanog režima zaštite.

- Na osmatranju/monitoringu - prikupljanje podataka o posebnim prirodnim vrednostima i retkostima zaštićenog prirodnog dobra, praćenje stanja i promena, uz obavezu preduzimanja mera za sprečavanje promena i pojava koje bi mogle ugroziti prirodno dobro kao i obaveštavanje Zavoda za zaštitu prirode Srbije o takvim pojavama. o Na ostvarivanju naučno-istraživačkih, kulturnih, vaspitno-obrazovnih, rekreativnih i informativno-propagandnih funkcija.

- Kao i na razvoju zaštićene oblasti i u smislu njegove ekonomske valorizacije, pod uslovima režima zaštite.

Staraoci imaju ovlašćenja:

- Za propisivanje pravila unutrašnjeg reda i organizovanja čuvarske službe sa određenim ovlašćenjima i pravom naplate mandatnih kazni.

- Aktivne legitimacije u pokretanju krivičnih ili prekršajnih postupaka.

Za propisivanje i naplatu nadoknade koju su dužni da plaćaju preduzeća, druga pravna lica i korisnici za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra i da ta sredstva koriste za zaštitu i razvoj zaštićenog prirodnog dobra. Naknada se može propisati i naplaćivati za: Korišćenje za delatnosti turizma, ugostiteljstva, trgovine, snimanja filmova i sl. Korišćenje posebno uređenih ili pogodnih terena za pojedine namere (parkiranje, rekreaciju, sport, ložišta, postavljanje reklama i sl.).

Korišćenje imena ili znaka zaštićenog prirodnog dobra.

Korišćenje usluga preduzeća, odnosno organizacije koja upravlja zaštićenim prirodnim dobrom.

Sadržaj

Da li ste znali...

da se sušara lekovitog bilja »Alkaloid« nalazila na današnjem mestu upravne zgrade Polet Nexe grupa sve do kraja  sedamdesetih godina XX veka?

O gradu