Zaštićena prirodna dobra u Vojvodini

Na prostorima Vojvodine pod posebnom zaštitom nalaze se sledeće prostorne celine:

- jedan Nacionalni park (FruŠka gora),

- 11 specijalnih rezervata prirode Deliblatska peščara, Obedska bara, Stari Begej-Carska bara, Ludaško jezero, Karadorđevo, Zasavica, Koviljsko-petrovaradinski rit, Selevenjske pustare, Pašnjaci velike droplje, Gornje Podunavlje i Slano kopovo),

- 25 rezervata prirode (manje prostorne celine na kojima je uspostavljen najstroži režim zaštite),

- 10 parkova prirode (Subotičke Šume, Vršačke planine, Zobnatica, Panonija, Park u Temerinu, Tikvara, Park Instituta u Sremskoj Kamenici, Palić, Ponjavica, Begečkajama),

- 166 prirodnih spomenika (geološko-paleontološki i geomorfološki lokaliteti; retki primerci biljnog i životinjskog sveta, botanički i zoološki lokaliteti, drvoredi, stilizovani parkovi),

- jedan predeo izuzetnih odlika (Subotička peščara).

Jedan broj zaštićenih prirodnih dobara na ovom području ima međunarodni status ili je kandidovan za sticanje tog statusa, i to:

- Ramsarska područja: specijalni rezervati prirode Ludaško jezero, Obedska bara, Stari Begej-Carska bara i Slano kopovo.

- IBA područja (Important Bird Areas područja značajna za zaštitu ptica): Nacionalni park Fruška gora (Šira zona oko NP), specijalni rczervati prirode Ludaško jezero, Obedska bara, Stari Begej-Carska bara, Pašnjaci velike droplje, Zasavica, Slano kopovo, Deliblatska peščara i Park prirode Palić, Bečejski ribnjak, Gornje Podunavlje, Jegrička, Jazovo Mokrin, Koviljski rit, okolina Subotice.

- IPA područja (Important Plant Areas - značajna botanička područja): Fruška Gora, Koviljsko petrovaradinski rit, Obedska bara, Carska bara, Slano Kopovo, Gornje Podunavlje, Deliblatska peščara, Selevenjske pustare, Zasavica, Pašnjaci velike droplje, Vršačke planine (Vršačke planine; Mali rit; Margita, Plandište, Jasenovo), Subotička peščara, Palič, Ludaš, Titelski breg, Rimski Šanac, Zabaljska humka sa slatinom, Slatinsko područje Mužlja - Aradac, Slatinska područja oko Doroslova, Slatinsko područje Čoka Ostojićevo Jazovo - Banatski Monoštor, Telečka l (Duboka dolina, Panonija, Lipar Busi), Telečka II (Mali Beograd, Zobnatica, Široka dolina Oreškovič), Telečka III (Mali Iđoš), Severna Bačka 1 (Velike Slatine Gakovo, Široka bara, Bela bara oko Bilića, Rančevo - Riđica, Stanišić, Conoplja Svetozar Miletić), Severna Bačka II (Mali pesak, Martonoš, Kapetanski rit Velebit, Zimonjič oko Kireša), Severni Banat (Banatsko Aranđelovo - Veliki i Mali Siget, Novi Kneževac - Širine, Šulpe majur, Filić, Budžak), Srednji Banat I (Ostrovo; Rusanda; Okanj) i Srednji Banat II (Slatine Sečanj, Neuzina, Botoš, Tontaševac, Orlovat).

- Nominacija za Ramsarska područja: specijalni rezervati prirode Gomje Podunavlje, Koviljsko-petrovaradinski rit, Zasavica i deo Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara sa područjem Dubovac-Ram;

- Nominacija za Svetsku prirodnu baštinu (program UNESCO): Specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara.

- Nominacija za Rezervate biosfere “Čovek I biosfera” (program UNESCO): specijalni rezervati prirode Gornje Podunavlje, Obedska bara i Deliblatska peščara.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je Prva Srpska Zemljoradnička Zadruga osnovana je u Vranjevu novembra 1909. godine.

O gradu