srenhu
Tisarenje

Tisarenje

Radeći na terenu i predstavljajući rezultate istraživanja Međuopštinske komisije za praćenje stanja Tise, došlo se do saznanja da je potrebna aktivnost koja će približiti nevladinim organizacijama i zainteresovanim građanima problematiku zaštite Tise od zagađivanja, kako sa ekološkog aspekta tako i sa opšte društvenog aspekta. Tokom 2008. godine uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj je organizovana serija predavanja u potiskim opštinama sa ciljem približavanja problematike zaštite Tise široj publici i nevladinim organizacijama. Prvi deo ove knjige je prikaz sadržaja tih predavanja sa opisom osnovnih parametara i pokazatelja koji prikazuju kvalitet reke, sa prikazom osnovnih toksikoloških procesa izazvanih zagađenjima u reci i prikazom saprobioloških pokazatelja kvaliteta reke.

Očuvanje kvaliteta Tise je osnova za razvoj Potisja. Nautički turizam je jedna grana koja se zahvaljujući vrednostima Tise može lako razviti. U drugom delu knjige su predstavljena osnovna polazišta razvoja nautičkog turizma i nautički vodič Potisja, da bi se kod lokalnih zajednica javilo interesovanje za razvoj nautičkog turizma. Pored teorijskih postavki i uobičajenog sadržaja nautičkih karti u tekstu su prikazane kulturno istorijske vrednosti gradova u Potisju. Istorijske priče se stvaraju na osnovu izvora (dokumenti, arheološki nalazi) i literature. Istorijska priča u knjizi je zasnovana na literaturi i treba je shvatiti kao nepotpunu, koju nautičar u plovidbi ili turista u poseti gradovima na Tisi treba sam da upotpuni.

Na kraju knjige je prikazan rad Komisije, kroz zapisnike i izveštaje, da bi se stekao utisak o inicijativi lokalnih zajednica i dmštvenim okolnostima zaštite Tise od zagađivanja.

Autor

Grupa autora

Datum

14 Novembar 2021

Tagovi

Privreda

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...