Naučno-istraživački rad, prvi počeci na Bisernom ostrvu - Institut za naučna istraživanju u lovstvu 1952. godine

Iniciran, koordiniran i finansiran od Lovačkog saveza Jugoslavije i Vojvodine (prema arhivskoj građi i natpisima u lovačkoj štampi).

Lovište, istorijski podaci o gazdovanju u periodu početka istraživanja: Interesantni su podaci o lovištu „Biserno lovište” koje je nakon Drugog svetskog rata, nakon osnivanja dodeljeno Izvršnom veću Vojvodine, a nedugo zatim Lovačkom savezu Vojvodine. Savez je gazdovao sa ovim lovištem, baš u periodu kada su i otpočela prva naučna istraživanjima na prostorima bivše Države. Savez je sa lovištem gazdovao do 1963. godine, nakon čega na osnovu Sporazuma između Saveza i Lovačke zadruge Vojvodine prenosi na upravljanje devet lovišta, među kojima je bilo i lovište „Biserno ostrvo”. Zadruga je sa ovim lovištem gazdovala do 1967. godine. Zakonom o lovstvu Srbije iz 1966. godine nije se ulazilo u svojinsku prirodu već se utvrđuje subjekt koji se može baviti lovstvom. Zakon o lovstvu Republike Srbije («Sl.glasnik RS» br.22/1966) je bio na snazi do 1973. godine kada je donet novi Zakon o lovstvu. U tom periodu izvršene su izmene («Sl.glasnik RS»br. 12/1967) prema kojima su prava Republike prema lovstvu preneta na skupštine opštine.

Naučno-istraživački rad, prvi počeci na Bisernom ostrvu - Institut za naučna istraživanju u lovstvu 1952. godine

Prvi počeci istraživanja: Prilagođavanje divljači novonastalim (pogoršanim) ekološkim uslovima zahtevalo je temeljna istraživanja u cilju očuvanja brojnosti populacija divljači, posebno onih vrsta - koje su se nalazile u stalnom opadanju i kojima je pretilo potpuno uništavanje. To su u Vojvodini na prvom mestu bili zečevi, do tada najbrojnija i najlovljenija sitna divljač, a zatim poljske jarebice. Takođe je potreba za uvođenjem racionalnijeg gazdovanja u nekim izdvojenim šumskim lovištima krupne divljači (jelena lopatara i divlje svinje) zahtevala veće angažovanje na istraživanju i kod ove divljači.

Sve je to navelo stručnjake da 1952. godine obrazuju Grupu za naučna istraživanja u lovstvu pri Institutu za patologiju Veterinarskog fakulteta u Beogradu, sa ciljem da organizovano i sistematski izučava i rešava stručne i naučne probleme na području lovstva i divljači u NR Srbiji. Ovoj grupi tadašnji Savez lovačkih društava Vojvodine dodelio je za specijalne naučnoistraživačke svrhe lovište Biserno ostrvo kod Bačkog Gradišta, uz dotaciju od 300.000 dinara u 1953. i 600.000 u 1954. godini, kao i poseban kredit od 700.000 dinara za istraživanja na zečevima u ovom lovištu. Pomenuta grupa je 1955. godine, prerasla u Institut za naučna istraživanju u lovstvu, koji je, na žalost, posle četiri godine, tj. 1960. prestao da radi zbog nedostatka materijalnih sredstava.

Osnivanjem Grupe za naučna istraživanja u lovstvu počela su prva organizovana istraživanja u oblasti lovstva u Vojvodini, Srbiji i Jugoslaviji. Najobimnija istraživanja vršena su u to vreme na zečevima u lovištu „Biserno ostrvo”, zatim na zečevima koje je tada Savez lovačkih društava Vojvodine izvozio žive u inostranstvo, na fazanima fazanerije u Ristovači kod Bača, kao i na odstreljenoj krupnoj divljači u šumskim revirima Uprave Bosutskih lovišta. Rezultati ovih istraživanja prikazivani su u 26 publikovanih naučnih radova saradnika navedene Grupe i Instituta: dr Stane Valentinčić, dr Bogdan Jakšić, dr B. Nevenić, dr Emanuel Lapčević, dr Vojislav Jovanovića, Bogdan Šepa i V. Kadija. U ovim radovima prikazani su rezultati proučavanja zečeva u Vojvodini tj. podaci o idealnom godišnjem priraštaju, načinu markiranja u naučnoistraživačke svrhe, o radijusu kretanja u prirodi, rezultatima eksperimentalne kastracije, uticaju transporta, parazitozama i nekim oboljenjima očiju, o ekonomskim konstantama i dr. Pored toga izneti su i prvi rezultati proučavanja veštačke ishrane fazana u fazanerijama u ogledima sa veštačkom proizvodnjom, kao i šta je urađeno u borbi protiv, u to vreme ozbiljnog, oboljevanja singamoze. Jedan od radova obuhvata rezultate proučavanja ekonomskih konstanti jelenske divljači bosutskih lovišta, a drugi saopštava rezultate proučavanja funkcije jajnika u košuta i nekih parazitoza jelena, (Monografija LSV, 1992., str.261).

