Lovstvo u Novom Bečeju (osnivanje društva)

Dokaz kada je osnovano Lovačko društvo Novi Bečej - Novobečejsko lovačko društvo pronađen je u arhivu u Budimpešti (broj dokumenta 57965/111) od 06. decembra 1887. godine (prilog kopije).

Naime, Lovačko društvo je zvanično osnovano 1. oktobra 1885. godine na Skupštini, na kojoj je usvojen Statut Društva. Ime društva je bilo: novobečejsko lovačko društvo.

Sve odluke sa održane Skupštine Lovačkog društva Novi Bečej, a koje se odnose na primenu Statuta i na eventualni prestanak rada Društva tada su prosleđene Mađarskom kraljevskom ministarstvu poljoprivrede, industrije i trgovine na uvid. Ovakav dopis potpisao je predsednik društva Urban Ivan.

Na odgovor se čekalo sve do 6. decembra 1887. godine, kada je nadležno Ministarstvo poljoprivrede, industrije i trgovine poslalo Lovačkom društvu pozitivno mišljenje - odobrenje u kojem ih obaveštava da je prihvaćen Statut društva i da po istom mogu raditi, pridržavajući se svega onoga što je napisano i prihvaćeno na osnivačkoj Skupštini društva. Ispred Ministarstva, po odobrenju nadležnog ministra dopis je potpisao Bede Albert u svojstvu državnog nadšumara, savetnik ministra.

Izvod iz prvog Statuta iz 1885. godine

Novobečejsko lovačko društvo

Član 1.

Cilj i zadatak društva

U zakup uzeti lovišta u Novom Bečeju i okolini. Na ovom području zaštiti korisnu divljač koja je pred uništenjem, a naseliti pogodne vrste divljači i uništavati štetnu divljač i grabljivice. Kod nas veliku lovokrađu u skladu sa Zakonom i uredbama po mogućstvu odstraniti - iskoreniti. Na kraju se truditi da kod lovaca se razvije i podigne lovačka svest i etika koja ide uz ovaj sport.

Član 2.

Naziv društva i sedište

Novobečejsko lovačko društvo: sedište u Novom Bečeju.

Član 3.

Vreme postojanja

Društvo se osniva od 01. oktobra 1885. godine, i od tog datuma će se osnovati za period od četiri godine.

Član 4.

Prava i obaveze društva

Članovi društva mogu biti stanovnici mesta kao i drugih naselja.

Prijem novih članova se vrši na osnovu predloga jednog člana na Skupštini društva. Da je član primljen dokaz je da je uplatio lovnu kartu u vrednosti od 12 forinti.

Svaki član lovačkog društva može da bira i da bude biran. Član lovačkog društva na Skupštini predlaže lovce za organe i tela društva i omogućeno mu je pravo glasanja.

Član 5.

Članski doprinos i zaštita divljači

Svaki član se obavezuje da uplati godišnju članarinu koja je utvrđena na Skupštini lovačkog društva na zasedanju ujesen.

b) Prema članu 3 usvojenog Statuta ostaje u članstvu.... a uzeto u obzir sve ono što je nabrojano u članu 6.

c) Strogo se pridržavati Statuta i od strane Skupštine u okviru Zakona i usvojenih odluka koje se odnose na unutrašnju problematiku.

d) Voditi iskaz odstreljene divljači, i istu prikazati na traženje predsednika.

e) Član je dužan da u roku od jedne nedelje prijavi predsedniku sve primećeno u lovištu u vezi lovokrađe koju je pričinio neki član.

Član 6.

Uslovi za istupanje iz članstva i isključenje iz društva

Istupanje iz članstva ili isključenje

Posle prijema u članstvo prema članu 3 usvojenog statuta, član se obavezuje da ostane u društvu do vremena opstanka društva (godine), a članstvo se može prekinuti samo na osnovu sledećih slučajeva:

a) U slučaju dugotrajnog bolovanja od neizlečive bolesti, ili zbog bolesti prouzrokovane zbog slabosti. U oba slučaja samo onda ako član želi da dobrovoljno napusti društvo.

c) U slučaju smrti.

d) U slučaju isključenja iz lovačkog društva predviđene su sledeće mogućnosti:

1. Ako se neko pravosnažno osudi za slučaj krivičnog dela,

2. Ako se član ponaša suprotno Zakonu o lovu i učini prekršaj,

3. U slučaju argumentovane i osnovane pismene prijave 10 članova Skupštine koja donosi odluku.

Odluka o isključenju iz lovačkog društva se donosi ako za nju glasa 2/3 članova društva.

Član 7.

Organi društva

Poslove društva obavlja:

a) Skupština,

b) Predsednik i službenici.

Član 8.

Skupština društva

Skupština se održava godišnje dva puta i to u prvoj nedelji marta i septembra, a vanredna Skupština se održava uz pismeni zahtev 5 (pet) članova koju je predsednik dužan sazvati.

I na redovnoj i na vanrednoj Skupštini lovačkog društva se odlučuje glasanjem većme prisutnih.

Članovi se pozivaju na Skupštinu, dopisnicom i to najkasnije 3 (tri) dana pre zasedanja, sa dnevnim redom lovaca koji su članovi društva a žive dalje od sedišta društva, a članovi koji stanuju u mestu - sedištu društva pozivaju se pozivom.

Član 9.

