srenhu

Zoran Ristić

Zoran /Aritona/ Ristić rođen je 19.10.1956. godine u Karavukovu, Opština Odžaci. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu 1971. godine, a Srednju šumarsku školu u Kraljevu 1975. godine. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu 1980. godine.

Zoran Ristić

Prvo zaposlenje je bilo u Lovačkom savezu Vojvodine od 1982. U Savezu je radio do 1993. godine. Magistrirao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu 1992. godine, sa temom: „Elementi dinamike populacije poljske jarebice (Perdix perdix L,) u Vojvodini kao osnov za određivanje stepena korišćenja”. Od 1.02.1993. godine prešao je da radi u Lovoturs, a od 2003. godine radio je u direkciji JP „Vojvodinašume” sve do 2006. godine, kada je prešao na Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, na Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (Smer lovni turizam) na kojem je 2004. godine doktorirao sa temom: „Pernata divljač kao deo lovno - turističe ponude Vojvodine”.

Učesnik je više od deset naučno istraživačkih projekata, kao što su: utvrđivanje realnog prirasta poljskih jarebica u lovištima Vojvodine, utvrđivanje zimskih gubitaka kod poljskih jarebica u lovištima Vojvodine, utvrđivanje realnog prirasta smeće divljači u lovištima Vojvodine, procenat preživljavanja fazančića unetih u lovišta iz veštačke proizvodnje, reprodukcija fazana u lovištima Vojvodine, izučavanje tipizacije avijarnih i drugih virusa influence molekularnim dijagnostičkim tehnikama, praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa - analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine, ispitivanje uticaja odabira jaja i faktora inkubacije na morfofunkcionalne karakteristike embrionalnog i postnatalnog razvoja u cilju povećanja vijabilnosti fazanskih pilića i dr.

Do sada je objavio preko 100 naučnih radova, izdao dvadesetak knjiga, brošura i udžbenika. Za svoj rad je nagrađen sa većinom lovačkih odlikovanja LS Jugoslavije, Srbije i Vojvodine, a od Lovačkih udruženja i društava dobio je preko 20 diploma, plaketa i drugih priznanja.

 

Lovačko društvo (udruženje) Novi Bečej 1885 - 2011

Povezani članci