Novine u radu skupštine

Donošenje budžeta na nov način

Ranijih godina donošenje budžeta Skupštine opštine Novi Bečej, kao u ostalom i drugih skupština, donošen je na taj način što su stručne službe organa uprave Skupštine opštine pripremile potreban materijal o mogućem ostvarenju budžetskih prihoda i potom obradila predlog za raspodelu sredstava prema zahtevima korisnika, o čemu je zatim raspravljao odgovarajući savet ili više saveta Opštinske skupštine, pa je čitav materijal kao predlog budžeta išao na razmatranje građana na zborovima. Primedbe i sugestije građana razmatrao je potom ponovo savet i utvrdio konačan predlog budžeta o kome je odluku donosila Opštinska skupština.

Imajući u vidu slabosti ovakvog metoda posebno u smislu nedovoljne demokratičnosti, sada je odlučeno da se čitav proces organizuje na nov način. Naime organi uprave su pripremile materijal o mogućim prihodima kao i zbir zahteva korisnika budžeta za njegovu raspodelu. Takav materijal sa potrebnim objašnjenjima upućuje se radnim ljudima u radnim organizacijama, kao stvaraocima dohodka, zatim društveno-političkim organizacijama, svim korisnicima budžetskih sredstava, resornim savetima Opštinske skupštine, odbornicima, kao i dugim zainterosovanim faktorima koji će široko diskutovati ne samo o pregledu prihoda budžeta već i zahtevima korisnika, posebno sa stanovišta visine i opravdanosti obzirom na fukciju koju vrše. Tako široko prikupljena mišljenja poslužiće kao osnova stručnim službama i resornim savetima da sačine nacrt budžeta koji će zatim imati isti put kao i ranijih godina, odnosno ići će pred građane zatim pred savete i konačno pred Opštinsku skupštinu.

Ovakav put obezbediće punu demokratičnost u donošenju a time i realnije formiranje i raspodelu budžetskih sredstava.

Inače ukupni mogući prihodi budžeta iznose 1,013.430.000 starih dinara, ili za 26 odsto više nego protekle godine a ukupni zahtevi korisnika budžetskih srdstava dostižu iznos od 1,262.261.000 starih dinara ili više za preko 505 miliona starih dinara u odnosu na prošlu godinu. Logično je da će pomenuta široka diskusija ukazati i na put usklađenja potreba sa raspoloživim sredstvima.

Povezani članci