Data puna podrška Odlukama Četvrtog Plenuma CK SKJ

Aktivnost na objašnjavanju a realizaciji odluka IV Plenuma Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije počelo je u opštinskoj organizaciji Saveza komunista Plenumom Opštinskog komiteta Saveza komunista održanim 2. jula 1966. g. Na sednici je kraće uvodno izlaganje podneo Emil Kevrešan, predstavnik Pokrajinskog komiteta Saveza komunista, koji je upoznao članove Opštinskog komiteta sa radom, diskusijom i zaključcima CK SKJ. Članovi Opštinskog komiteta Saveza komunista su jedinstveno izrazili punu podršku Odlukama Centralnog komiteta i izrazili puno poverenje Centralnom komitetu i drugu Titu. Zatim je Opštinski komitet doneo odluku da se organizuju sastanci svih osnovnih organizacija Saveza komunista na području opštine na kojima će članovi Opštinskog političkog aktiva govoriti o radu i odlukama IV Plenuma, nastojeći istovremeno da daju obaveštenja kako bi se one pravilno shvatile od strane partijskog članstva.

Sastanci osnovnih organizacija održani su u svim organizacijama na području opštine 5. i 6. jula i na njima je takođe data jednodušna podrška odlukama IV Penuma i izražena spremnost da se one sprovode u život.

Opštinski komitet saveza komunista je prošle srede održao proširenu sednicu na kojoj je analizirana čitava aktivnost u Opštinskoj organizaciji Saveza komunista posle IV Plenuma.

U kraćem uvodnom izlaganju Milivoj Popov, politički sekretar Opštinskog komiteta, je informisao Komitet o aktivnosti u proteklih desetak dana i istakao da se u diskusiji u najvećem broju organizacija izrazilo mišljenje da je slabosti koje je raščinjavao IV Plenum trebalo raščistiti ranije, zatim – da u duhu odluka IV Plenuma treba ići do kraja i konačno – da razmatranje takvih slabosti treba proširiti i u odnosu na druge organizacije koje su slično službi Državne bezbednosti takođe zatvorene i bez potrebne kontrole javnosti, kao što su: Služba društvenog knjigovodstva, Zavod za socijalno osiguranje, Sud, Tužilaštvo, Elektroprivreda i dr. On je između ostalog posebno naglasio da ozbiljnog negativnog reagovanja nije bilo ni u jednoj osnovnoj organizaciji, jer su članovi kako preko radija i štampe tako i preko pomenutih uvodnih izlaganja pravilno informisani o radu IV Plenuma CK SKJ.

U veoma brojnoj diskusiji u kojoj je učestvovalo desetak članova Opštinskog komiteta, odnosno Političkog aktiva kao i dragan Bjelobaba, predstavnik Pokrajinskog komiteta SK, pored informisanja o aktivnosti u konkretnim osnovnim organizacijama u celini je data ocena da je čitavo članstvo Saveza komunista izrazilo punu podršku Centralnom komitetu, da je posebno istakao značaj i veličinu istupanja druga Tita, zatim – da je bilo prisutno iščekivanje novih pojedinosti, što je nestalo posle održanih sastanaka i konačno – u više slučajeva iznošene su primedbe na rad organa Unutrašnjih poslova u Opštini. Diskutanti su ukazali na neka interesantna pitanja koja su članovi CK postavljali, a posebno je bilo reči o prisustvu članova osnovnih organizacija i dat je predlog da se održe posebni sastanci na nivou mesnih zajednica sa komunistima koji su opravdano ili eventualno neopravdano odsustvovali.

U diskusiji je posebno ukazano na potrebu da se u svakodnevnoj društveno-političkoj aktivnosti u Savezu komunista posveti puna pažnja daljoj izgradnji Saveza komunista, a u odnosu na negativne pojave treba energičnije otklanjati njihove uzroke sve sa ciljem da se dalje povećava autoritet organizacije Saveza komunista.

U odnosu na predlog da se organizuju skupovi građana izraženo je mišljenje da za isto nema potrebe obzirom da je velika većina građana pravilno i potpuno informisana a i inače su žetveni radovi u punom jeku, pa ima mesta sumnji u moguće prisustvo građana.

Na plenumu je između ostalog zaključeno da se posebna pažnja posveti izučavanju pojava u samoupravljanju na području opštine o čemu će inače Komitet raspravljati na jednoj od narednih sednica.

Povezani članci