Organizovaniji oblici rada

U ovom delu Izveštaja istaknuto je da se organizaciona struktura članstva SK u opštini znatno izmenila u pozitivnom smislu u poslednje dve godine. Tako je u prvom periodu u organizaciju SK prijavljeno 230 novih članova, od kojeg broja 58 žena. I pored toga što su pozitivno ocenjena kretanja na prijemu,konstatovano je takođe da je jedan dobar broj članova CK kažnjen i isključen iz Saveza. Gotovo sve osnovne organizacije su u ovom periodu intenzivno radile na svom organizacionom jačanju i učvršćenju, a što se može zaključiti i iz broja primljenih i isključenih u ovom razdoblju.

Ovaj deo izveštaja obradio je i idejno-političko delovanje članova Saveza komunista. Rečeno je da se ova aktivnost odvijala kao i ranijih godina, kroz  organizovane oblike rada Narodnog uiverziteta ili kroz pojedine specifične oblike i forme rada osnovnih organizacija i rada na samoobrazovanju članova. Tako je u izveštajnom periodu 132 člana završilo Večernju političku školu. Pored toga pri Narodnom univerzitetu bio je i organizovan seminar za novoizabrana rukovodstva osnovnih organizacija, na kojem je obrađivan metod i sadržaj rada, uloga i značaj delovanja društveno-političkih organizacija, uloga komunista u rešavanju aktuelnih problema i slično. Posebno je bio ustaljen rad Opštnskog političnog aktiva preko kvalitetnih diskusionih sastanaka sa članovima CK SKS i drugim istaknutim društveno-političkim radnicima.

Metodu i sadržaju rada osnovnih organizacija, kome je u ovom delu izveštaja znatno poklonjena pažnja, istaknuto je da je on znatno poboljšan, ali da je i tu bilo dosta slabosti i nedostataka. Komunisti su na planu usaglašavanja i razvijanja sistema samoupravljanja na nivou radnih jedinica takođe dosta učinili, a što je svakako rezultat sadržajnijeg rada unutar samih partijskih organizacija, a naročito iz radnih organizacija.

Ocenjeno je takođe da je izveštajni period karakterističan i po porasu društveno-političke aktivnosti u drugim organizacijama i telima u kojima rade komunisti. U cilju veće angažovanosti i pravilnijeg i ravnomernijeg rasporeda zaduženja članova Saveza komunista u radu društveno-političkih organizacija, osnovne organizacije su u izveštajnom period izvršile detaljnu analizu angažovanosti komunista. Tako je zapaženo da su članovi SK aktivni u svim oblastima društvenog, ekonomskog, političkog i kulturnog života naše opštine. Ovom analizom osnovne organizacije su nastavile proces rotacije i dekumulacije funkcija svojih članova, a što je takođe pozitivno ocenjeno.

I na kraju ovaj deo izveštaja analizirao je aktivnost organizacije SK na pružanju pomoći omladinskoj organizaciji, zatim pitanja kulturno-zabavnog života omladine, kao i aktivnostima osnovnih organizacija u periodima održavanja redovnih godišnjih izbornih konferencija.

Treći deo Izveštaja, obradio je metod i sadržaj rada Opštinskog komiteta i njegovih organa.

U ovom delu Izveštaja ocenjeno je da je Opštinski komitet razvijao svoj rad u tesnoj povezanosti sa mesnim komitetima, sekretarijatim osnovnih organizacija i svim komunistima u opštini. Opštinski komitet je naročito težio da utiče i pomogne osnovnim organizacijama za samostalnije delovanje u svojoj sredini, putem češćih konsultovanja i dogovora sa sekretarima i drugim aktivnostima koji su stalno ili povremeno bili angažovani oko Komiteta. To je sa svoje strane doprinosio da se celokupna aktivnost Komiteta prenosi i nastavlja u osnovnim organizacijama i da se realizuju doneti zaključci i usvojeni stavovi u društveno-političkoj aktivnosti komunista.

Da bi obezbedio kontinuirani rad Opštinski komitet je utvrđivao svoje planove rada, kojim je postizao da se sagledaju zadaci za jedan duži period i da svoju aktivnost uskladi sa delatnostima drugih društveno-političkih organizacija u opštini. Sa stanovišta realizacije ovih planova ocenjeno je da su oni uglavnom i realizovani, i ako je bilo oblasti u kojima su utvrđeni zadaci izostali.

Opštinski komitet je u proteklom period uglavnom radio u proširenim sednicama kojima su gotovo redovno prisustvovali sekretari mesnih komiteta i drugi aktivisti. Tako je u Izveštajnom period OK održao ukupno 22 svoje sednice na kojima su razmatrana najrazličitija pitanja, te zauzimani stavovi i usvajani zaključci, koji su dostavljani osnovnim organizacijama SK na realizaciju, i objavljivani u lokalnom listu radi upoznavanja što šireg broja građana.

Rad OK odvijao se i kroz pružanje pomoći stalnih i povremenih komisija koje su postojale pri komitetu. Zadatak ovih komisija je bio da povremeno analiziraju postojeću praksu i predočavaju Komitetu pojedina pitanja i probleme koje treba razmatrati. Njihov rad uglavnom pozitivno je ocenjen.

U celini aktivnosti Opštinskog komiteta i njegovih organa bila je zadovoljavajuća, ali je istaknuto i ocenjeno da aktivnost pojednih članova nije bila zadovoljavajuća, i da svi članovi nisu bili podjednako angažovani.

Sumirajući na kraju čitavu aktivnost opštinske organizacije Saveza komunista, u Izveštaju je istaknuto da su u proteklom period postignuti krupni rezultati, na svim poljima naše društvene, ekonomske, političke i kulturne delatnosti, a u čemu je veliku zaslugu za isto doprinela organizacija SK i svo članstvo SK u opštini.

Povezani članci