srenhu
Biljni i životinjski svet

Biljni i životinjski svet

Geološke, klimatske i hidrografske promene koje su se dešavale u prošlim vremenima, bile su od odlučujućeg značaja za broj i vrste bilјnog i životinjskog sveta. U poslednjih nekoliko vekova veliki uticaj za njega imao je i čovek. Promene su posebno izražene kod bilјnog sveta, gde se pojavio veći broj bilјnih kultura, umesto pređašnjih prirodnih stepa. Istovremeno su nastali potpuno novi ekološki uslovi, što je dovelo i do pojave nekih novih vrsta.

Bilјni svet

Bilјni svet u bočarskom ataru i njegovoj bližoj okolini je vrlo rasprostranjen na polјoprivrednim površinama. Na oranicama, koje zauzimaju 71,1% površina gaje se žitarice, industrijsko bilјe, krmno bilјe, povrće, voće i neznatno vinova loza. Pašnjaci i livade zauzimaju 23,0% površina, vrbaci, bare i nizijske šume 0,60%, a neplodne površine 5,30%.

Livadsko-pašnjačka zajednica i u prošlosti je bila najzastuplјenija flora. Pojedini predstavnici ove zajednice uporno se javlјaju na oraničnim površinama kao korovske bilјke, koje čovek uništava hemijski ili mehanički. Od važnijih vrsta danas srećemo: belu detelinu, poponac, mali čičak, hajdučku travu, livadsku detelinu, volujak, pelen, majčinu dušicu, livadsku žalfiju, mlečiku, zubaču, ivansko cveće, gavez, aptu, buniku, crni slez, žabnjak, krasulјak, polјsku gorušicu, i dr. U sastavu ove vegetacije mogu se naći i mnoge druge bilјke, iz čega se može zaklјučiti koliko je bogata flora livada i pašnjaka.

Močvarne zajednice bilјaka nalaze se pored vodenih tokova i po dugačkim proširenim delovima dolova. Među njima dominira trska, a pored nje se javlјa još nekoliko zelјastih višegodišnjih bilјaka: rogoz, vodopija, kukuta, ševar, niska sita, repuv, mrestnjača, sočivica, i dr.

Vegetacija voda je uzročno povezana sa vodotokovima. Tisa, Stara Tisa, Zlatica, bare i kanali su biotip raznolikom svetu vodene flore. Pojedine su učvršćene na dnu, a iznad vode se pojavlјuju za vreme cvetanja. Druge slobodno plivaju po vodi. Kao najčešći predstavnici javlјaju se: alge poroznice, močvarni lјutić, vodeni troskot, beli lokvanj, žuti lokvanj, češlјuga, plavun, sočivica, vodeni orašac, ritska gorušica, i dr.

Šumska vegetacija zahvata neznatnu površinu u bočarskom prostoru. Pravih šuma zapravo nema. Pored vodotokova ima nešto malo šumske vegetacije, a u novije vreme podignuti su šumski zasadi kao lovačke remize. Najčešće su zajednice topole i vrbe, barske ive, crvene vrbe, divlјe kruške, kupine, belog gloga, polјskog bresta, i dr.

Ukrasne bilјke gaje se u baštama i okućnicama. Pojedine su autohtone, i gaje se od davnina. Među poznatije se mogu nabrojati: lјubičica, divlјi zumbul, krin beli, pitomi bosilјak, đurđevak, i dr.

Životinjski svet

Životinjski svet je pratila sudbina vegetacije. U prošlosti je bio daleko bogatiji. Preoravanjem stepske vegetacije, isušivanjem močvara i regulacijom reka, mnoge životinjske vrste su nestale. Glavni predstavnici životinjskog sveta u ovom području su: divlјa svinja, srna, zec, lisica, bizam-ondatra, tvor, miš, šišmiš, pacov, voluharica, hrčak, tekunica, lasica, krtica, jež, barska kornjača, sivi gušter, zmija belouška, zelena žaba, šareni daždevnjak, i dr.

Pored sisara, gmizavaca i vodozemaca, postoje i brojni predstavnici ptičijeg sveta. Od poznatih, izdvajamo sledeće: vetruša, ritska sova, kukavica, pupavac, detlić, kobac, mišar, crni kos, razne vrste galebova, barska šlјuka, vivak, bela roda, razne vrste čaplјi, ćubasti gnjurac, divlјa guska, crna liska, barska kokica, gugutka, divlјa patka gluvara, velika krža, prepelica, polјska jarebica, fazan, polјska ševa, čvorak, gavran, crna i siva vrana, svraka, seoska lasta, velika senica, žuti kos, vrabac, itd.

U vodi živi više vrsta riba od kojih su najčešće: šaran, štuka i karaš.

Na kraju, spomenimo samo neke iz prebogatog sveta insekata: domaća muva, običan komarac, molјac, mrav, pčela, krompirova zlatica, i dr.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...