Sa zborova birača u našoj opštini

Rad doma zdravlja pred građanima

U cilju upoznavanja najšireg broja građana sa radom i problemima zdravstvnenih službi u opštini, nedavno su održani zborovi birača na kojima su građani detaljno upoznati sa radom i problemima zdravstvene službe.

Izveštaj koji je prezentiran građanima izneo je niz podataka kako o organizacionoj strukturi, kadrovima tako i postignutim rezultatima na zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Pored gornjih podataka izveštaj je obuhvatio i rad organa upravljanja kao i materijalno i finansijsko poslovanje.

U prvom delu izveštaja izneti su podaci o organizacionoj strukturi zdravstvene službe i kadrovima.

U ovom delu izveštaja naročito je naglašen nedostatak smeštajnog prostora pojedinih organizacionih jedinica i službi, a posebno u Novom Bečeju. Mnoge prostorije u kojima se obavlja zdravstvena služba su ruinirane, nepodobne ili nefunkcionalne i njihovo redovno održavanje je veoma skupo.

Što se tiče opreme za normalno odvijanje rada, rečeno je da ona u ovim uslovima i na ovom nivou zadovoljava.

U delu izveštaja u kome je izneto stanje kadrova rečeno je da ono zadovoljava, i da su organi upravljanja na tom planu u toku prošle godine dosta učinili. Očekuje se da će se do polovine godine uposliti još šest medicinskih tehničara, čime bi se rešio problem srednjeg stručnog kadra.

Naročito je bila velika pažnja posvećena stručnom usavršavanju lekara. Tako je u toku prošle godine više lekara polagalo i završilo razne stručne tečajeve kao npr. za kotracepciju, socijalnu pedijatriju i drugo. Pored stručnog usavršavanja predviđa se da se u toku ove godine dva lekara upute na specijalizaciju.

U drugom delu izveštaja izneti su podaci o zdravstvenoj zaštiti stanovništva.

Na ovom planu pored raznih teškoća i problema sa kojima se suočavala zdravstvena služba postignuti su značajni rezultati.

Naročito su dobri rezultati postignuti na zdravstvenom prosvećivanju stanovništva, zaštiti žena, dece i radnika. U toku prošle godine izvršeno je niz pregleda u prvom redu predškolske i školske dece i omladine kao i građana. Na planu zdravstevenog prosvećivanja stanovništva odrađena su dva kursa prve pomoći sa 50. plaznika. Takođe je završilo i rad odeljenje seoske omladine sa 35. polaznika, a u podružnicama SSRN održano je oko 60. predavanja iz oblasti zdravstvenog prosvećivanja i prikazano više od 20. popularno-naučnih filmova iz oblasti zdravstva.

Treći deo izveštaja izneo je podatke o radu organa upravljanja.

Na planu izgrađivanja i usavršavanja sistema upravljanja u ovoj oblasti društvene delatnosti, organi upravljanja su postigli značajne rezultate. Tako je u toku prošle godine Savet Doma zdravlja održao ukupno 15. sednica, od kojeg broja 2 sednice u proširenom sastavu. Na ovim sednicama su razmatrana i tretirana sledeća pitanja; završni račun za 1964. g., privremena odluka o organizaciji i delokrugu radnih jedinica, cenovnik usluga i drugo.

Upravni odbor je u toku prošle godine održao ukupno 17. sednica, gde su takođe razmatrana značajna pitanja i donešene odluke za dalji rad zdravstvene službe.

Uspešan rad i jednog i drugog organa odrazi se veoma povoljno na čitavu delatnost zdravstvene službe, koja je u odnosu na ranije periode postigla značajnije rezultate.

Posebno treba istaći rad organa samoupravljanja na izgrađivanju sistema poslovanja preko radnih jedinica, na koja  su preneta gotovo sva prava.

U izveštaju je takođe izneto da su problemi zdravstvene službe i zdravstvene zaštite parcijalno i povremeno tretirani na zborovima birača, i da je nedovoljno obezbeđen uticaj šire javnosti.

Stoga su u ovom izveštaju pored rezultata iznete i objektivne teškoće, a diskusiji koja je vođena na zborovima birača još više će doprineti da se sagledaju, analiziraju i korigiraju razne subjektivne slabosti, kojih ima u radu zdravstvene službe.

Povezani članci