Rad grupe za naučna istraživanja u 1954. godini (Vojvođanski lovac, br. 2/1955)

Rad grupe za naučna istraživanja u lovstvu u 1954. godini obuhvatao je sledeće glavne probleme. Završen je pregled i markiranje zečeva slatih na priplod raznim lovačkim društvima od Saveza. Ukupno je pregledano i markirano 1.789 zečeva. Među njima je nađeno 70 jedinki sa jakom kokcidiozom. Svi su ubijeni da ne bi tu bolest uneli u nova lovišta. Nađena su takođe 32 zeca bolesna od sifilisa, od kojih je 24 izlečeno, a osam ubijeno. Oko 12% zečeva imalo je gnojno zapaljenje očiju, do čega je došlo usled povreda očiju prilikom hvatanja. Od toga je izlečeno tri četvrtine, dok je jedna četvrtina ubijena. Neki oslepeli zečevi su vraćeni lovačkim društvima u kojima su uhvaćeni.

Prilikom tih pregleda učinjena su i druga važna zapažanja koja su kroz lovačku štampu objavljivana. Većina lovačkih društava je javlala u kakvom stanju su primili zečeve i tačne nazive atara gde su ih pustili.

Markirani zečevi za priplod poslati su lovačkim društvima: Vršac, Gaj, Kovin, Panče- vo, Alibunar, Banatsko Novo Selo, llandža, Bela Crkva, Jasenovo, Kovačica, Sefkerin, De- beljača, Crepaja, Kačarevo, Ban. Rankovićevo, Vladimirovac, Nikolinci, Uljma, Bačko Petrovo Selo, Bačka Topola, Novi Sad, Stari Bečej, Novi Bečej, Novi Kneževac, Padej, Zrenjanin, Vlajkovac, Ostojićevo, Stapar, Mokrin i Bežanija.

Ubuduće svi lovci ovih, kao i susednih lovišta trebali su da pogledaju svakog mrtvog, živog ili ubijenog zeca, pa ako na ušima nadu neki broj ili rovaš, treba to da jave našem terenskom radniku i lovačkom društvu na adresu „Grupa za naučna istraživanja u lovstvu, Beograd, Veterinarski fakultet” Bulevar JNA 18. Pritom je potrebno tačno opisati zeca i mesto gde je zec nađen.

Naša je Grupa završila u poslednje vreme mnogo ispitivanja mrtvih zečeva i sma uginulih za vreme prošle jake zime. Kod većine se radilo o akutnom zapaljenju želuca i creva usled uzimanja nepodesne hrane. Kod jednog dela, pak, radilo se o raznim zapaljenjima do kojih je došlo usled oslabljenja organizma. Naročito je stradala slaba divljač. Tako, na primer, u lovištu Karađorđevo stradao je velik broj smeće divljači.

Po nalogu Uprave za šumarstvo NRS počeli se vršiti ispitivanje koža koje su sreskim komisijama za tamanjenje vukova poslali razni građani radi isplate nagrade. Prvenstveno su dolazile na ispitivanje kože za koje se sumnjalo da su od pasa. Pored određivanja tih koža po spoljnim znacima, Gmpa je izradila metod serološke dijagnoze.

U našim laboratorijama i opitnim stanicama za lovstvo vršeni su važni eksperimenti.

U jednoj fazaneriji postavljen je eksperiment hranjenja fazanskih pilića veštačkom hranom, kakva se primenjuje u modernim fazanerijama lovno naprednih zemalja. Ako eksperiment uspe, biće naše fazanerije oslobođene mučnog traženja i još skupljeg sakupljanja mravljih jaja. Kasnije će početi proizvodnja i fabričke hrane za fazanske piliće.

Na Bisernom ostrvu vršeno je osmatranje prirodnog priraštaja zečeva. Na osnovu odobrenja Republičkih vlasti, izvršen je dva puta (mart - april) odstrel zečeva. Dobijeni nalazi dozvoljavaju zaključak da je na tom ostrvu prvo redovno leglo izloženo u vremenu od 10. do 25. marta. Prosečno je ženka okotila 1,5 mladunče. Dmgo leglo izleženo je u vremenu od 5. do 20 maja. Broj mladunaca bio je veći - tri do četiri po zečici. Svi dobijeni podaci sakupljeni su i biće objavljeni u kroz naučne radove.

Izveštaje koji su od terenskih saradnika primljeni u zimskom periodu, nakon analize biće rezimirani i objavljeni u časopisu „Lovac” i Zborniku radova. Svakom terenskom saradniku poslata su detaljna uputstva za njegov rad, (Monografija LSV, 1992., str.261, 262).

Sadržaj

Da li ste znali...

da je prema odluci Karlovačkog mira razrušeno utvrđenje na Tisi kod Novog Bečeja 1701. godine, a ostaci temelja su minirani 1911. godine?

O gradu