Milorad Drobac

Odgovornost, ambicija i uspeh obeležili su život doktora ekonomskih nauka Milorada Dropca.

Rođen je 11. februara 1948. Osnovnu školu je završio u rodnom Bočaru, a srednju ekonomsku u Novom Kneževcu, obe kao đak generacije. Godine 1971. dobioje diplomu Vojne ekonomske akademije, a u narednim godinama je završio i specijalizaciju u Obaveštajno-bezbednosnom centru JNA. Ovim, međutim, Milorad Drobac nije okončao svoj akademski napredak. Godine 1993. na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu stekao je zvanje magistra ekonomskih nauka. Pet godina kasnije na istom fakultetu je uspešno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Jugoslovenska polјoprivreda u tranziciji (putevi transformacije).

Milorad DrobacU periodu od 1971. do 2007. godine bio je zaposlen u JNA, Ministarstvu odbrane Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije, MUP-u Republike Srbije i u privredi. Takođe, od kraja osamdesetih bio je predavač u visokoobrazovnim ustanovama: na Višoj ekonomsko-komercijalnoj školi u Novom Sadu, Fakultetu evropskih studija za inženjerski menadžment u Vrbasu i na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu. Obavlјao je i funkciju v. d. dekana na Fakultetu evropskih studija za inženjerski menadžment u Vrbasu.

U skladu sa svojim akademskim zvanjem, Milorad Drobac je objavio preko četrdeset radova u naučnim časopisima i učestvovao u naučnim skupovima od nacionalnog i međunarodnog značaja. Autor je 3 udžbenika pisana za potrebe fakulteta, kao i 6 monografija: „Rast produktivnosti proizvodnih faktora u polјoprivredama razvijenih zemalјa", „Bočar 1211-1998", „Godina bez proleća", „Polјoprivreda u tranziciji (svetska i naša iskustva)", „Bočar kroz seobe", „Geopolitika i terorizam u vremenu globalizacije". U pripremi je monografija „Globalni poredak i bezbednosni rizici".

Milorad Drobac je nosilac više vojnih odlikovanja i razno- vrsnih sportskih i društvenih priznanja. Godine 2015. povukao se u zasluženu penziju.

 

Bočar kroz seobe

 

Povezani članci