Lovci Novog Bečeja u organima i telima viših Saveza

Formiranje Saveza

Prema službenim statističkim podacima u Banatu ima 1.363.573 kj; u Bačkoj 1.357.222 kj i u Baranji 205.825 kj lovišta. Od ovog iznosa je 2.532.606 kj opštinskih i 36.534 kj agrarnih zajednica dato u zakup uz godišnju zakupninu za 1928. godinu od 1.788.524 dinara i dotacije od 34.279 dinara. Od 82.139 kj državnih šuma bilo je samo 3.803 kj dato u zakup (za 11.500 dinara godišnje). Prema službenim podacima za 1928. godinu iznosi zakupnine su: Bačka Palanka 83.407 dinara (9.000 kj), Srbobran 10.100 dinara (42.000 kj), Bačko Petrovo Selo 18.000 dinara (21.000 kj) srez veliki bečkerečki 147.731 dinara, pančevački 72.608 dinara, apatinski 29.130 dinara. Gradovi Novi Sad 60.000 dinara, Sombor 55.201 dinara, Subotica 68.030, Bela Crkva 24.100, Stara Kanjiža 51.300 dinara itd.

Do Prvog svetskog rata u čitavoj Vojvodini je prosečno godišnje lovljeno oko 200.000 zečeva, 50.000 ptica močvarica, oko 10.000 prepelica, oko 5.000 jarebica, oko 1.000 grla srneće divljači, oko 150 jelena, oko 50 lopatara, oko 8.000 lisica itd.

Lovci Novog Bečeja u organima i telima viših Saveza

Naposredno posle Prvog svetskog rata broj divljači je znatno reduciran. Razlog tome je što se u oslobođenoj Vojvodini naglo povećao broj lovaca. Među njima je bio priličan broj onih koji su, domogavši se oružja, nemilosrdno ubijali i razgonili divljač, ne vodeći računao očuvanju i uzgoju potrebnog fonda. Divljač je najviše stradala u toku 1919, godine. Takvo stanje je moglo dovesti do potpunog istrebljenja divljači. Ovakvo stanje trajalo je sve do 1922. godine kada je osnovan Savez lovačkih društava Banata, Bačke, Srema i Baranje sa sedištem u Novom Sadu. Naime, 1922. godine posle prve izmene misli i sporazuma dvojice lovaca u lovu kraj Novog Sada, mr Joce Divilda, tada apotekara i upravitelja lova u Kaću i Jovana Lakića, tada zamenika gradskog načelnika i predsednika novosadskog lovačkog društva došlo je do održavanja niz konferencija, među kojima je ona od 29. oktobra u Novom Sadu, na kojoj su bila zastupljena mesta Nnvi Sad, Kać, Titel, Žabalj, Stari Bečej, Vilovo i Petrovaradin, sa 13 delegata donela rešenje “da se u svrhu zaštite lovačkih interesa i suzbijanja anarhije pristupi organizaciji lovaca u Savez lovačkih društava za Vojvodinu sa sedištem u Novom Sadu i da je u tu svrhu sazvan Kongres lovaca iz Bačke, Banata, Baranje i Srema 10. decemhra 1922. godine. Ujedno je izabran privremeni odbor koji će do Kongresa voditi propagandu: predsednik Jovan Lakić, zamenik gradonačelnika iz Novog Sada, prvi potpredsednik dr Miloš Vlahović, sudija iz Starog Bečeja, drugi potpredsednik Stevan Pesirac, ekonomist iz Kaća, prvi sekretar mr Joca Divild, apotekar iz Kaća, drugi sekretar Milorad Vučetić, sudija činovnik iz Titela, blagajnik, Ivan Polit trgovac iz Novog Sada. Odbornici: Vladimir Karapandžić, komesar policije iz Žablja i Milan Medakov iz Vilova.

Prve godine je u Savez bilo učlanjeno 49 lovačkih društava sa 1.305 članova a 1923/24. godine bilo je učlanjeno 58 saveznih lovačkih društava.

Na osnovu statističkih podataka Saveza u lovnoj 1922/23. godini bilo je pobijeno 45.000 korisne divljači i 27.000 štetne divljači a 1923/24. bilo je pobijeno 55.500 korisne divljači i 30.400 štetne divljači.

Vojvodina sa županijama Bačkom, Banatom i Baranjom kojima se priključio i Srem, koji je u administrativnom pogledu najprirodnije vezan za ove oblasti i čija su lovačka društva 1922. godine dobrovoljno stupila u Savez lovačkih društava za Vojvodinu ima površinu od 2.757.273 ha, Što je 11% cele površine Kraljevine.

Prve godine Savez je obuhvatao 199 saveznih lovačkih društava sa 3.257 organizovanih članova, a glasilo tadašnjih lovaca bio je „Lovački glasnik” koji je dostigao tiraz od 3.500 primeraka. U 1927. godini u Savez je bilo učlanjeno 220 lovačkih društava sa 4.680 članova, a avgusta 1929. godine u Savezu je bilo 223 starih (ranije učlanjenih) lovačkih društava i 18 novih ili svega 241 sa 5.528 članova.

