Dr Sava Janković

„Šef zavoda za rentgenoterapiju pri Opštoj državnoj bolnici; štampao radove iz dijagnostike i rendgenoterapije, saradnik ,,SVEZNANJA“ - „Sveznanje“ str. 898.

Rođen je u Vranjevu 6. septembra 1887. Maturirao u Novom Sadu 1906. Medicinu studirao u Budimpešti i svršio 1912 godine kao Tekelijanac. Speciajlizovao se za rendgenologiju, bio privatan docent i šef rendgenološkog odelenja Opšte državne bolnice u Beogradu. Umro u Beogradu 1842. od raka. 1912. godine služio državni vojni rok u Boki Kotorskoj i čim je buknuo balkanski rat, odmah je prešao u Crnu Goru, gde je služio dobrovoljno sve do svršetka rata kada je otišao u Pariz na specijalizovanje u rentgenologiji.

Pred I svetski rat, dok je bio u Parizu, dobio je poziv od kralja Nikole s ponudom za lekara na Cetinju, što je on i prihvatio. Došao je na Cetinje i ostao onde, sve do kapitulacije Crne Gore. Tada je preko Albanije prešao u Italiju, a odande u Švajcarsku, gde je radio kod čuvenog Sali-a (Sahli), a potom otišao u Pariz, odakle je posle specijalizovanja od dve godine u rendgenologiji došao u Beograd, gde je postavljen za šefa Rentgenološkog odelenja Opšte državne bolnice.

dr Sava je bio jaka erudicija i ljubitelj umetnosti. Otac mu, star sada (1947) 91 godinu (Orestije Jankoviš - LM), živi u Vranjevu. Saopštenje d-ra Koste Kurteša, psihijatra u Beogradu.

Sadržaj

Da li ste znali...

Nastanak Bočara datira iz XIII veka. Prema nekim izvorima, osnivač i prvi vlasnik bio je Bočard, koji ga je dobio kao vojnik Čanadske županije, o čemu postoje i pisani tragovi iz 1211. godine

O gradu