Mladi prepušteni sami sebi...

O problemima i teškoćama mladih i organizacije Saveza omladine u našoj opštini bilo je svakako do sada veoma dosta govoreno. Takođe je evidentno da se u zadnje vreme sve izraženije i ozbiljnije susrećemo sa problemima Saveza omladine i njenog rukovodstva. Nedavno, bio je organizovan čitav niz razgovora, u svim mestima naše opštine, sa aktivistima omladine, Saveza komunista i drugih društveno-političkih organizacija, sa ciljem da se najkonkretnije snimi momentalna problematika u Savezu omladine. Na plenarnoj sednici Opštinskog komiteta Saveza komunista diskutovano je o rezultatima koji su dobijeni iz tih razgovora. Plenum Opštinskog komiteta Saveza komunista donosi zaključke koji su sadržavali čitav niz zadataka na čijem rešavanju je trebalo da se angažuju osnovne organizacije Saveza komunista. Osim upoznavanja i formiranja komisije za pitanja omladine, koje uzgred budi račeno nisu imale ni jedan kontakt sa aktivima Saveza komunista nisu ništa preduzele.

Imajući sve ovo u vidu došlo se do zaključka da je neophodno posetiti sva mesta opštine i u razgovoru sa aktivistima omladine i Saveza komunista oceniti kakva je pomoć potrebna mladim u pripremama predstojećih izbornih konferencija.

U Novom Miloševu i Bočaru ovom razgovoru su pored mladih prisustvovali i sekretari mesnih komiteta Saveza komunista i jedan broj članova drugih društveno-političkih organizacija. Ocenjeno je, da će potrebna pomoć i pažnja koja nije bila baš izražena u proteklom periodu, biti u ovim veoma značajnim aktivnostima, posebnog intenziteta.

Ista konstatacija se ne može odnositi i na naseljeno mesto Kumane, s obzirom da se sastanku nisu odazvali stariji, odnosno nekako se naknadno obezbedio „kvorum“ prisustvom jednog druga, koji je za sastanak saznao u trenutku kada je konstatovano da bez prisustva starijih sastanak gubi svoj osnovni smisao. U razgovoru sa omladinskim aktivistima došlo se do zaključka da se mladima u Kumanu ne pridaje dužna pažnja. Odnosi odgovornih drugova u drugim društveno-političkim organizacijama i omladine nije na potrebnom nivou. Da smo u pravu svakako govori primer oduzimanja omladinske prostorije i inventara bez konsultovanja sa odgovornim u omaladini.

Takođe je istaknuto, da se odziv starijih na sastancima mladih ne može registrovati s obzirom da nisu osećali potrebu da iste posete i uzmu učešća.

Mislimo da ovakvoj brizi starijih za mlade nije potreban veći komentar.

Povezani članci