Jedinstveno rešavati iste probleme

Krajem juna, realizujući svoj plan rada, Opštinski komitet Saveza komunista održao je savetovanje sekretara osnovnih organizacija CK za područja opštine. Zacrtavanje potrebe za ovakvim savetovanjem posledica je ocene da dobar deo sekretara osnovnih organizacija usled nedovoljnog iskustva i iz drugih razloga nije posvećivao dovoljnu pažnju realizaciji zaključaka Opštinskog komiteta i drugih organa SK, zatim sekretari nisu u potreboj meri insistirali da se isti problemi rešavaju jedinstveno, i konačno sa ciljem da se pruži pomoć u iznalaženju adekvatnijeg metoda delovanja rukovodstava SK u opštini.

Prethodno dostavljene teze, uvodna izlaganja Milivoja Popova i Vojislava Lazića, sekretara OK kao i izuzetno bogata razmena mišljenja nedvosmisleno opravdavaju potrebu o kojoj je reč.

Naime, Popov koji je govorio o načinu rada sekretara i sekretarijata osnovnih organizacija i Lazić koji je govorio o metodu delovanja nastojali su da, imaju do kraja u vidu praksu i probleme sa kojima se susreće Savez komunista u opštini, najkonketnije izraze svoja mišljenja o svim pitanjima pa i o onim najkonkretnijim.

Tako je Popov govorio o organizovanju rada osnovne organizacije uključujući tu inicijativu sekretara i rad sekretarijata, pozivanje na dogovor, tok sastanka, zatim dužnosti sekretara, zamenika i članova sekretarijata posebno u odnosu na praćenje aktivnosti i ponašanje članova, zatim o nekim posebnim zadacima osnovne organizacije u odnosu na politiku prijema, realizaciju zaključaka viših organa Saveza Komunista te u odnosu na kadrovsku politiku.

Lazić je istovremeno govorio o samoinicijativnom delovanju komunista u smislu vodeće idejno-političke uloge, o delovanju prema dogovoru u osnovnoj organizaciji ili prama zaključcima viših organa SK, zatim o značaju konkretnih pojedinačnih zaduženja, ulozi mesnih komiteta u organizovanju društveno-političkog rada članova na teritoriji i konačno o disciplini i odgovornosti članova.

Pomenuto je da je diskusija bila vrlo plodna i da je ona predstavljala usklađivanje mišljenja o svim ovim konkretnim problemima i pitanjima. Na bazi čitavog toka savetovanja sačinjen je kraći rezime koji je upućen svim osnovnim orgnizacijama a u njemu su na prigodan način zabeleženi stavovi zauzeti na ovom savetovanju.

Tako je između ostalog dogovoreno da dnevni red najčešće, mada ne po pravilu, predstavlja rezime dogovora rukovodstva osnovne organizacije, zatim da se posebna pažnja posveti pravdanju izostanaka i da se o tome vodi uredna evidencija jer je primećeno da u odnosu na ovu obavezu kao i druge u opštinskoj organizaciji SK ima mnogo „slobode“. Stoga je zaključeno da se najstriktnije primenjuju Zaključci Treće plenarne sednice CK SKJ i da je potrebno energično i što brže „raščišćavati“ sa ovakvim članovima.

Istaknuta je takođe potreba češće pomoći osnovnim organizacijama od strane mesnih komiteta i Opštinskog, ali istovremeno i potreba pružanja više mogućnosti za ovakvu pomoć od strane osnovnih organizacija u smislu ustanovljenja čvršće veze sa komitetima i blagovremenog iniciranja potrebe. Istaknuto je da jedan broj članova i dalje zadržava zastarelo shvatanje o metodu rada rukovodstava i metoda delovanja članova pa je ukazano na potrebu upoznavanja i objašnjavanja novih uslova delovanja komunista i organizacije SK.

U vezi političkog aktiviranja članova saveza za pitanja od zajednicčkog interesa Mesnoj zajednici moraju se više angažovati mesni komiteti i rukovodstva osnovnih organizacija. Potrebno je više saradnje ovih organa a forme rada mogu biti veoma različite, bitno je da se komunisti zainteresuju za delovanje u okviru Mesne zajednice u kojoj treba da se rasprave svi društveni problemi za određenu teritoriju.

U odnosu na konkretnija pitanja kao što su : pitanje kako postupiti sa drugaricama koje iz raznoraznih razloga ne mogu da politički deluju, zatim – u odnosu na pitanja šta činiti kada neko praktično napušta Savez komunista, te u odnosu na komuniste koji se školuju, zatim –kako da se organizacija postavi prema ljudima koji su odgovarali za privredni kriminal a nalaze se na rukovodnim radnim mestima i drugo, dogovoreno je da se pitanje svake drugarice konkretno izluči i preduzmu potrebne mere, u drugom slučaju da se konstatuje napuštanje SK po sopstvenoj volji, odnosno da se članovima koji se školuju isto omogući ne oslobađajući ih svih obaveza, a da se u slučaju počinilaca privrednog kriminala Savez komunista založi za sprovođenje preporuke Saveta za unutrašnje poslove Skupštine opštine.

Konačno, bilo je i drugih konkretnih pitanja o kojima je raspravljano, no bitno je istaći da je ovo savetovanje dalo poseban doprinos daljem i jedinstvenom rešavanju istih problema od strane svih osnovnih organizacija na području opštine.

Povezani članci