Odstrel divljači u periodu od formiranja Saveza, a to je 1922. do 1931. godine se kretao od minimalnih 45.000 (1922.god.) do maksimalnih 125.517(1930/31), a odnosi se na korisnu divljač i štetne divljači od minimuma 27.000 (1922.) do maksimuma 117.203 (1929/30). Zec se odstreljivao od 55.000 (1922.) do 110.000 (1930/31).

1929/30. godine

U Upravnom odboru kao odbornik u Savezu lovačkih društava za Vojvodinu bio je Ljubomir Tucakov - ekonom iz Novog Bečeja.

1930/31. godine

U Upravnom odboru kao odbornik u Savezu lovačkih društava za Vojvodinu bio je Ljubomir Tucakov - ratar iz Novog Bečeja.

1931/32. godine

U Upravnom odboru kao odbornik u Savezu lovačkih društava za Vojvodinu bio je Ljubomir Tucakov - ratar iz Novog Bečeja.

1932/33. godine

U Upravnom odboru kao odbornik u Savezu lovačkih društava za Vojvodinu bio je Ljubomir Tucakov - ekonom iz Novog Bečeja.

1933/34. godine

U Upravnom odboru kao odbornik u Savezu lovačkih društava za Vojvodinu bio je Ljubomir Tucakov - ekonom iz Novog Bečeja.

1934/35. godine

U Upravnom odboru kao odbornik u Savezu lovačkih društava za Vojvodinu bio je Ljubomir Tucakov - ekonom iz Novog Bečeja.

1935/36. godine

U Upravnom odbom kao odbornik u Savezu lovačkih društava za Vojvodinu bio je Ljubomir Tucakov - ratar iz Novog Bečeja.

1936/37. godine

U Upravnom odboru kao odbornik u Savezu lovačkih društava za Vojvodinu bio je Ljubomir Tucakov - ekonom iz Novog Bečeja.

1937/38. godine

U Upravnom odboru kao odbomik u Savezu lovačkih dmštava za Vojvodinu bio je Ljubomir Tucakov - ekonom iz Novog Bečeja.

1938/39. godine

U Upravnom odboru kao odbornik u Savezu lovačkih dmštava za Vojvodinu bio je Ljubomir Tucakov - ratar iz Novog Bečeja.

1939/40. godine

U Upravnom odboru kao odbornik u Savezu lovačkih društava za Vojvodinu bio je Ljubomir Tucakov - ratar iz Novog Bečeja, (Monografija LSV, 1992, str. 56-61).

1955. godine

U Nadzorni odbor Lovačkog saveza Vojvodine iz Novog Bečeja bio član Branko Felbab, (Monografija LSV, 1992, str. 63).

1956. godine

U Upravnom odboru Lovačkog saveza Vojvodine iz Novog Bečeja bio u svojstvu zamenika člana Branko Felbab, (Monografija LSV, 1992, str. 63).

1959. godine

U Nadzornom odboru Lovačkog saveza Vojvodine iz Novog Bečeja bio u svojstvu zamenika člana Branko Felbab, (Monografija LSV, 1992, str. 64).

1961. godine

Na sednici Upravnog odbora Lovačkog društva Novi Bečej, održanoj 26. avgusta 1961. godine usvojen je Predlog „Petogodišnji plan razvoja lovstva Lovačkog društva Novi Bečej, za period od 1961 -1965. godine. Predsednik Komisije za izradu bio je Kelemen Zoltan, a članovi su bili: Pataki Imre, Vrebalov Dušan, Josimović Miloš, Cvejin Milivoj i Glavaški Jovan.

1977. godine

U Izvršnom odboru Lovačkog saveza Vojvodine iz Novog Bečeja bio u svojstvu člana Branko Felbab, (Izvor: Monografija LSV, 1992, str. 65).

Napomena: (Izvor za sve napred navedene godine je Monografija Lovačkog saveza Vojvodine izdata 1992. godine u Novom Sadu u povodu 70. godina postojanja i rada Saveza, od str. 54 do 66).

1985. godine

Član Upravnog odbora Lovačkog saveza Vojvodine za mandatni period od 1985. do 1989. godine, ispred lovačkog društva Novi Bečej (kao delegat OLS Opštine Novi Bečej), bio je Radin Stevan.

2007. godine

Član Upravnog odbora Lovačkog saveza Vojvodine u periodu od 2007. do 2011. godine bio je Kiževski Željko, kao delegat ispred lovačkog udruženja Opštine Novi Bečej, a član lovačkog društva Novi Bečej.

2010. godine

Za člana Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije u periodu od 2010. do 2014. godine izabran je Milomir Nikolić, kao delegat ispred lovačkog udruženja Opštine Novi Bečej, a član lovačkog društva Novi Bečej.

2011. godine

Za člana Upravnog odbora Lovačkog saveza Vojvodine u periodu od 2011. do 2015. godine izabran je Kiževski Željko, kao delegat ispred lovačkog udruženja Opštine Novi Bečej, a član lovačkog društva Bočar.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je poslednji Ban Dunavske Banovine bio novobečejac Milorad Vlaškalin, koji je živeo u kući  gde se danas nalaze banka Intesa i Continental banka?

O gradu