Matejski brod

Prvi tragovi stalnih ljudskih naselja na našem području potiču još iz neolita (mlađeg kamenog doba) kao i iz kasnijih perioda. Na to je svakako uticalo i prisustvo velkih reka (Tisa) gde su ljudi imali povoljne uslove za život (voda, plodno zemljište, lov i ribolov, komunikacije itd.). Tragovi takvih naselja kod nas su otkriveni na nekoliko mesta (Borđoš, Matejski brod, Garajevac u Novom Bečeju, Selo šport lokalitet u Kumanu itd), a jedan od njih (Matejski brod), kao značajno arheološko nalazište stavljen je (rešenjem Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS broj 1652/50 od 30.XII 1950. godine) pod zaštitu države.

Matejski brod - arheološko nalazište nalazi se oko 7 km. jugozapadno od Novog Bečeja. Prilikom iskopavanja koja su vršena 1954. godine i ranije ovde su nađeni ostaci ljudskog naselja u tri zemljišna sloja koja potiču iz mlađeg kamenog doba, iz vremena oko 2500. godine pre nove ere; kasnog bronzanog doba, oko 1500 - 1000. godina pre nove ere i srednjeg veka. Tu su otkriveni vidni tragovi kuća - poluzemunica pravilnog četvrtastog oblika, čiji su uglovi redovno orjentisani prema glavnim stranama sveta, a pod je sa drvenom sustrukturom i premazom od blata. Od ostalih predmeta nađeno je dosta pečene keramike vinčanskog i potiskog tipa, zatim jedan grob sa skeletom, a nešto materijala iz bronzanog i haldštatskog perioda. U svemu nađeno je: 7 kuća, jedan grob sa kosturom, ostaci peći, ostaci keramike, ostaci oruđa od gline i kostiju, jedno ognjište i jedan konjanički grob.

Nađeni predmeti nalaze se u Zrenjaninskom, a jedan deo u Vršačkom muzeju.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je naše mesto bilo jedno od ređih naseljenih mesta, u sadašnjoj Vojvodini, koje je već 1802. godine imalo svoju apoteku?

O gradu