Briga o radnom čoveku na prvom mestu

Godišnja konferencija osnovne organizacije Saveza komunista u brodogradilištu „Tisa“ u Novom Bečeju, kojoj su pristustvovali Milka Biga, poslanik Saveznog veća Savezne skupštine, i Aca Đukičin, član Opštinskog komiteta CK, i Nikola Svilengaćin sekretar Mesnog komiteta SK, održana 5. marta u centar svoje pažnje imala je brigu o radnom čoveku kroz doslednu borbu za ostvarenje ciljeva privredne reforme u radnoj organizaciji.

Materijalima koje je konferenciji podneo Tomislav Sudarski, dosadašnji sekretar osnovne organizacije govoreno je o dosadašnjoj aktivnosti osnovne organizacije na razvijanju samoupravljanja i raspodele prema radu, a istovremeno kritički se osvrnulo na unutrašnje probleme u samoj osnovnoj organizaciji, među njima na pojavu kripizerstva, slab rad komunista u društvenim organizacijama i na nedostatak većeg broja sastanaka uključujući konačno i nedovoljnu pažnju posvećenu prijemu u Savez komunista.

Programom rada istaknuti su najvažniji zadaci od kojih se naglašenim prioritetom ističu briga o radnom čoveku, zatim zadaci komunista na idejno-političkom uzdizanju, a posebna pažnja posvećena je izgrađivanju unutrašnih međuljudskih odnosa u kolektivu.

U brojnoj i sadržajnoj diskusiji komunisti su sasvim otvoreno govorili o sopstvenim slabostima, posebno ističući potrebu da se svi do kraja založe da radna organizacija postigne i u ovoj godini rezultate na nivou prošlogodišnjih, koje se cene izuzetnim, bez obzira na brojne probleme koji su snašli ovu radnu organizaciju izlivanjem Tise. Većina učesnika u diskusiji založila se za dalju razradu sistema raspodele u smislu otklanjanja elemenata u ravnilovke, kao preduslov za razrešavanje i drugih pitanja. Pitanja štednje, racionalnije korišćenje  vremena i drugo bila su takođe predmet diskusije na ovom, po svemu sudeći, uspešnom dogovoru komunista.

Na kraju orgnizacija je izabrala Ištvana Mihalja, za novog sekretara, Ferenca Palfi za zamenika i Petra Mikuljčića, za blagajnika, odnosno Tomislava Sudarskog i Boru Garčeva za delegate za Opštinsku konferenciju Saveza komunista.

Povezani članci