Delokrug rada Skupštine društva

Delokrug rada Skupštine je:

a) U okviru Statuta i unutrašnjeg reda društva, donosi ili utvrđuje uredbe svake godine,

b) Uzima u zakup lovište, i utvrđuje maksimalni iznos svote za zakup,

c) Izbor predsednika i članove uprave,

d) Donošenje odluke o predlozima pojedinih članova,

e) Razmatra predlog odluke predsednika predsedništva za finansijski plan za tekuću godinu,

g) Zaštita divljači, uzgoj, naseljavanje plemenite divljači, uništavanje grabljivica i način neškodljivog uklanjanja,

f) Prema članu 4 i 6 Statuta lovačkog društva, vrši prijem novih članova, razrešenje i isključenje iz članstva društva.

Član 10.

Uprava društva

Upravu društva čini:

a) predsednik

b) potpredsednik

c) sekretar

d) blagajnik

Izabrani od strane Skupštine na 1 (jednu) godinu, čiji se rad ne naplaćuje, ali se u slučaju nekog izdatka za obavljanje poslova društvu to naplaćuje iz blagajne društva.

Predsednik

Predstavlja društvo u svakom pravcu, za potrebe zaštite divljači predlaže Skupštini odgovarajuće mere, vrši stalni nadzor nad blagajnom, a u slučaju nepredviđenih izdataka u visini od 10 forinti za svoje troškove može odobriti isplatu istih, saziva Skupštinu, na njoj predsedava, obično ne glasa, a u slučaju neodlučenog glasanja, njegov glas je odlučujući, sastavlja godišnji iskaz o odstrelu divljači i isti šalje "Lovačkim novinama”.

Organizuje društvene lovove.

Predlaže prijem i otpuštanje lovočuvara.

Predlaže i izvršava odluke Skupštine.

Kontroliše završni račun, i iz godine u godinu izveštava o svom radu Skupštinu. Predstavlja društvo pred organima sudstva na osnovu odluke Skupštine i uteruje preko suda dugove od strane onih koji nisu uplatili svoje obaveze.

Potpredsednik

U slučaju sprečenosti predsednika izvršava sve nadležnosti predsednika koje su predviđene Statutom društva.

Sekretar

Izvršava sve administrativne obaveze društva, vodi zapisnike sa sednica, beleži i vodi društvene poslove lovišta pod zakupom i ugovore o zakupu, vodi i stara se o vremenu isteka ugovora i beleži iznos zakupa tačno.

Blagajnik

Vodi dnevnik o članskim uplatama koji služi kao iskaz o prihodu, članarina i novac od presuda uz nadzor predsednika i uz odobrenje Skupštine troši, tako da jedan mesec pre održavanja redovne Skupštine sačinjava završni račun.

Član 11.

Lov i zaštita divljači

Lov hrtovima je na celom lovnom području, izuzev pogona i lova buširanjem na zeca određen unutrašnjim uredbama, svugde zabranjen.

Član 12.

Lov divljači

Na zakupljenom lovištu za vreme zabrane lova na korisnu divljač, uključujući tu i ptice selice i vodenu divljač, uzimajući u obzir vreme repreodukcije u skladu sa lovačkim Zakonom i uredbama Skupštine, svake godine se određuje na Skupštini društva.

Član 13.

Ostale odredbe

U slučaju potrebe prilikom održavanja redovne godišnje Skupštine u skladu sa Zakonom i Statutom, Skupština može vršiti promene do sada važećih uredbi ili usvajati nove.

Član 14.

Uplata godišnje članarine

Prema odluci Skupštine društva godišnja članarina se uplaćuje u dve rate.

Član 15.

Sudske naplate i bančina kamata

Iznos članarine i novac od sudske naplate, koji je uplaćen u društvenu blagajnu, ukoliko je veći od 50 forinti, uplaćuje se uz kamatu koju priznaje banka.

Član 16.

Prestanak rada društva

U slučaju prestanka rada društva, o daljem usmeravanju novca i imovine društva, odlučuje Skupština društva.

Član 17.

Kraljevski sreski sud 

U slučaju spora između članova društva isti se upućuju na nadležnost novobečejskog kraljevskog sreskog suda.

Zaključak

U slučaju bilo koje promene Statuta obaveštava se visoko kraljevsko ministarstvo i u slučaju da pritom dođe do prekoračenja ili nepridržavanja delokruga rada društva, kraljevska vlada, u ovom slučaju donosi odluku o obustavljanju rada društva zbog mogućnosti nanošenja materijalne štete društvu ili članovima i nalaže istragu o ovome, a po izveštaju istrage, donosi odluku o trajnom prestanku rada društva ili u skladu sa Statutom određuje prestanak rada društva.

Napomena:

Sve odluke Skupštine Lovačkog društva Novi Bečej koje se odnose na promene Statuta i na prestanak rada Lovačkog društva prosleđuju se mađarskom kraljevskom ministarstvu poljoprivrede, industrije i trgovine na uvid.

Novi Bečej 1.10.1885.

Predsednik novobečejskog Lovačkog društva

Urban Ivan

Prilog: fotokopija originalnog Statuta usvojenog 1. oktobra 1885. godine na osnivačkoj Skupštini Novobečejskog lovačkog društva. Nadležno Mađarsko kraljevsko ministarstvo poljoprivrede, industrije i trgovine 6. decembra 1887. godine, poslalo je Novobečejskom lovačkom društvu pozitivno mišljenje - odobrenje u kojem ih obaveštava da je prihvaćen Statut društva i da po istom mogu raditi, pridržavajući se svega onoga što je napisano i prihvaćeno na osnivačkoj Skupštini društva.

Sadržaj

Da li ste znali...

Oktobra 1951. godine srušen Crkveni veliki krst u centru Kumana i prenet u portu crkve.

O gradu